VTB-BANK

ԿԱՍԿՈ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ԴԱՍԸ

Ոչ կյանքի ապահովագրություն/Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

Վարկային պայմանագրերի շրջանակներում գրավադրված ավտոտրանսպորտային միջոցները (այսուհետ` ՏՄ), ներառյալ` ՏՄ-ների լրացուցիչ սարքավորումները:

 

ՈՐՏԵՂ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ,  ԼՂՀ, Վրաստան*

*Վրաստանի ծածկույթը տարածվում է  «Նաիրի-Ինշուրսանս» ԱՍՊԸ-ում ապահովագրված և «Տոյոտա Երևան» ավտոսրահից ձեռք բերված ՏՄ-ների վրա:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

ՏՄ-ն ապահովագրվում է վարկի գումարի մնացորդի կամ շուկայական արժեքի չափով` համաձայն վարկային պայմանագրի և/կամ հրապարակային օֆերտայի պայմանների:

 

ՈՐՔԱՆ Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

 • Ֆիզիկական վնասի դեպքում` ապահովագրական գումարի 1%, սակայն ոչ պակաս քան 20,000 ՀՀ դրամ («Տոյոտա Երևան» ավտոսրահից ձեռք բերված ՏՄ-ների մասով  նվազագույն չհատուցվող գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ): Եթե պատահարի պահին վարորդի վարորդական փորձը 3 տարուց ցածր է կամ նրա տարիքը 21-ից ցածր է, ապա չհատուցվող գումարը կրկնապատկվում է:
 • Առևանգման կամ ավտոմեքենայի ամբողջությամբ կորստի դեպքում` ապահովագրական գումարի 5%, իսկ հակաառևանգման ազդանշանային համակարգի առկայության դեպքում` 3% («Տոյոտա Երևան» ավտոսրահից ձեռք բերված ՏՄ-ների մասով համապատասխանաբար` 10% և 5%):

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Ապահովագրության վկայագիրը կնքվում/վերակնքվում է վարկի գործողության ողջ ժամկետում՝ բացառությամբ վարկային պայմանագրով սահմանված դեպքերի:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

Համաձայն վարկային պայմանագրի` հաճախորդի կողմից ապահովագրավճար չի վճարվում:

 

ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրությունն իրականացվում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկային պայմանագրի տվյալների հիման վրա:

Համաձայն հաճախորդի դիմումի` կարող է տրամադրվել ապահովագրական վկայագրի կրկնօրինակը:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

Վարկային պայմանագրով նախատեսված մարման վերջնաժամկետից շուտ վարկի մարման դեպքում ապահովագրության վկայագիրը ևս վաղաժամկետ դադարեցվում է:

 

ԻՆՉԻՑ Է ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ապահովագրական պատահարներ են համարվում`

 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահար,
 • Հրդեհ, պայթյուն, ինքնայրում,
 • Տարերային աղետներ (բացառությամբ երկրաշարժի),
 • Կենդանիների գործողություններ,
 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ, առևանգում,
 • Թռչող կամ վայր ընկնող առարկաներ,
 • Ջուրը մտնելուց կամ ջուրն ընկնելուց վնաս,
 • Լուսացույցի կարմիր արգելող ազդանշանի տակ մուտք գործելու, հանդիպակաց ուղեմասով երթևեկելու, սահմանված արագության ավելի քան 50% գերազանցման հետևանքով առաջացած վնաս:

Ապահովագրական պատահարի հետևանքով ավտոտրանսպորտային միջոցին պատճառված վնասի գնահատման կարգը հետևյալն է`

 • Ավտոտրանսպորտային միջոցի լրիվ արժեքով ապահովագրված լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը ավտոտրանսպորտային միջոցի ամբողջական կորստի ժամանակ վճարում է ապահովագրական հատուցումը իրական արժեքի չափով` հանելով մնացորդների արժեքը և ոչ պայմանական չհատուցվող գումարը, իսկ ավտոտրանսպորտային միջոցի մասնակի վնասի դեպքում` փաստացի վնասի (վերանորոգման ծախսերի) չափով, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրական գումարի չափը` դրանից նվազեցնելով չհատուցվող գումարը (առկայության դեպքում),
 • Ավտորանսպորտային միջոցի՝ ոչ լրիվ արժեքով ապահովագրված լինելու դեպքում ապահովագրական ընկերությունն իրականացնում է վնասի հատուցումն այն համամասնությամբ, որը գոյություն ունի ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրական գումարի և ապահովագրական (շուկայական) արժեքի միջև` նվազացնելով չհատուցվող գումարը (առկայության դեպքում),
 • Վերանորոգման ծախսերը իրենց մեջ ներառում են օգտագործվող պահեստամասերի, նյութերի և աշխատանքների արժեքները:

 

ԻՆՉԻՑ ՉԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ցանկացած պարագայում հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք առաջացել են հետևյալի արդյունքում.

 • ՏՄ-ն ոչ անձնական նպատակներով (օրինակ՝ որպես տաքսի, ուսուցման, վարձակալության և այլն) շահագործելու,
 • Սահմանված ժամկետում ապահովագրական ընկերությանը և համապատասխան իրավասու մարմիններին ապահովագրական պատահարի մասին չտեղեկացնելու,
 • Ալկոհոլի կամ թմրանյութերի, ինչպես նաև տոքսիկ նյութերի ազդեցության տակ ՏՄ-ն շահագործելու,
 • Ապահովագրության պայմաններով սահմանված պարտավորություններից որևէ մեկը խախտելու, ինչի արդյունքում հնարավոր չի եղել որոշել ապահովագրական պատահարի հանգամանքները կամ պատճառը կամ հնարավոր մեղավոր անձանց կամ վնասի չափը,
 • Լիազորված տիրապետողի, ՏՄ-ի սեփականատիրոջ կանխամտածված, դիտավորյալ, գործողությունների կատարման կամ անգործության, որոնք պատճառ են հանդիսացել ապահովագրական պատահարի առաջացմանը,
 • Ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև զորաշարժերի կամ այլ ռազմական միջոցառումների, քաղաքացիական պատերազմի, ապստամբությունների, ժողովրդական հուզումների, ներխուժումների, հեղափոխությունների կամ ահաբեկչության,
 • Ապահովագրական  ընկերության  ապահովագրության  պայմաններով  նախատեսված այլ դեպքերում:

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հաճախորդն իրավունք ունի`

 • Ծանոթանալ  ապահովագրության պայմաններին,
 • Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում հանդես գալ որպես հատուցման գործընթացի անմիջական մասնակից, այդ թվում` անհապաղ տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը պատահարի մասին, ներկայացնել դիմում-հայտ ապահովագրական հայցը կարգավորելու նպատակով,
 • Բողոքարկել ապահովագրական ընկերության կայացրած որոշումը,
 • Ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ դեպքեր:

Հաճախորդը պարտավոր է`

 • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհապաղ հայտնել ապահովագրական ընկերությանը և համապատասխան իրավասու մարմիններին,
 • Ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերությանը պայմանագրում սահմանված ժամկետներում և կարգով ներկայացնել դիմում-հայտ և ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
 • Հետևել ապահովագրական ընկերության ցուցումներին՝ ապահովագրական պատահարի գծով վնասների կարգավորման կապակցությամբ ձեռնարկվող գործողություններն իրականացնելիս,
 • Կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ, ապահովագրության պայմանագրով/վկայագրով և պայմաններով սահմանված այլ պարտավորություններ:

 

ԻՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհրաժեշտ է՝

 • Պատահարի տեղի ունենալուց կամ հայտնի դառնալու պահից հետո անհապաղ զանգահարել համապատասխան ապահովագրական ընկերության գործող շուրջօրյա հեռախոսահամարով և հայտնել պատահարի մասին (առավել մանրամասն համապատասխան ապահովագրական ընկերության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկում),
 • Հրդեհի կամ պայթյունի դեպքում զանգահարել ԱԻՆ 101 համարով, ՃՏՊ-ի դեպքում` ՃՈ 177 կամ 010 522 763 համարով, երրորդ անձանց կողմից հակաօրինական գործողությունների և առևանգման դեպքում` Ոստիկանություն 102 համարով,
 • Չտեղաշարժել ՏՄ-ն մինչև ապահովագրական ընկերության և ՀՀ ՃՈ-ի ժամանումը, գրանցել ՃՏՊ-ի մասնակից ավտոմեքենաների տվյալները,
 • Առանց ապահովագրական ընկերության համաձայնության ոչ մի դեպքում չընդունել մեղքը` լրիվ կամ մասնակի և չվերցնել ոչ մի պարտավորություն իր վրա:

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

 • Պատահարի մասին ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելուց հետո պայմանագրով սահմանված ժամկետներում ապահովագրական ընկերության գրասենյակում լրացնել հայտային դիմումը կամ լրացված դիմումի լուսապատճենն ուղարկել ապահովագրական ընկերության համապատասխան էլեկտրոնային հասցեին/Viber կամ WhatsApp բջջային հավելվածներին (առավել մանրամասն համապատասխան ապահովագրական ընկերության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկում),
 • Ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը (այդ թվում՝ անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, ՏՄ-ի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, վարորդական վկայական,  դեպքի վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից տրված անհրաժեշտ փաստաթղթեր (ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ Ոստիկանության ՃՈ մարմիններ, ՀՀ ԱԻՆ և այլն), ՏՄ-ի հափշտակության դեպքում նաև քրեական գործ հարուցելու մասին իրավասու մարմնի որոշման պատճենը և այլն),
 • Սպասել ապահովագրական ընկերության հետագա ցուցումներին:

 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

 • Ավտոմեքենան վարկի մնացորդի չափով ապահովագրելու դեպքում (ապահովագրական գումարը ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի գումարից փոքր է) վնասը հատուցվում է մասնակի՝ ապահովագրական գումարի և շուկայական արժեքի հարաբերությանը համամասնորեն,
 • Ապահովագրական ընկերության հատուցման որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, Կենտրոնական բանկ, Դատարան/Արբիտրաժային դատարան:

 

Ապահովագրության պայմաններ

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ  ԱՍՊԸ

ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ  ԱՓԲԸ

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

 

Հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ  ԱՍՊԸ

ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ  ԱՓԲԸ

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ (ՏՈՅՈՏԱ ԵՐԵՎԱՆ)

ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

 

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 05-09-2023թ., 11:39

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ