VTB-BANK

Ավելացող ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  5 % - 9%
  Եկամտաբերություն
  4.94% - 8.98%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 1095օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  30.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  ավելացմամբ

  առանց նվազեցման


Online հայտ

Ավելացող ժամկետային ավանդ

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

30.000 ֏

5.00%5.30%5.50%6.30%6.80%7.50%8.00%9.00%8.80%8.80%8.80%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

30.000 ֏

4.94%5.33%5.55%6.38%6.89%7.6%8.05%8.98%8.61%8.43%7.69%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

50 €

0.10%0.20%0.30%0.40%0.60%0.70%0.90%1.40%1.50%1.60%1.70%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

50 €

0.1%0.2%0.3%0.4%0.6%0.7%0.9%1.4%1.49%1.59%1.67%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

5.000 ₽

0.50% 2.50%2.75%3.00%3.25%3.50%3.75%4.00%4.15%4.20%4.25%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

5.000 ₽

0.48%2.48%2.75%3.0%3.26%3.51%3.75%3.99%4.1%4.11%4.08%
 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի
 • Ավանդը համալրմամբ է և առանց նվազեցման
 • Ավանդի ժամկետ՝ 30 օրից մինչև 1095 օր
 • Ավանդի նվազագույն գումար՝ 30.000 ՀՀ դրամ,50 Եվրո,5000 ՌԴ ռուբլի

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Ձեր ընտրությամբ ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`

 • ավանդի ժամկետի ավարտին
 • ամսական պարբերականությամբ
 • ամսական կապիտալացումով
 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ/ ամսական կապիտալացումով» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Ավելացող- ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.50%), Եվրո` (-0.2%), ՌԴ ռուբլի`(-0.4%):
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:
 • Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:
 • *Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Ձեր Ավանդը կարող  եք  համալրել հետևյալ տարբերակներով`

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ Ավանդի գումարը, ընդ որում՝

Վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ պայմաններով․

Դադարեցման ժամկետ

ՀՀ դրամ

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

մինչև 90 օրը ներառյալ

0.01%

0.01%

0.01%

91 - 180-րդ օր ներառյալ

2.5%

0.05%

1.2%

181-րդ օրից հետո

3.5%

0.25%

1.6%

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ռուբլի արժույթով ավանդների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գործում է 2%-ի չափով միջնորդավճար:

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

,ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:
 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

 

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 27-11-2023թ., 12:19

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ