VTB-BANK

01.08.2022թ.-ից տվյալ վարկատեսակը չի գործում:

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ թոշակային քարտերին վարկային գծի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում թոշակ ստացող թոշակառուների թոշակային քարտին վարկային գիծ

1

Քարտի տեսակը

Տրամադրվում է թոշակառուի գործող թոշակային քարտին¹

  2

Սահմանաչափոր և ֆոկուս խմբեր

 

2.1

Նպատակային/ֆոկուս խմբեր

Առնվազն 1 ամիս Բանկի թոշակային քարտերով և հաշիվներով Բանկում թոշակ ստացող թոշակառուներ

2.2

Վարկի նվազագույն գումար

30.000 ՀՀ դրամ

2.3

Ֆոկսու խմբի սահմանաչափ

Մինչև թոշակի 3-ապատիկը Բանկի թոշակային քարտերով և հաշիվներով թոշակ ստացող թոշակառուների համար

2.4

Վարկառուի տարիքը

Մինչև 80 տարեկան (ներառյալ)` վարկի մարման պահին

3

Ժամկետներ

 

3.1

Պրոդուկտի առավելագույն ժամկետը

18 ամիս

3.2

Պրոդուկտի նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

3.2

Հաստատման ժամկետ

Մինչև 1.5 աշխատանքային օր

3.3

Վարկային գծի տրամադրման մասին դրական որոշման գործողության առավելագույն ժամկետ

 30 օրացույցային օր` վարկային գծի տրամադրման մասին դրական որոշման կայացման օրվանից

3.4

Վարկի տրամադրման ժամկետ

 

Հաստատումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում

4

Դրույքներ և միջնորդավճարներ

 

4.1

Արժույթ

ՀՀ դրամ

4.2

Տարեկան տոկոսադրույք
(դեբետային (բացասական) մնացորդի վրա)

0%

(վարկային գծի ամբողջ ժամկետի տոկոսադրույքի համար սահմանվում է արտոնյալ ժամանակահատված)

4.3

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

19.5%

4.4

Ամսեկան միջնորդավճար սահմանաչափի գումարից

1.5%

4.5

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

 0%

4.6

Ամսական պարտադիր վճար

Օգտագործված գումարի (պարտքի) 10%

4.7

Տուգանքներ

2 ամիսների ընթացքում մինչև ընթացիկ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (ներառյալ) վարկի օգտագործված մասի 10%-ի հաշվին չմուտքագրելու դեպքում անակցեպտ եղանակով գանձվում է տուգանք` 5000 ՀՀ դրամի չափով:

4.8

Ժամկետանցում/տույժեր2

Ամբողջ պայմանագրի ժամկետանցման դեպքում, այսինքն` երբ լրանում է վարկային գծի մարման վերջնաժամկետը` դադարում է գործել պայմանագրում նշված տոկոսադրույքը և օվերդրաֆտի/վարկային գծի օգտագործված գումարի և հաշվեգրված տոկոսագումարների նկատմամբ կիրառվում է տույժ օրական 0.1 %-ի չափով:

4.9

Վարկառուի/երաշխավորողի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Դեբետային քարտին վարկային գիծ պրոդուկտի Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

4.10

Քարտին յուրաքանչյուր մուտքագրված գումարից սահմանաչափի մարման % (գանձվում է ավտոմատ կերպով)

7%

4.11

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բանկոմատներից և POS տերմինալներից կանխիկ միջոցների տրամադրում

0%

4.12

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ գործող "Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների" համաձայն

¹ Վարկային գիծը տրամադրվում է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ի թոշակային քարտերին Բանկում գործող քարտի պայմաններով: 

2Ժամկետանց է համարվում հաճախորդի քարտային հաշվին մուտքերի բացակայությունը 55 օրացույցային օրվա ընթացքում անընդմեջ կամ վարկային գծի օգտագործված գումարի (հաշվեգրված տոկոսների հետ միասին) չմարումը վարկային գծի սահմանաչափի ժամկետի ավարտից 15 օրվա ընթացքում:

Բոլոր այլ պայմանները, որոնք հիշատակված չեն տվյալ պայմաններում և սակագներում կարգավորվում են ""ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ի դեբետային քարտերին վարկային գծի տրամադրման պայմաններով և սակագներով":

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

  1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
  2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
  3. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`

  1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ փոխարինող փաստաթուղթ:

Ուշադրություն` Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոuադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել Բանկի ինտերնետային կայքում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Զգուշացում՝ Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 
Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները: 
Զգուշացում՝  Ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Թարմացվել է առ՝ 01-08-2022թ., 14:48

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ