VTB-BANK

ԱՊԱՀՈՎ ՔԱՐՏ

 

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ԴԱՍԵՐԸ

  Ոչ կյանքի ապահովագրություն/Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն, Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն, Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

   

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

  Ապահովագրության օբյեկտ են հանդիսանում   ապահովագրված անձի և շահառուի գույքային շահերը` կապված չնախատեսված ծախսերի (վնասների) առաջացման ռիսկի հետ,  որը  ապահովագրված անձը կամ շահառուն կարող են կրել վճարային քարտերի կորստի, գողության, կեղծման և այլ պատահարների, ինչպես նաև բանկոմատից ապահովագրված քարտով գումարի ստացման ժամանակ երրորդ անձանց հարձակման հետևանքով առողջությանը պատճառված վնասի հետևանքով:

   

  ՈՐՏԵՂ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Ամբողջ աշխարհում, բացառությամբ Վիետնամի, Լաոսի, Կամբոջայի, Մյանմայի, Թայլանդի, Բրունեյի, Արևելյան Թիմորի, Ինդոնեզիայի, Ֆիլիպինների, Մեքսիկայի, Բրազիլիայի, Եգիպտոսի, Ուկրաինայի, Հյուսիսային Օսեթիայի, Կաբարդինիո-Բալկարիայի Հանրապետության, Սիրիայի, Լիվիայի, Իրաքի, Աֆղանստանի, Ալժիրի:

   

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

  Տարեկան 500,000 ՀՀ դրամ:

   

  ՈՐՔԱՆ Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

  Չհատուցվող գումար չի նախատեսվում:

   

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

  Ապահովագրության վկայագիրը կնքվում է մեկ տարի ժամկետով:

   

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

  Ապահովագրության դիմաց վճարում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից:

   

  ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

  Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ):

   

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

  Ապահովագրության պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարում է հետևյալ դեպքերում․

  • Ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական հատուցում վճարելու պարտավորությունները ամբողջ ծավալով կատարելու դեպքում,
  • Եթե ապահովագրության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հավանականությունը վերացել է, և ապահովագրական ռիսկի գոյությունը դադարել է ապահովագրական պատահարից տարբերվող հանգամանքների բերումով,
  • Եթե հաճախորդը հրաժարվում է ապահովագրության պայմանագրից մինչև դրա ժամկետի լրանալը,
  • Հաճախորդն իրավունք ունի ապահովագրական պայմանագրի կնքումից հետո առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը/վկայագիր դրա կնքմանը հաջորդող յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ): Ընդ որում, նշված ժամկետում պայմանագիրը լուծելու դեպքում հաճախորդից չի պահանջվում ապահովագրավճարի վճարում:
  • Եթե հաճախորդը  պայմանագրի դադարեցման մասին ծանուցում է ապահովագրության պայմանագրի գործողության ամսաթվից հետո յոթ աշխատանքային օր հետո, կամ ծանուցումը կատարվում է  ապահովագրության պայմանագրի սկզբի ամսաթվից յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում, սակայն այդ ընթացքում հաճախորդը դիմել է ապահովագրական հատուցում ստանալու պահանջով, ապա նշված դեպքերում ապահովագրավճարը վերդարձման ենթակա չէ:

   

  ԻՆՉԻՑ Է ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

  Ապահովագրական պատահարներ են համարվում`

  • Երրորդ անձանց կողմից կեղծ բանկային քարտի կամ վճարման այլ էլեկտրոնային միջոցների օգտագործմամբ չարտոնված գործարքներ իրականացնելու հետևանքով դրամական միջոցների ելքագրումը քարտի բանկային հաշվից,
  • Ձեր կորցրած կամ գողացված քարտի օգտագործմամբ երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործարքներ իրականացնելու հետևանքով դրամական միջոցների ելքագրումը քարտի բանկային հաշվից, որը կատարվել է  Բանկի կողմից քարտի արգելափակմանը նախորդող 24 ժամվա ընթացքում,
  • Ձեր քարտի հաշվից գումարների դուրսգրումը կեղծված սլիպերի կամ տերմինալների ստացականների հիման վրա, որոնցում արտացոլված է Ձեր կողմից գործարքների իրականացման ցուցումը,
  • Երրորդ անձանց կողմից ավազակության/կողոպուտի ճանապարհով դրամական միջոցների հափշտակությունը՝ ժամը 08։00-21։00 ընկած ժամանակահատվածում Ձեր կողմից դրանց բանկոմատից ստացմանը հաջորդող 15 րոպեի ընթացքում,
  • Կորած, գողացված կամ կեղծված բանկային քարտի/հաշվի օգտագործմամբ երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործարքներ իրականացնելու արդյունքում վարկային պարտավորությունների առաջացումը: Ընդ որում, հատուցման ենթակա է միայն մայր գումարի գծով պարտավորությունը,
  • Ապահովագրական պատահարի հետևանքով քարտի վերաթողարկման ծախսերը, բայց ոչ ավել քան ապահովագրական գումարի 1%-ը,
  • Երրորդ անձանց կողմից Ձեզ պատկանող ձեռքի պայուսակի, դրանում գտնվող քարտի, անձը հաստատող փաստաթղթերի, Ձեզ պատկանող անշարժ և/կամ շարժական գույքի բանալիների հափշտակության հետևանքով պատճառված վնասը,  բայց ոչ ավել քան ապահովագրական գումարի 10%,
  • Բանկոմատից քարտով գումարի ստացման ժամանակ երրորդ անձանց հարձակման հետևանքով Ձեր առողջությանը պատճառված վնասը, որը հանգեցրել է ֆիզիկական վնասվածքներին, աշխատունակության մշտական կորստին (I, II կամ III կարգի հաշմանդամության) կամ մահվան:

  Ապահովագրական պատահարի հետևանքով ապահովագրված քարտին պատճառված վնասի գնահատման կարգը հետևյալն է`

  • Եթե ապահովագրական պատահարը տեղի է ունեցել երրորդ անձանց կողմից կեղծ բանկային քարտի կամ վճարման այլ էլեկտրոնային միջոցների կամ կորցրած/գողացված քարտերի օգտագործմամբ չարտոնված գործարքներ իրականացնելու հետևանքով, ապա ապահովագրական հատուցումը վճարվում է քարտապանի հաշիվներից անհիմն դուրս գրված գումարի չափով, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարը,
  • Եթե ապահովագրական պատահարը տեղի է ունեցել բանկոմատից ստացած դրամական միջոցների հափշտակությամբ՝ քարտապանի կողմից ապահովագրված քարտն օգտագործելու միջոցով, ապա ապահովագրական հատուցումը վճարվում է հափշտակած դրամական միջոցների չափով, որոնք քարտապանը ապահովագրված քարտի միջոցով ստացել է  բանկոմատից, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարը,
  • Եթե ապահովագրական պատահարը տեղի է ունեցել երրրոդ անձանց կողմից քարտապանին պատկանող ձեռքի ուղեբեռի հափշտակության արդյունքում (դրանում գտնվող ապահովագրված քարտի հետ միասին), ապա ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված չափով, բայց ոչ ավել, քան հափշտակված ձեռքի ուղեբեռի, հափշտակված անձնական արժեքավոր գույքի  հաստատված կամ գնահատված արժեքն է, գումարած այն ծախսերը, որոնք  ապահովագրված անձը ստիպված է լինելու կրել հափշտակված փաստաթղթերը վերականգնելու համար և այլն: Բոլոր դեպքերում, ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարը չգերազանցող չափով,
  • Եթե ապահովագրական պատահարը տեղի է ունեցել երրորդ անձանց կողմից կեղծ վարկային քարտի կամ  քարտապանի կողմից կորցված/գողացված վարկային քարտի օգտագործմամբ չարտոնված գործարքներ կատարելու հետևանքով ապահովագրված անձի վարկային գումարի մասով մասնակի կամ ամբողջական պարտքի առաջացման արդյունքում, ապա ապահովագրական հատուցումը վճարվում է վարկի գծով այն պարտավորության ամբողջ գումարի կամ դրա մի մասի չափով, որն առաջացել է երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործարքների իրականացնելու հետևանքով, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված համապատասխան ապահովագրական գումարն է:

   

  ԻՆՉԻՑ ՉԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

  Ցանկացած պարագայում հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք առաջացել են հետևյալի արդյունքում.

  • Քարտապանի կողմից քարտը ստոպ-լիստ չգցելու (արգելափակելու), ինչպես նաև քարտի PIN կոդի տվյալները կողմնակի անձանց հասանելի դարձնելու կամ նման կասկածի դեպքում,
  • Քարտապանի կանխամտածված և/կամ անօրինական գործողությունների (անգործության) հետևանքով,
  • Քարտապանի կողմից բանկային քարտի օգտագործման կանոնների և/կամ սպասարկման կարգի պայմանագրի խախտման հետևանքով,
  • Քարտապանի կողմից բանկային քարտերի օգտագործումը և սպասարկումը կարգավորող ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի խախտման արդյունքում,
  • «ՌԵԳՈ» ԱՓԲԸ Խորհրդի կողմից 11.02.2019թ.-ի որոշմամբ հաստատված «Բանկի քարտապանների համապարփակ ապահովագրության  կանոններ»-ով և 24.07.2012թ.-ի որոշմամբ հաստատված Դժբախտ դեպքերից ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ դեպքերում:

   

  ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  Հաճախորդն իրավունք ունի`

  • Պայմանագրով/վկայագրով և ապահովագրության պայմաններով նախատեսված դեպքերում ստանալ ապահովագրական հատուցում,
  • Ապահովագրական հատուցման մերժում ստանալու դեպքում ապահովագրական ընկերությունից ստանալ նման որոշման պատճառաբանված հիմնավորումը:

  Հաճախորդը պարտավոր է`

  • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ձեռնարկել վնասները կանխելու և/կամ նվազեցնելու համար ողջամիտ և մատչելի միջոցներ։ Ձեռնարկելով նմանատիպ միջոցներ հաճախորդը պետք է հետևի ապահովագրական ընկերության ցուցումներին, եթե նման ցուցումներ տրվել են,
  • Պայմանագրով և պայմաններով սահմանված կարգով և ժամկետներում ապահովագրական պատահարի մասին տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը և համապատասխան իրավասու մարմիններին,
  • Ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերության ներկայացնել դիմում-հայտ և ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
  • Կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ, պայմանագրով/վկայագրով և պայմաններով սահմանված այլ պարտավորությունները:

   

  ԻՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

  Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհրաժեշտ է՝

  • անմիջապես արգելափակել քարտը և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, բայց ոչ ուշ, քան պատահարի պահից 48 ժամվա ընթացքում զանգահարել (+374 60) 50 57 57 շուրջօրյա հեռախոսահամարով,
  • քարտի հափշտակության կամ գողության հայտնաբերման, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից հարձակման դեպքում անմիջապես, սակայն ոչ ուշ քան 24 ժամվա ընթացքում  դիմել ՀՀ Ոստիկանություն կամ օտարերկրյա պետության համպատասխան պատկան (իրավասու) մարմիններին: Այլ դեպքերում վերոնշյալ մարմիններին անհապաղ տեղեկացնելն անհրաժեշտ է միայն, եթե Բանկի կողմից տրվել է պաշտոնական պատասխան այն մասին, որ չարտոնված ելքագրված գումարը   ենթակա չէ վերադարձման Բանկի կողմից,
  • Բանկին ներկայացնել գործարքը բողոքարկելու վերաբերյալ դիմում` Բանկի կողմից սահմանված ժամկետում,
  • Ապահովագրական պատահարի հատկանիշներ ունեցող իրադարձությունը ի հայտ գալու պահից 3 օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել փոխհատուցման դիմում-պահանջ և ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր (այդ թվում՝ անձնագիր կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթեր, քարտապանի կողմից ապահովադրին՝ գործարքի  վճարումից հրաժարվելու պահանջ ներկայացնելը հաստատող փաստաթղթեր, ապահովագրված քարտը արգելափակելու նպատակով՝ ապահովադրին չարտոնված գործարքների մասին ժամանակին հայտնելը  հաստատող փաստաթղթեր, քարտապանի հաշվից ապահովագրված քարտի գծով քաղվածքների պատճենները` նշելով դրամական գումարները, որոնք երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործարքների իրականացման հետևանքով հաշվանցվել են, ապահովագրված քարտի հաշվից երրորդ անձանց կողմից իրականացված չարտոնված գործարքների առկայությունը հաստատող փաստաթղթեր (վավերականության հաշվետվություն, կտրոններ, բանկոմատների ժապավեններ, աշխատանքային վայրից տեղեկանքներ և այլն), տեղեկանքներ, արձանագրություններ, որոշումներ և ՀՀ ոստիկանության կամ այլ օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմինների կողմից տրված այլ փաստաթղթեր, վնասների չափը հաստատող փաստաթղթեր և այլն):

   

  ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

  • Ապահովագրական հատուցում չի տրամադրվում, եթե վնասը  փոխհատուցվել է այլ աղբյուրներից,
  • Ապահովագրական ընկերության հատուցման որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, Կենտրոնական բանկ, Դատարան/Արբիտրաժային դատարան:

   

  Ապահովագրության պայմաններ

  ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

  ԲԱՆԿԻ ՔԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ - Ապահովագրության կանոններին կարող եք ծանոթանալ` այցելելով «ՌԵԳՈ» ԱՓԲԸ-ի գրասենյակ:

  Հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ

   

  Թարմացվել է առ՝ 22-06-2023թ., 17:28

  Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
  Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ