VTB-BANK

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանները և սակագները

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանները և սակագները
 Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
1Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
1.1Բացում  
 Բանկային հաշիվԱնվճար
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.2Տարեկան սպասարկում 
 Բանկային հաշիվ1900
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվԱնվճար
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.3Նվազագույն մնացորդ
 Բանկային հաշիվՉի կիրառվում
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.4Փակում 
 Բանկային հաշիվԱնվճար
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
2Կանխիկով գործարքներ1
2.1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
 AMD/USDԱնվճար
 EURԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  max  0.6%
 RUBԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  max 1%
 Սոցհաշվին (AMD)Անվճար
2.2Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  
 AMD/USD/EUR/RUBԱնվճար
 Սոցհաշվին (AMD)
2.3Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  
 AMD0.69%
 USD/EUR/RUBԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  max  0.4%
3Փոխանցումներ
3.1.Փոխանցման հաշվեգրում բանկային հաշվին
 AMD/USD/EUR/RUBԱնվճար
 Սոցհաշվին (AMD)
3.2.Փոխանցումներ բանկային հաշվից
 Ներբանկային փոխանցումներ (AMD/USD/EUR/RUB) Անվճար
 Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) 
 Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT)2 
 BEN  համակարգ   
 USD/EUR/RUR արժույթներով 0.15%, min 5.000, max 50.000
 OUR  համակարգ  
 USD արժույթով 0.15%, min 7.000, max 50.000
 EUR արժույթով 0.15%, min 7,000 max 50,000
(մինչև 12,500 EUR) 
 0.15%, min 11,000 max 50,000
(12,501 EUR և ավել)
 RUR արժույթով 0.15%, min 5.000, max 50.000
  ՌԴ"ՎՏԲ Բանկ" ՀԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, min 2.000, max 30.000
  "Խնայբանկ Ռուսաստան" ԲԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, min 3.000, max 30.000
 GOUR  համակարգ  
 միայն USD արժույթով  0.15%, min 17.500, max 50.000
 Այլ արժույթով փոխանցումներ (BEN և OUR համակարգով)3 0.2% , min 15.000, max 100.000
3.3.Սոցհաշվից (AMD) ներբանկային և միջբանկային փոխանցումներ  (այդ թվում պարբերական վճարման հանձնարարականների միջոցով)Անվճար
4 Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների ետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում  
4.1.Ներբանկային փոխանցումներԱնվճար
4.2.Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) 1000
4.3.Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT) 
 USD23.900
 EUR30.900
 RUB5.900
4.4.Սոցհաշվով կատարված փոխանցումների անճշտությունների ուղղում կամ փոխանցման հետկանչ Անվճար
5Տեղեկատվական ծառայություններ4 
5.1Բանկային հաշվով քաղվածքի տրամադրում 
 ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա համարԱնվճար
 2-ից 12 ամիս վաղեմության 1900
 1 տարուց ավել վաղեմության 3900
 Սոցհաշվով քաղվածքի տրամադրումԱնվճար
5.2Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում5
5.2.1Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում6 
 մինչև 1 տարի վաղեմության2900
 1 տարուց ավել վաղեմության4900
5.2.2Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 61900
5.3Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով 5 
 հայերեն լեզվով2900
 ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով3900
 Սոցհաշվով տեղեկանքների տրամադրում Սոցփաթեթի սպասարկման շրջանակներում ներկայացման նպատակով (հաշվի բացման տեղեկանքներ, Սոցփաթեթի շրջանակներում  պարտավորությունների վերաբերյալ և այլ տեղեկանքներ, որոնք նախատեսված  են Բանկի ներքին փաստաթղթերով)Անվճար
5.4Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևով 55900
5.5ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու գործընթացի շրջանակներում տեղեկանքների տրամադրում 51900
5.6SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրում51900
5.7Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 5 
 ք.Երևանի մասնաճյուղերում 4900
 շրջանների մասնաճյուղերում2900
 Սոցհաշվով լիազորագրերի ձևակերպումՉի նախատեսվում
6Լրացուցիչ ծառայություններ 
6.1Հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.01%
6.2Բանկային գրքույկի տրամադրում (այդ թվում նրա կորստի կամ թարմացման դեպքում) 5300
7Պարբերական վճարման հանձնարարական 
7.1 Բանկային հաշվից պարբերական վճարման հանձնարարականԱնվճար
Ծանոթություն
1Արտարժույթով (բացառությամբ USD/EUR/RUB արժույթով հաշիվների) հաշիվներից կանխիկացումները հնարավոր է իրականացնել բացառապես Բանկի Գանձապետարանի թույլտվության միջոցով, տվյալ գործարքի համար սահմանված սակագնով:
2 SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտդիր Բանկում ունենալ/բացել Բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը:
3 GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:
4 5.1 և 5.3 կերերի համաձայն Բանկի պաշտոնական կայքի միջոցով առցանց  տեղեկանքների կամ քաղվածքների պատվիրման դեպքում 5.1 և 5.3 կերտերում նշված սակագներին գումարվում է 1000 ՀՀ դրամ լրացուցիչ սպասարկման վճար
5 Ներառյալ ԱԱՀ 
6  Յուրաքանչյուր ձևի համար  
Ֆիզիկական անձանց սպասարկման այլ ծառայությունների սակագներ
 Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
1.1Առանց հաշիվ բացելու փոխանցումներ այլ բանկեր, Հանրապետական և տեղական բյուջեներ (ներառյալ շարժական և անշարժ գույքի գույքահարկը) 10.1%
նվազագույնը` 290,
առավելագույնը` 5.900
1.2Առանց հաշիվ բացելու ներբանկային/միջմասնաճյուղային փոխանցումներ2 
 AMD0.8%/ նվազագույնը` 500
 USD/EUR/RUB0.8%/նվազագույնը` 2 USD/EUR, 100 RUB 
1.3Կանխիկի տրամադրում առանց հաշվի բացման 
 AMD0.69%
 USD/EUR/RUB0.50%
1.4Մինչև 50.000 AMD ներառյալ մետաղադրամների ընդունումԱնվճար
1.550.001 AMD և ավել մետաղադրամների ընդունումԳումարի 0.5%
1.6Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում 
 AMDԱնվճար
 USD/EUR/RUB3%
Ծանոթություն
1 Բացառությամբ "Ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման կտրոններ տրամադրելու պայմաններ և սակագներ" շրջանակներում շարժական գույքի գույքահարկի:
2 Հաճախորդի կողմից դրամական փոխանցման հետ վերադարձի դեպքում`
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման նույն օրվա ընթացքում և հենց փոխանցումն ուղարկող մասնաճյուղի կողմից, ապա Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարի գումարն ամբողջությամբ ենթակա է հետվերադարձման:   
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման նույն օրվա ընթացքում այլ մասնաճյուղի կողմից (ոչ փոխանցումն ուղարկող մասնաճյուղի կողմից), ապա Հաճախորդին վերադարձվում է վճարված միջնորդավճարը` պակասեցված փոխանցումն իրականացնող մասնաճյուղին հասանելիք եկամտի չափով,
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման հաջորդ օրերի ընթացքում ցանկացած մասնաճյուղի կողմից, ապա Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ վերադարձման:   

Թարմացվել է առ՝ 13-01-2020թ., 04:52

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին