VTB-BANK

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

 • Գործառույթներ

  Գործառույթներ

  Անկանխիկ ոսկու առք և վաճառք

 • Ժամկետ

  Ժամկետ

  Անժամկետ


Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ (ԱՄՀ)՝ դրամային հաշվի  նմանատիպ է, տարբերությամբ, որ նրանում հաշվարկվում է ոչ թե դրամը, այլ առարկայազուրկ ոսկին գրամներով:

 

 • ԱՄՀ-ն բացվում է ՀՀ դրամով և հաշվարկվում է ոսկով
 • Հաշվով գործառնություններն իրականացվում են առանց մետաղի ֆիզիկական ներկայության
 • Չնվազող մնացորդ սահմանված չէ
 • ԱՄՀ-ի մնացորդի դիմաց տոկոսներ չեն հաշվեգրվում
 • Բանկն ամեն օր իրականացնում է ԱՄՀ-ին առկա մնացորդային ոսկու վերահաշվարկ` ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքում հրապարակված համապատասխան արժեքով
 • Ոսկու գնանշումն իրականացվում է գրամներով, որի տվյալները պարբերաբար հրապարակվում են Բանկի պաշտոնական կայքում
 • Անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է ՀՀ դրամով` 0.01 գ. ճշտությամբ
 • Հաշվով քաղվածքները տրամադրվում են Ձեր առաջին իսկ պահանջի դեպքում:
 • ոսկու պահպանման, վնասման կամ կորստի հետ կապված խնդրիների բացակայություն
 • ոսկու կարգի հետ կապված հնարավոր զեղծարարության վտանգի բացակայություն
 • իրացվելիության բարձր մակարդակ
 • ոսկու առուվաճառքի ժամանակի խնայում
 • ձեռքբերվող ոսկու քանակը չի սահմանափակվում ձուլակտորների կշռային չափանիշներով
 • անկախիկ ոսկու գնման և վաճառքի դեպքում ԱԱՀ բացակայություն
 • ոսկու արժեքը չի ներառում իր մեջ ձուլակտորի պատրաստման, փոխադրման և պահպանման ծախսերը
 • համաշխարհային գների աճի հետ կապված լրացուցիչ եկամտի ստացում
 • արժութային փոխարժեքների տատանման ազդեցության նվազեցում

ԱՄՀ-ով Դուք կարող եք կատարել հետևյալ գործարքները՝

 • գնել Բանկում ոսկի՝ մետաղական հաշիվը համալրելու նպատակով
 • իրականացնել ծախսային գործարքներ՝ Բանկին ոսկու վաճառքի միջոցով
 • փոխանցել անկանխիկ ոսկին այլ առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների
 • Բանկից մետաղի գնման դեպքում Ձեր հաշվին կփոխանցվի Ձեր կողմից վճարված ՀՀ դրամին համարժեք ոսկի՝ ելնելով Բանկի վաճառքի գնանշումից
 • Դուք կարող եք վաճառել Բանկին Ձեր ԱՄՀ ոսկին ՀՀ դրամով՝ Բանկում առքի գնանշումի համաձայն: Համարժեք Դրամական միջոցները կելքագրվեն Ձեր ընթացվիկ հաշվից:
 • Դուք կարող եք նաև փոխանցել թանկարժեք մետաղը մեկ ԱՄՀ-ից մյուսը
 • Ոսկու առուվաճառքի նվազագույն չափը 1գր. է
 • ԱՄՀ-ով գործարքներն իրականացվում են Ձեր գրավոր հանձարարականի հիման վրա:
 • ԱՄՀ-ին առկա անկանխիկ ոսկու մնացորդները երաշխավորված չեն «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
 • Բանկը ԱՄՀ պայմանագրեր չի կնքում երրորդ անձանց օգտին:
 • Առարկայազուրկ մետաղական հաշվով գործառնությունները չեն հաշվառվում ԱԱՀ հարկային համակարգում:
 • ԱՄՀ-ով ֆիզիկական անձանց վարկավորում չի թույլատրվում: 

Հայտարարություն

 • Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա,
 • Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
 • Հաշվետիրոջ կողմից հաշվով գործառնություններ չկատարելու դեպքում հաշվի պահպանման ծախuերը` ելնելով գործարք չկատարելու վաղեմությունից Սակագներով սահմանված միջնորդավճարները կամ այլ ծառայության վճարները, առաջնահերթ  անվիճելի անակցեպտ կարգով գանձվում են Հաճախորդի ՀՀ դրամով հաշվից/ներից, վերջինիս/ներիս վրա միջոցների բացակայության կամ անբավարարության դեպքում` Հաճախորդի արտարժույթային այլ  հաշվից/ներից,  որի արդյունքում արտարժույթի` ՀՀ դրամի փոխարկումն իրականացվում է փոխարկման պահին ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից պաշտոնական կայքում:

   

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.   
Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

ԱՄՀ սպասարկման սակագներ

Ա կարգի երկրների ԱՄՀ սպասարկման պայմաններն ու սակագները

ԱՄՀ գործարքներով լիազորագիր

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ.-ից)   

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» » ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 08-02-2024թ., 15:21

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ