VTB-BANK

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ԴԱՍԵՐԸ

Ոչ կյանքի ապահովագրություն/Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն և գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

 • Էլեկտրական տեխնիկա, այդ թվում` համակարգիչներ,
 • սանտեխնիկա,
 • մարտկոցներ,
 • կահույք:

 

ՈՐՏԵՂ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ և ԼՂՀ

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

Շարժական գույքի շուկայական (ձեռք բերման) արժեքի չափով:

 

ՈՐՔԱՆ Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

Ապահովագրական գումարի 1 %, սակայն ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամը:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Ապահովագրության վկայագիրը կնքվում/վերակնքվում է վարկի գործողության ողջ ժամկետում՝ բացառությամբ վարկային պայմանագրով/հրապարակային օֆերտայով սահմանված դեպքերի:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

Համաձայն վարկային պայմանագրի` հաճախորդի կողմից ապահովագրավճար չի վճարվում:

 

ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրությունն իրականացվում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկային պայմանագրի տվյալների հիման վրա:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

Ապահովագրության վկայագիրը ևս վաղաժամկետ դադարեցվում է՝

 • Վարկային պայմանագրով նախատեսված մարման վերջնաժամկետից շուտ վարկի մարման դեպքում,
 • Եթե հաճախորդը հրաժարվում է «Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման» ծառայությունից:

 

ԻՆՉԻՑ Է ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ապահովագրական պատահարներ են համարվում`

 • Հրդեհ, պայթյուն, կայծակի հարված,
 • Վնասվածք ջրից,
 • Տարերային աղետներ (բացառությամբ երկրաշարժի), այդ թվում՝ հողմ, փոթորիկ, մրրիկ, հողմապտույտ, ջրհեղեղ, հրաբխի ժայթքում կամ ստորգետնյա բնական կրակի ներգործություն, սողանք, հեղեղ, լեռնային փլուզում,
 • Մեխանիկական վնասներ,
 • Կոտրանքով գողություն, ավազակություն,
 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ,
 • Էլեկտրական սարքավորումների վթար:

Ապահովագրական պատահարի հետևանքով շարժական գույքին պատճառված վնասի գնահատման կարգը հետևյալն է`

 • Ապահովագրական հատուցման վճարումը իրականացվում է ապահովագրական պատահարի արդյունքում փոխարինման կամ վերականգման ենթակա գույքի, դրա կառուցվածքային մասերի, նյութերի մաշվածության տոկոսի հաշվմամբ:
 • Ապահովագրական հատուցումը վճարվում է`

            √ Գույքի լրիվ ոչնչացման դեպքում` իրական արժեքի չափով` հանելով մնացորդների արժեքը,

             √Գույքի մասնակի վնասման դեպքում` վերականգնման ծախսերի չափով, հանելով վերականգնողական աշխատանքների իրականացման ընթացքում փոխարինված մասերը և  մաշվածությունը, սակայն ապահովագրական գումարից ոչ ավել:

 • Վերականգման ծախսերը  ներառում են`

            √ Վերանորոգման համար նյութերի,  պահեստամասերի և սարքավորումների ծախսերը,

            √ Վերանորոգման աշխատանքների վարձատրման ծախսերը,

            √ Նյութերը վերանորոգման վայր հասցնելու ծախսերը և այլ ծախսեր անհրաժեշտ ապահովագրված գույքի վերականգնման և նախնական տեսքի բերելու համար:

 

ԻՆՉԻՑ ՉԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ցանկացած պարագայում հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք առաջացել են հետևյալի արդյունքում.

 • Ջերմային վերամշակման ընթացքում գույքին հասցված վնասը,
 • Սարքավորման արտադրման և/կամ մոնտաժման կամ տեղադրման ժամանակ թույլ տրված սխալների հետևանքով գույքին հասցված վնասը,
 • Գործարկման-փորձարկման ժամանակ թույլ տրված սխալների հետևանքով գույքին հասցված վնասը,
 • Բնական մաշվածությունը, կոռոզիայի ազդեցությունը, ապրանքային արժեքի կորուստը, արտադրական (գործարանային) խոտանը,
 • Գույքի դետալների վերանորոգումը կամ փոխարինումը, եթե դրանց վնասումը ապահովագարական պատահարի արդյունք չէ, կամ աշխատանքների իրականացումը, որոնց տեխնոլոգիական անհրաժեշտությունը չի եղել,
 • Էլեկտրոնային տվյալներին և/կամ ծրագրերին (այդ թվում` համակարգչային) պատճառված վնասը,
 • Ծրագրային սխալների կամ ծրագիր ոչ արտոնված մուտք գործելու հետևանքով պատճառված վանսը,
 • Խոնավության, բորբոսի, գոլորշիների ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասը, ջերմաստիճանի կամ ջերմային ռեժիմի չպահպանման, փոփոխման հետևանքով հասցված վնասը,
 • Գույքի վարձակալության պայմանագրով վարձակալի գործողությունների (անգործության) արյունքում առաջացած վնասը կամ կորուսը,
 • Բաց թողնված օգուտը, վարձակալված գույքի օգտագործման վճարը, գույքի օգտագործման անհնարինության հետևանքով առաջացած ծախսերը և այլն,
 • Վնաս, որը հասցվել է գույքի սեփականատիրոջ (ապահովագրված անձի) կամ նրա հարազատների կողմից կամ մասնակցությամբ,
 • Ապահովագրված գույքի ներկաշերտի վնասվածքը, քերծվածքները, բծերը և այլն,
 • «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ի Խորհրդի կողմից 28.06.13թ. հաստատված «Հրդեհից և այլ վտանգներից գույքի ապահովագրության կանոններ»-ում սահմանված այլ դեպքերում:

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հաճախորդն իրավունք ունի`

 • Ծանոթանալ  ապահովագրության պայմաններին,
 • Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում հանդես գալ որպես հատուցման գործընթացի անմիջական մասնակից, այդ թվում` անհապաղ տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը պատահարի մասին, ներկայացնել դիմում-հայտ ապահովագրական հայցը կարգավորելու նպատակով,
 • Բողոքարկել ապահովագրական ընկերության կայացրած որոշումը,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում ստանալ ապահովագրական հատուցում,
 • Ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ դեպքեր:

Հաճախորդը պարտավոր է`

 • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհապաղ հայտնել ապահովագրական ընկերությանը և համապատասխան իրավասու մարմիններին,
 • Ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերությանը պայմանագրում սահմանված ժամկետներում և կարգով ներկայացնել դիմում-հայտ և ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
 • Իրականացնել բոլոր հնարավոր միջոցառումները վնասների կանխման կամ փոքրացման, ինչպես նաև ապահովագրված գույքի փրկման ուղղությամբ
 • Տրամադրել ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու փաստը հաստատող լիազորված մարմինների տեղեկանքներ,
 • Ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը պարզելու ապահովագրական պատահար դիտարկվող դեպքի պատճառները, ընթացքը և հետևանքները,
 • Ապահովագրական ընկերությանը հնարավորություն տալ անցկացնելու վնասված գույքի զննում, ապահովագրական պատահարի պատճառների հետաքննություն և պատճառված վնասի չափի որոշում,
 • Ապահովագրական ընկերության պահանջով իրեն գրավոր ներկայացնել ապահովագրված գույքի վնասման կամ ոչնչացման պատճառները և չափերը պարզելու համար անհրաժեշտ ամբողջ ինֆորմացիան,
 • Թողնել վնասված գույքը անփոփոխ վիճակում և փոխել ապահովագրական պատահարի պատկերը, միայն եթե դա թելադրված է անվտանգության նկատառումներով կամ վնասի չափի փոքրացմամբ: Հաճախորդն իրավունք ունի փոխելու ապահովագրական պատահարի պատկերն ապահովագրական ընկերության համաձայնությամբ կամ ապահովագրական պատահարի մասին տեղեկացնելու երկուշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո` նախապես ամրագրելով ապահովագրական պատահարի պատկերը տեսախցիկի կամ ֆոտոխցիկի միջոցով,
 • Կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ, պայմանագրով/վկայագրով և պայմաններով սահմանված այլ պարտավորությունները:

 

ԻՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհրաժեշտ է՝

 • Զանգահարել + (374 10) 59 21 21  հեռախոսահամարով և կատարել ապահովագրական ընկերության ցուցումները,
 • Հայտնել պատահարի մասին համապատասխան իրավասու մարմիններին (գողության, կոտրանքի, թալանի կամ երրորդ անձանց կողմից գույքի կանխամտածված (միտումնավոր) ոչնչացման կամ վնաս հասցնելու դեպքում` Ոստիկանություն, հրդեհի դեպքում՝ ԱԻՆ և այլն),
 • Ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ողջամիտ և տվյալ պայմաններում հասանելի միջոցներն ապահովագրության օբյեկտի հետագա վնասումը կանխելու և վնասի չափը նվազեցնելու համար:

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ է`

 • Պատահարի մասին ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելուց հետո դիմել ապահովագրական ընկերության զանգերի կենտրոն հատուցման դիմում լրացնելու նպատակով և լրացված դիմումի լուսապատճենը կամ լուսանկարն ուղարկել dimum@ingoarmenia.am էլ.հասցեին կամ  VIBER հավելվածով`  (+374 44) 410 723 հեռախոսահամարին,
 • Ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը (այդ թվում՝ անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր, ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու փաստը հաստատող տեղեկանք` տրամադրված համապատասխան իրավասու մարմնի կամ ապահովագրական ընկերության կողմից լիազորված փորձագետների կողմից, վնասի չափը հաստատող փաստաթղթեր և այլն),
 • Սպասել ապահովագրական ընկերության հետագա ցուցումներին,
 • Հատուցման կամ մերժման որոշումը կայացվում է հայտի կարգավորման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում,
 • Հատուցման գումարը վճարվում  է հատուցման որոշում կայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում:

 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

 • Մինչև  ապահովագրական հատուցման գործընթացի վերջնական կարգավորումը առանց ապահովագրական ընկերության համաձայնության չի թույլատրվում իրականացնել ապահովագրված գույքի վերանորոգման որևէ աշխատանք, անհրաժեշտ է պահպանել վնասված գույքի մասերը կամ մնացորդները,
 • Ապահովագրական ընկերության հատուցման որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, Կենտրոնական բանկ, Դատարան/Արբիտրաժային դատարան:

 

Ապահովագրության պայմաններ

Հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ

Թարմացվել է առ՝ 08-02-2023թ., 12:11

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ