VTB-BANK

Առանց գույքի գրավի վարկ

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  մինչև զուտ եկամտի 12-ապատիկը

 • Sարեկան տոկոսադրույք

  Sարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝ 12.2%-19․1%

  փաստ.` 14.7%-24%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  5 տարի

 • Վարկի որոշման ժամկետ

  Վարկի որոշման ժամկետ

  1.5 աշխատանքային օր 


Online հայտ

Առանց գույքի գրավի վարկ

Վարկի ձևակերպման վայր      

Բանկի մասնաճյուղ

Հաճախորդի նպատակային խումբ

Խումբ 1` Բանկի աշխատավարձային նախագծերի աշխատակիցներ  

Խումբ 2`  հավատարմագրված  կազմակերպությունների աշխատակիցներ

Խումբ 3` Ֆիզիկական անձինք, ովքեր ունեն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»

ՓԲԸ հաշիվներով  չշրջանառվող աշխատավարձ,

կանոնավոր եկամուտ 

(համաձայնագրերի, պայմանագրերի և այլնի վրա հիմնված)

Ապահովությունը

Եկամտի ստացման իրավունք

Արժույթ

AMD

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*

12.2%-19.1%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.7%-24%

Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկմամբ վարկի ստացման ընտրության դեպքում տոկոսադրույքից զեղչ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1%

Տոկոսադրույքի ֆիքսում

Տոկոսադրույքը ֆիքսվում է վարկի ամբողջ ժամկետի համար

Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ

օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ

Վարկի ժամկետ

Խումբ 1,2՝ 6-60 ամիս

Խումբ 3` 36-60 ամիս

Մարման եղանակ

Անուիտետային վճարումներ, կամ եռամսյակային մարումներ: 

Եռամսյակային մարումների ընտրության հնարավորություն նախատեսված է

զին.ծառայողների համար:

Վարկի առավելագույն գումար

Խումբ 1` Եկամուտների (հարկումից հետո) 11-ապատիկը ***

Խումբ 2` Եկամուտների  (հարկումից հետո) 6-ապատիկ

Խումբ 3`Եկամուտների (հարկումից հետո) 3-ապատիկը

 

Վարկի նվազագույն գումար

100,000 AMD

Վարկի  ավելացվող մասի նվազագույն գումար (նոր վարկի տրամադրման միջոցով գործող վարկի գումարի ավելացման դեպքում)


50,000 AMD 

Վարկի տրամադրման եղանակ

Միանվագ, անկանխիկ եղանակով

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման մասով սահմանափակումներ չկան:

Վարկառուն/ները իրավունք ունի/են՝

առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծել վարկային պայմանագիրը

 դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ): 

Այդ դեպքում Վարկառուն/ները պարտավոր է/են վարկի փաստացի օգտագործված օրերի համար 

վճարել վարկային պայմանագրով նշված փաստացի տոկոսադրույքով

 հաշվարկված տոկոսագումարները:

վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետներից շուտ մարել վարկը:

 Տվյալ դեպքում Վարկառուի/ների նկատմամբ տուժանք չի կիրառվումընդ որում`

 • ենթակա են նվազեցման վարկի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների

միջնորդավճարների և սպասարկման վճարների ծախսը:

 • ենթակա չեն նվազեցման սույն պայմանագրի պայմանների չկատարմա կամ 

ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված տուժանքներըվարկի մարման և/կամ տոկոսների վճարման նպատակով կատարված փոխանցումների համար,

 ինչպես նաև այդ նպատակով բացված հաշիվների սպասարկման համար վճարված գումարները

նոտարական վավերացման

պետական գրանցման (նշված ծառայությունների առկայության դեպքում

դիմաց կատարված վճարները, հավելյալ՝ սույն վարկի հետ կապ չունեցող

վարկառուի ցանկությամբ ընտրված ապահովագրական ծառայությունների դիմաց կատարված 

ապահովագրավճարները:

Վարկի ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում ենթակա են վերադարձման

 նախապես վճարված, սակայն փաստացի չօգտագործված ամիսների/օրերի համար կատարված վճարները:

  

1.5 աշխատանքային օր 

Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման գործողության առավելագույն ժամկետ

 30 օրացույցային օր` վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման կայացման օրվանից

Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի որոշման կայացումից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր)

0.08% վարկի սկզբնական գումարից (300,000 AMD և բարձր վարկի գումարի դեպքում ոչ պակաս քան 350 AMD), 

բայց ոչ ավել քան 9,000 AMD

 Վարկային հաշվի հավելյալ** սպասարկման ամսական միջնորդավճար (կամավոր)

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճարին (պարտադիր) գումարվում է նաև` 

Խումբ 1, 2համար՝

 • Մինչև 1,500,000ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.15%

բայց ոչ պակաս, քան  500 AMD,      

 • 1,500,001 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.12%,

բայց ոչ ավել քան 3,000 AMD.

Խումբ 3 համար՝

 • Մինչև 1,500,000ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում`

տրամադրված վարկի գումարի 0.12%բայց ոչ պակաս, քան  500 AMD, 

 • 1,500,001 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.11%,

բայց ոչ ավել քան 3,000 AMD.

Միանվագ միջնորդավճար հայտի դիտարկման համար

0

Միանվագ միջնորդավճար վարկի   
տրամադրման համար (կախված վարկի գումարից)

Խումբ 1 և 2`1,6% վարկի գումարից, բայց ոչ ավել քան 80,000 AMD

Խումբ 3` 1,1% վարկի գումարից, բայց ոչ ավել քան 80,000 AMD

 

LTV (Վարկ/Գրավ) առավելագույն հարաբերակցություն

100%

Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում

Համաձայն բանկային հաշիվների և քարտային հաշիվների Բանկի սակագների

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների 
չկատարման դեպքում տույժեր

Ժամկետանց վարկի և տոկոսային գումարի նկատմամբ 0.13%.-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց

օրվա համար

Վարկային միջոցների կանխիկացում

Վարկը հաճախորդի գործող հաշվին տրամադրելու դեպքում՝ համաձայն տվյալ հաշվի

գործող սակագների:

Տվյալ վարակտեսակի շրջանակներում հատուկ պայմաններով տրամադրվող քարտին վարկի

տրամադրման դեպքում՝ անվճար

(Բանկի բանկոմատներից և Բանկի մասնաճյուղերում POS տերմինալներից կանխիկացման

դեպքում)

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման

պայմանների և սակագների” համաձայն 

* Հաճախորդի կողմից Բանկում աշխատավարձ ստանալու դեպքում գործում են լրացուցիչ զեղչեր:Բանկում աշխատավարձ չստանալու դեպքում նշված զեղչը կարող է չեղարկվել, որի արդյունքում վարկի անվանական տոկոսադրույքը կբարձրանա տվյալ զեղչի չափով:

 

**Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկումը ներառում է հետևյալ ծառայությունները` 
 • Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
 • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի մնացորդի չափով Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ժամանակահատվածում

*** Առանձին կազմակերպությունների աշխատակիցների համար հնարավոր է մինչև աշխատավարձի 12-ապատիկը:

 

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրեր

Գործող պայմաններ՝ 15.04.2021-06.03.2022

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Կարգավիճակ

1. ՀՀ ռեզիդենտ, որը ունի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե  
2. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում

Տարիքը

Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի/համավարկառուի տարիքը պետք է լինի նվազագույնը 21 տարեկան, իսկ վարկի մարման պահին չպետք է գերազանցի վարկառուի թոշակի անցնելու տարիքը

Համավարկառու

Համավարկառու` ցանկացած ֆիզիկական անձ

Համավարկառուների քանակը` 2-ից ոչ ավել

Համավարկառուների նկատմամբ պահանջները համանման են վարկառուների նկատմամբ պահանջներին

Վարկառուի վարկային պատմության  
հանդեպ պահանջներ

Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

Աշխատանքային ստաժ

1. Աշխատանքի մշտական վայր 
2. Անընդմեջ ստաժ աշխատանքի վերջին վայրում 4 ամիսների ընթացքում, եթե հաճախորդն ունի աշխատանքի մշտական վայր:  

Ստաժը չի պահանջվում միայն «1000+» հիմնադրամի հատուցման գումարներից ստացած եկամուտների հիման վրա հայտերի դեպքում:  

Վարկառուն/համավարկառուն պետք է ունենա կայուն եկամուտ:

 • Կրկնակի դիմելու սահմանափակում -30 օր վարկի տրամադրման բացասական որոշման կայացման օրվանից սկսած (Բանկի բոլոր վարկային պրոդուկտների համար):
 • Վարկային ծառայությունից օգտվելու համար հաճախորդը պետք է Բանկում ունենա բանկային հաշիվ:
 • Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:

3. ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:

4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:

5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  “Վարկ Ունիվերսալ”  առանց գույքային ապահովման 

Ուշադրություն` վարկի տոկոզագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոզադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկային պատմություն և ՍՔՈՐ գնահատական

Զգուշացում `պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Զգուշացում՝ ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝ ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:24

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ