VTB-BANK

ԱՊՊԱ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ԴԱՍԸ

Ոչ կյանքի ապահովագրություն/Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների (նաև` բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն

2011 թվականի հունվարի 1-ից Ձեր ավտոմեքենան շահագործելու համար պետք է ունենաք պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պայմանագիր (ԱՊՊԱ պայմանագիր):

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր է բոլոր անիվավոր տրանuպորտային միջոցների համար, այդ թվում`

 • մարդատար ավտոմոբիլներ,
 • ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ,
 • բեռնատարներ,
 • մոտոցիկլետներ,
 • քարշակներ:

 

ՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ԿՆՔԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 • Տրանսպորտային միջոցի (ՏՄ) սեփականատերը,
 • Առուվաճառքի (օտարման) պայմանագրով գնորդը,
 • Լիզինգի (ֆինանասական վարձակալության) պայմանագով վարձակալը,
 • Վերը նշված անձինք իրավունք ունեն լիազորելու այլ անձանց իրենց անունից կնքելու ԱՊՊԱ պայմանագիր:

 

ԱՊՊԱ-Ի ԳԾՈՎ «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ/ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պայմանագիրը կնքելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել.

 • Տրանսպորտային միջոցի (ՏՄ) սեփականատիրոջ անձնագիրը, սոցիալական քարտը,
 • ՏՄ-ի հաշվառման վկայագիրը (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիրը (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիրը, եթե ՏՄ-ի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ,
 • Լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիրը, եթե ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցման առավելագույն չափը կազմում է`

 • Անձնական վնասների դեպքում՝

               √մեկ ապահովագրական պատահարի համար համար 33,000,000 ՀՀ դրամ,

               √յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 3,300,000 ՀՀ դրամ,

 • Գույքային վնասների դեպքում՝

               √մեկ ապահովագրական պատահարի համար՝ 18,000,000 ՀՀ դրամ,

               √յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 1,800,000 ՀՀ դրամ:

 

ՈՐՔԱՆ Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրով չհատուցվող գումար չի կիրառվում:

 

ՈՐՏԵՂ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

ԱՊՊԱ պայմանագիրը կարող է կնքվել առավելագույնը 1 (մեկ) տարի ժամկետով:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կախված է հետևյալ գործոններից.

 • ՏՄ-ի տեսակը (մարդատար, բեռնատար և այլն),
 • ՏՄ-ի շարժիչի հզորությունը,
 • ՏՄ-ի օգտագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, տաքսի և այլն),
 • Պայմանագրի ժամկետը,
 • Բոնուս-Մալուս

Ապահովագրավճարներին կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կայքից այս հղումով :

Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կարող եք հաշվարկել ապահովագրական ընկերությունների ինտերնետային կայքերում տեղադրված ԱՊՊԱ հաշվիչի միջոցով:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Ապահովագրավճարը վճարվում է միանվագ ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին:

 

ԻՆՉԻՑ Է ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցվում են սեփական տրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով մյուս` տուժող կողմին (հետիոտնին, տուժող վարորդին, ուղևորներին և այլ անձանց) պատճառված հետևյալ վնասները՝

 • անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), ինչպես նաև տուժողի մահ
 • տուժողի գույքին պատճառված վնասներ:

 

ԻՆՉԻՑ ՉԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ապահովագրական պատահար չեն համարվում հետևյալ դեպքերը`

 • անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,
 • ահաբեկչական, ռազմական գործողությունների, խռովությունների կամ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,
 • վտանգավոր թափոնների տեղափոխման ժամանակ պատճառված վնասները, եթե դրանք կապված են բացառապես վտանգավոր թափոնների հետ,
 • տուժողի դիտավորության հետևանքով տվյալ տուժողին պատճառված վնասները,
 • պետական սեփականություն համարվող բուսական կամ կենդանական աշխարհին, օդին, մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերին, ընդերքին պատճառված վնասները,
 • արվեստի գործերին, թանկարժեք զարդերին, քարերին կամ մետաղներին պատճառված վնասները,
 • բեռների փոխադրման պայմանագրով փոխադրվող բեռներին պատճառված վնասները։

 

ԻՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Վթարից անմիջապես հետո ավտովթարի վայր հրավիրել Ճանապարհային ոստիկանությանը և հետևել վերջինի ցուցումներին,

 • Մինչև Ճանապարհային ոստիկանության ժամանումը չտեղաշարժել ավտոմեքենաները և միջոցներ ձեռնարկել ավտոմեքենաների հետքերն ու առարկաները պահպանելու ուղղությամբ, վթարը տեղի ունենալուց հետո առավելագույնը 40 րոպեի ընթացքում հեռախոսով տեղեկացնել համապատասխան ապահովագրական ընկերություններին,
 • Առանց ապահովագրական ընկերության համաձայնության չվերցնել Ձեզ վրա որևէ պատասխանատվություն և/կամ պարտականություն,
 • մասնակցել Ճանապարհային ոստիկանության կողմից սահմանված կարգի փաստաթղթերը կազմելու գործընթացին՝ դրանցում ներկայացնելով իրենց վերաբերող պատասխանները:

 

Մանրամասն գործողությունները պատահարի վայրում և հատուցում ստանալու համար կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կայքից այս հղումով:

 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

 • Համաձայնեցված հայտարարագրի լրացման և այն ապահովագրական ընկերությանը ներկայացման ընթացակարգին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կայքից այս հղումով :
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում կիրառվող ապահովագրական հատուցումների հաշվարկման օրինակներին, բացատրություններին կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կայքից այս հղումով:
 • Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին ապահովագրական հատուցումների վճարման դեպքերին և կարգին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կայքից այս հղումով:
 • Բոնուս-Մալուս (ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների) համակարգին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կայքից այս հղումով:

ԱՊՊԱ պայմանագրին առնչվող պայմաններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Բյուրոյի  www.appa.am  պաշտոնական ինտերնետային էջում:

 

ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ

ԱՊՊԱ սակագներ

Համաձայնեցված հայտարարագիր

Թարմացվել է առ՝ 23-01-2024թ., 12:51

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ