VTB-BANK

"Ոսկի+30%/50% գյուղատնտեսներին" պայմաններ և սակագներ

1

Ընդհանուր նկարագրություն

1.1

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկի մասնաճյուղ

1.2

Նպատակային նշանակություն

ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց-գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ սպառողական միկրովարկ

2

Հիմնական պայմաններ

2.1

Մարման եղանակ

1)  •  վարկի գումարի 31% վճարվում է անուիտետային մարման ժամանակացույցով մինչև նախավերջին մարումը,

    • վարկի գումարի 69% հիմնական պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված տոկոսների հետ միասին վճարվում են ժամկետի վերջում կամ

2) անուիտետային վճարումներ

2.2

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար (USD)

2.3

Վարկի դիմաց վճարվող տոկոսների արժույթ

ՀՀ դրամ (AMD) կամ ԱՄՆ դոլար (USD)

2.4

Վարկի տրամադրման եղանակը

Կանխիկ

2.5

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք

8%

7%

2.6

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

14.48%-24%

2.7

Վարկային հաշվի հավելյալ* սպասարկմամբ վարկի ստացման ընտրության դեպքում տոկոսադրույքից զեղչ

Տոկոսադրույքից զեղչը սահմանվում է կախված վարկի գումարից:

- մինչև 500 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1.5%

- 500 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրոյք հանած 1%

Վարկայինհաշվիհավելյալսպասարկմանծառայությունիցհրաժարվելուդեպքումտոկոսադրույքիցկատարվածհամապատսխանզեղչըկչեղարկվիևվարկիտարեկանտոկոսադրույքըկբարձրացվիտվյալզեղչիչափով:

2.8

Վարկի առավելագույն ժամկետ

180 օր

730 օր

2.9

Վարկի նվազագույն ժամկետ

80 օր

181 օր

2.10

Մեկ վարկառուի գծով առավելագույն սահմանաչափ

3,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար` հաշվարկված վարկի ձևակերպման պահին Բանկում սահմանված արժույթի առքի անկանխիկ փոխարժեքով

2.11

Վարկի նվազագույն գումար

30,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար` հաշվարկված վարկի ձևակերպման պահին Բանկում սահմանված արժույթի առքի անկանխիկ փոխարժեքով

2.12

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տուժանքներ նախատեսված չեն

2.13

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

մինչև 1,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում – 2.7% վարկի գումարից + 1 500 ՀՀ դրամ

1,001-ից 2,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում - 2.7% վարկի գումարից + 2,500 ՀՀ դրամ

2,001-ից 3,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում - 2.7% վարկի գումարից + 3,000 ՀՀ դրամ

3,001-ից 5,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում - 2.7% վարկի գումարից + 4,500 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար նախատեսված չէ

2.14

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր)

Միջնորդավճար նախատեսված չէ

Տրամադրված վարկի գումարի 0.62%

2.15

 

Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ամսական միջնորդավճար (կամավոր)

Վերոնշյալ միջնորդավճարին գումարվում է նաև (կախված վարկի գումարից)`

-  մինչև 400 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,

-  401-1,800 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 1,100  AMD,

- 1,801-3,100 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 1,300 AMD,

- 3,100 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 2,200 AMD

Վերոնշյալ միջնորդավճարին գումարվում է նաև (կախված վարկի գումարից)` 

-  մինչև 400 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.38%,

-  401-1,800 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.2%, բայց ոչ ավել, քան 1,100  AMD,

- 1,801-3,100 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.2%, բայց ոչ ավել, քան 1,300 AMD,

- 3,100 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.2%, բայց ոչ ավել, քան 2,200 AMD

2.16

Վարկի առավելագույն հարաբերակցությունը գրավի գնահատված արժեքի նկատմամբ

130%/150% (անկախ վարկի ժամկետից)

2.17

Վարկի հաստատման ժամկետ

Հաշված րոպեների ընթացքում

2.18

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Մինչև 1 աշխատանքային ժամ (կախված գրավադրվող ոսկու քանակից)

2.19

Վարկային հայտով որոշման գործողության ժամկետ

20 օրացուցային օր` վարկային հայտով որոշում կայացնելու պահից

3

 Վարկառուի նկատմամբ հիմնական պահանջներ

3.1

Նոր վարկ ձևակերպել ցանկացող հաճախորդների նկատմամբ նվազագույն պահանջը

Վարկի ձևակերպման պահին Բանկի ԱԲՀ-ի տվյալներով տվյալ հաճախորդի անունով չպետք է լինեն ժամկետանց և/կամ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով դասակարգված գործող վարկեր:

3.2

Վարկի գումարը/ ժամկետը փոխել ցանկացող հաճախորդների նկատմամբ նվազագույն պահանջները (վարկի գումարի ավելացնելու կամ պակասեցնելու ուղղությամբ հնարավոր ճշգրտմամբ` կախված գործարքի ամսաթվի դրությամբ գրավի գնահատված արժեքից)

1) Վարկի երկարաձգման (գործող վարկի գումարի/ժամկետի փոփոխման) պահին տվյալ վարկը չպետք է լինի ժամկետանցված, սակայն բացառապես Հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին տվյալ վարկի գծով բոլոր ժամկետանց պարտավորությունները մարելու դեպքում ԱԲՀ-ում հնարավոր կլինի իրականացնել երկարաձգումը: 
2) Այն դեպքում, եթե վարկի երկարաձգման (գործող վարկի գումարի/ժամկետի փոփոխման) պահին Բանկի ԱԲՀ-ի տվյալներով տվյալ հաճախորդի անունով առկա են գործող այլ վարկեր, որոնք դասակարգված են սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով, ապա ԱԲՀ-ում երկարաձգումը հնարավոր կլինի իրականացնել միայն 3 ամիս ժամկետով և անուիտետային մարման եղանակից տարբերվող վարկի մարման եղանակով, որը սահմանված է սույն պայմանների և սակագների համաձայն:

3) Վարկի երկարաձգման (գործող վարկի/ժամկետի փոփոխման) պահին մինչև գործող վարկի վերջնաժամկետի ավարտն ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 1 օրացուցային ամիսը:

3.3

Վարկառուի վարկային պատմության հանդեպ պահանջներ

Բանկի համապատասխան պահանջներին բավարարող դրական վարկային պատմություն

3.4

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

1) Անձը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ հաշվառման հասցեն պետք է լինի գյուղական համայնքում, հակառակ դեպքում` գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածությունը հաստատող հետևյալ փաստաթղթերից որևէ մեկը`

  • գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքի սեփականության վկայական (առկայության դեպքում),
  • համապատասխան մարմնի կողմից (գյուղվարչություն) գրանցված գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի անձնագիր (առկայության դեպքում),
  • գյուղի ադմինիստրացիայի կողմից տրված տնտեսությունում անասունների քանակը հավաստող տեղեկանք:

2) Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ փոխարինող փաստաթուղթ:

3.5

 Վարկառուի տարիքի նկատմամբ պահանջներ

Վարկառուի տարիքը վարկը մարելու պահին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը:

3.6

 Վարկառուի զբաղվածության նկատմամբ պահանջներ

 “Ոսկի+50% գյուղատնտեսներին” վարկի դեպքում` Բանկի աշխատավարձային ծրագրերի (հավատարմագրված կազմակերպությունների) աշխատակիցներ, որոնք բավարարում են Բանկի նվազագույն պայմաններին

4

Այլպայմաններ  

4.1

Տույժ վարկառուի պարտավորությունների չկատարման դեպքում (յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացուցային  օրվա համար)

 0,09% ժամկետանց գումարից և հաշվարկված տոկոսներից

4.2

Լիազորագրի ձևակերպում Բանկի ներսում

3,900 ՀՀ դրամ

4.3

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ գործող "Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների " համաձայն

5

Գրավի նկատմամբ հիմնական պահանջներ

5.1

Ապահովում

Որպես գրավ ընդունվում են ոսկյա իրեր: Գրավի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում նրա գեղարվեստական արժեքը, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք և այլ քարերը` այսինքն գնահատվում է բացառապես ոսկին: Եթե զարդը մի քանի մետաղների և հարգի տարասեռ համաձուլվածք է, ապա գնահատման ենթակա չէ:  

5.2

Գրավի արժեքի գնահատում

Ոսկյա իրերի գրավի գնահատման արժեքի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: Տարբեր հարգերի 1գ. ոսկու գնահատման արժեքը ներկայացված է Բանկի ինտերնետային կայքում 

5.3

Առանց գրավի ազատման վարկը մարելու դեպքում գրավի պահպանության միջնորդավճար

Վարկը առանց գրավի ազատման մարելու դեպքում, երբ գրավը մնում է Բանկում` այն ձևակերպվում է որպես ի պահ ընդունված արժեք և վարկը մարելուց հետո 16-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած հետագայում հաճախորդից գանձվում է արժեքների պահպանության միջնորդավճար` յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար գրավի գնահատված արժեքի 0,01%-ի չափով:*
* Վարկառուի մահվան դեպքում գրավի ստացման համար ժառանգի(ների) կողմից ժառանգության վկայականը ներկայացնելու դեպքում գրավի պահպանության միջնորդավճար չի գանձվում:

* Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկումը իր մեջ ներառում է հետևյալ ծառայությունները.

- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:

- Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի/մնացորդի չափով Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ժամանակահատվածում:

Օգտակար տեղեկատվություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

  1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
  2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
  3. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոuադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ :

Ուշադրություն` Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Զգուշացում՝ Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 

Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝  Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Թարմացվել է առ՝ 18-06-2020թ., 22:48

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ