VTB-BANK

Օնլայն վարկ

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  100 հազարից մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ

 • Sարեկան տոկոսադրույք

  Sարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝16.1%-18.1%

  փաստ.` 19.2%-22.32%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  5 տարի

 • Վարկի որոշման ժամկետ

  Վարկի որոշման ժամկետ

    մինչև 15 րոպե


Online վարկ

Օնլայն վարկ

Վարկի ձևակերպման վայր      

Առցանց հարթակ

Հաճախորդի նպատակային խումբ

Խումբ 1` Բանկի աշխատավարձային նախագծերի աշխատակիցներ  

Խումբ 2`  հավատարմագրված           կազմակերպությունների աշխատակիցներ

Խումբ 3` Ֆիզիկական անձինք, ովքեր ունեն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվներով  չշրջանառվող աշխատավարձ, (համաձայնագրերի, պայմանագրերի, կանոնավոր եկամուտ  և այլնի վրա հիմնված)/ գործող վարկերով դրական վարկային պատմության առկայություն, վերջին 8ամիսների ընթացքում

Ապահովությունը

Եկամտի ստացման իրավունք

(Վարկ/Գրավ) առավելագույն հարաբերակցություն

100%

Արժույթ

AMD

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*

16.1%-18.1%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

19.2%-22.32%

Տոկոսադրույքի ֆիքսում

Տոկոսադրույքը ֆիքսվում է վարկի ամբողջ ժամկետի համար

Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ

Վարկի ժամկետ

6-60 ամիս

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ ամսական (անուիտետային)  վճարումներ

Վարկի առավելագույն գումար

Խումբ 1` Եկամուտների (հարկումից հետո) 11-ապատիկը

Խումբ 2` Եկամուտների  (հարկումից հետո) 6-ապատիկ

Խումբ 3`Եկամուտների (հարկումից հետո) 3-ապատիկը                                  

Վարկի նվազագույն գումար

100,000 AMD

Վարկի տրամադրման եղանակ

Միանվագ, անկանխիկ եղանակով:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման մասով սահմանափակումներ չկան:
Վարկառուն/ները իրավունք ունի/են՝
- առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծել վարկային պայմանագիրը
 դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ):
Այդ դեպքում Վարկառուն/ները պարտավոր է/են վարկի փաստացի օգտագործված օրերի համար
վճարել վարկային պայմանագրով նշված փաստացի տոկոսադրույքով
 հաշվարկված տոկոսագումարները:
- վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետներից շուտ մարել վարկը:
 Տվյալ դեպքում Վարկառուի/ների նկատմամբ տուժանք չի կիրառվում, ընդ որում`
ենթակա են նվազեցման վարկի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների,
միջնորդավճարների և սպասարկման վճարների ծախսը:
Ենթակա չեն նվազեցման սույն պայմանագրի պայմանների չկատարմա կամ
ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված տուժանքները, վարկի մարման և/կամ տոկոսների վճարման նպատակով կատարված փոխանցումների համար,
 ինչպես նաև այդ նպատակով բացված հաշիվների սպասարկման համար վճարված գումարները,
նոտարական վավերացման,
պետական գրանցման (նշված ծառայությունների առկայության դեպքում) դիմաց կատարված վճարները, հավելյալ՝ սույն վարկի հետ կապ չունեցող,
վարկառուի ցանկությամբ ընտրված ապահովագրական ծառայությունների դիմաց կատարված ապահովագրավճարները:
Վարկի ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում ենթակա են վերադարձման
 նախապես վճարված, սակայն փաստացի չօգտագործված ամիսների/օրերի համար կատարված վճարները:

Վարկի որոշման կայացման և հաճախորդին տեղեկացման առավելագույն ժամկետ

  մինչև 15 րոպե

Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման գործողության առավելագույն ժամկետ

96 ժամ

Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ

 Վարկի որոշման կայացումից անմիջապես հետո

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր)

0.11% վարկի սկզբնական գումարից

Միանվագ միջնորդավճար հայտի դիտարկման համար

Չի նախատեսվում

Միանվագ միջնորդավճար վարկի տրամադրման համար (կախված վարկի գումարից)   

Չի նախատեսվում

Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում

Համաձայն բանկային հաշիվների և քարտային հաշիվների Բանկի սակագների

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում տույժեր

Ժամկետանց վարկի և տոկոսային գումարի նկատմամբ 0.13%.-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար

Վարկային միջոցների կանխիկացում

Վարկը հաճախորդի գործող քարտային հաշվին տրամադրելու դեպքում՝ համաձայն տվյալ հաշվի գործող սակագների: Տվյալ վարակտեսակի շրջանակներում հատուկ պայմաններով տրամադրվող քարտին վարկի տրամադրման դեպքում՝ անվճար (Բանկի բանկոմատներից և Բանկի մասնաճյուղերում POS տերմինալներից կանխիկացման դեպքում)

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ գործող «Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների» համաձայն 

Կարգավիճակ

1. ՀՀ ռեզիդենտ, որը ունի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված մշտական գրանցման հասցե

Փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջներ

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)

Տարիքը

Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի տարիքը պետք է լինի 18 տարեկանից ոչ ցածր կանանց և նվազագույնը 21 տարեկան տղամարդկանց համար, իսկ վարկի մարման պահին չպետք է գերազանցի վարկառուի թոշակի անցնելու տարիքը

Վարկառուի վարկային պատմության  հանդեպ պահանջներ

Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

Աշխատանքային ստաժ

1.Գրանցված եկամուտի առկայության դեպքում վերջին աշխատատեղում 4(չորս) ամիս,

2.Վարկային պատմության հիման վրա դիտարկվող հայտերի դեպքում չի պահանջվում:

Կրկնակի դիմելու սահմանափակում -15 օր վարկի տրամադրման բացասական որոշման կայացման օրվանից սկսած (Բանկի բոլոր վարկային պրոդուկտների համար):

Վարկային ծառայությունից օգտվելու համար հաճախորդը պետք է Բանկում ունենա քարտային հաշիվ:

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

1. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:

2. ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:

3. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:

4. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

 

Ուշադրություն` վարկի տոկոաագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոաադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկային պատմություն և ՍՔՈՐ գնահատական

Զգուշացում՝ Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

* Հաճախորդի կողմից Բանկում աշխատավարձ ստանալու դեպքում գործում են լրացուցիչ զեղչեր:Բանկում աշխատավարձ չստանալու դեպքում նշված զեղչը կարող է չեղարկվել, որի արդյունքում վարկի անվանական տոկոսադրույքը կբարձրանա տվյալ զեղչի չափով:

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Օնլայն վարկի պայմաններ՝ 01.03.2023-16.10.2023

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

Թարմացվել է առ՝ 18-06-2024թ., 13:01

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ