VTB-BANK

Ավանդի գրավով վարկ

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  Ավանդի գումարի մինչև 95%

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  Ավանդի տոկոսադրույք գումարած 4.5%

  Փաստ.` 9%-15%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  5 տարի

 • Որոշման կայացման ժամկետ

  Որոշման կայացման ժամկետ

  Մինչև 10 րոպե


Ավանդի գրավով վարկ

Նպատակային նշանակություն

Վարկը տրամադրվում է սպառողական նպատակներով

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկի մասնաճյուղ

Նպատակային խումբ

Ֆիզիկական անձինք - ավանդատուներ

Ապահովածությունը

Ավանդ**

Վարկի նվազագույն ժամկետըՍահմանված չէ

Վարկի առավելագույն ժամկետը

Ավանդի ժամկետով, բայց 5 տարուց ոչ ավել: Եթե մեկ վարկի համար գրավ հանդիսացող ավանդի գումարը բավականացնում է երկրորդ (կամ ավել) վարկի տրամադրման համար, ապա երկրորդ և հաջորդ վարկի վերջնաժամկետի օրը պետք է համընկնի առաջին վարկի վերջնաժամկետի հետ:

Վարկի հաստատման ժամկետը

Մինչև 10 րոպե

Վարկի տրամադրման ժամկետը

Մինչև 30 րոպե

Մարման եղանակ (հաճախորդի ընտրությամբ)

1. Անուիտետային մարումներ

2. Հիմնական պարտքը վճարվում է վարկի ժամկետի ավարտին, տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս

Հաճախորդի կողմից վարկի* հերթական մարման պարտավորությունը չկատարելու դեպքում (մինչև վարկի գործողության ավարտը) առանց Հաճախորդին լրացուցիչ ծանուցելու`

1) ընթացիկ պարտքի չափով իրականացվում է գրավի (ավանդի) գումարի նվազեցում, սակայն ոչ ավել, քան ավանդային պայմանագրի պայմաններով սահմանված ավանդի նվազագույն մնացորդի չափը, իսկ ավանդի մնացած մասը շարունակում է սպասարկվել համաձայն ավանդի տվյալ տեսակի համար գործող պայմանների:

2) Այն դեպքում, եթե ընթացիկ պարտքի մարման արդյունքում ավանդի գումարը կլինի տվյալ ավանդատեսակի համար Բանկում սահմանված նվազագույն գումարից փոքր` Հաճախորդի ավանդային պայմանագիրը լուծվում է և իրականացվում է վարկի* ամբողջական մարում ավանդի գումարի հաշվին:

Ավանդի հաշվին ժամանակացույցի համաձայն վարկի ընթացիկ պարտավորության ավտոմատ երկու մարումներից հետո հաճախորդի կողմից ժամանակացույցի համաձայն պարտավորության հերթական չվճարման դեպքում Հաճախորդի ավանդային պայմանագիրը լուծվում է առանց իրեն լրացուցիչ ծանուցելու և իրականացվում է վարկի* ամբողջական մարում ավանդի գումարի հաշվին: Այն դեպքում, եթե ավանդի հաշվին վարկի ամբողջական մարումից հետո առաջանում է դրական տարբերություն` գերազանցող գումարը փոխանցվում է Հաճախորդի բանկային հաշվին: Ընդ որում` ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների վերահաշվարկը իրականացվում է ավանդային պայմանագրի պայմանների համաձայն: Եթե ավանդային պայմանագրի լուցման բոլոր վերոնշյալ դեպքերում ավանդի գումարը բավական չէ վարկի* ամբողջական մարման համար, ապա վարկի մնացած չմարված մասը տվյալ մնացորդի չափով շարունակում է սպասարկվել որպես հաշիվներով միջոցների շրջանառության ապահովմամբ սպառողական վարկ:

______________________

* ներառյալ մայր գումար, տոկոսներ, տուգանքներ, տույժեր և այլ վճարներ` առկայության դեպքում

Ավանդի արժույթ

AMD

Վարկի արժույթ

AMD

Ավանդի տոկոսադրույքին գումարվող վարկի տոկոսադրույք

4.5%(բայց ոչ պակաս քան տվյալ արժույթով Բանկում սահմանված ժամկետային ավանդի առավելագույն %-ը)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք9%-15%
Վարկի նվազագույն գումարՍահմանված չէ

Վարկի առավելագույն գումար

Մինչև ավանդի 95%: Ավանդի տոկոսները ժամկետի սկզբում ստանալու դեպքում վարկի առավելագույն գումարի չափը կազմում է ավանդի գումարի մինչև 90%:

Հայտի ուսումնասիրման վճար

Նախատեսված չէ

Տույժեր և տուգանքներ

Անուիտետային գրաֆիկով մարմամբ վարկի դեպքում` ժամկետանցման դեպքում դադարում է գործել սույն պայմանագրում նշված տոկոսադրույքը, և գումարի և հաշվարկված տոկոսների նկատմամբ կիրառվում է օրական 0,13% տույժ:

Այն դեպքում, երբ տոկոսները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս, իսկ հիմնական գումարը վճարվում է ժամկետի վերջում` տոկոսագումարի ժամկետանցման դեպքում հաշվարկված տոկոսների նկատմամբ կիրառվում է օրական 0,13% տույժ, իսկ հիմնական գումարի ժամկետանցման դեպքում վարկային պարտավորությունների ամբողջական մարման օրը Հաճախորդի ավանդային պայմանագիրը լուծվում է առանց Հաճախորդին լրացուցիչ ծանուցելու և իրականացվում է վարկի (մայր գումարի, տոկոսների, տուգանքների, տույժերի և այլ վճարների` առկայության դեպքում) մարում ավանդի գումարի հաշվին: Այն դեպքում, եթե ավանդի գումարը գերազանցում է վարկի գումարը (մայր գումարը, տոկոսները, տուգանքները, տույժերը և այլ վճարները` առկայության դեպքում)` գերազանցող գումարը փոխանցվում է Հաճախորդի բանկային հաշվին: Ընդ որում` ավանդի դիմաց վճարվում են ավանդի լուծման ամսաթվի դրությամբ հաշվարկված տոկոսները, բայց ավանդի ձևակերպման պահին գործող նախորդող ժամանակահատվածի/ժամկետի տոկոսադրույքով: Օրինակ, եթե վարկային գծի գրավ հանդիսացող ավանդի լուծումը իրականացվել է ավանդի գործողության 95-րդ օրը, ընդ որում` նշված ժամկետը, համաձայն տվյալ ավանդի ձևակերպման պահին գործող պայմանների, մտնում է 91-ից 180 օր ժամանակահատվածի մեջ, որի տոկոսադրույքը կազմում էր 11%, իսկ նախորդող 60-ից 90 օր ժամանակահատվածի համար տոկոսադրույքը ավանդի ձևակերպման պահին կազմում էր 10%, ապա տվյալ դեպքում ավանդի վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսների հաշվարկը կիրականացվի 10% տոկոսադրույքով, այլ ոչ թե 11%-ով: Այն դեպքում, եթե տվյալ Ավանդի պայմաններով նախորդող ժամանակահատված/ժամկետ չկա, ապա Ավանդի տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է Ավանդի լուծման պահին գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

Հաճախորդի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Նախատեսված չեն

Վարկի տրամադրման եղանակը

ՀՀ դրամով վարկի տրամադրման դեպքում` անկախիկ միջոցով փոխանցում հաճախորդի բանկային հաշվին:

Արտարժույթով (USD, EUR, RUR) վարկի տրամադրման դեպքում` անկախիկ միջոցով փոխանցում հաճախորդի գործող քարտային հաշվին:*

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի / տեղեկանքի տրամադրում

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ գործող "Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների" համաձայն

Փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջներԱնձը հաստատող փաստաթուղթ 

** Բացառությամբ ՎՏԲ-Մանկություն ավանդատեսակի:

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրեր

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 • Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 • ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ “ԱՔՌԱ” վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 • Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 • Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում եվ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոuադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ  հասցեում.

Ուշադրություն` Արտարժույթով վարկերի դեպքում փոխարժեքի փոփոխությունը կարող է ազդել վարկի մարումների վրա:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկային պատմություն և ՍՔՈՐ գնահատական

Զգուշացում՝ պարտավորությունները չկատարելու կամ գրավի անբավարարության դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 

Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 

Զգուշացում՝ Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է առ՝ 02-07-2024թ., 15:38

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ