VTB-BANK

VISA դեբետային քարտերի սակագներ

Visa միջազգայինվճարահաշվարկայինհամակարգիդեբետայինքարտերիսպասարկում

 

Ծառայությանանվանումը / սակագին (ՀՀդրամ)

VISA Classic Unembossed

VISA Classic Debit

VISA Gold Debit

1

Թողարկում

Դադարեցված

1.1

Վերաթողարկում

MIR Classic

2

Սպասարկում1

2.1

Քարտի սպասարկում

տարեկան - 2,900 AMD
ամսական - 290 AMD

տարեկան - 5,900 AMD
ամսական -590 AMD

տարեկան  - 25,000 AMD
ամսական - 2,500 AMD

2.2

Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)2

1,900 AMD- VISA Classic Unembossed/Mastercard Standard Unembossed

▪ 3,900 AMD- Visa Classic/Mastercard Standard
▪ 1,900 AMD- VISA Classic Unembossed/Mastercard Standard Unembossed

▪ 5,900 AMD-Visa Gold/Mastercard Gold
▪  3,900 AMD- Visa Classic/Mastercard Standard
▪  1,900 AMD - VISA Classic Unembossed/Mastercard Standard Unembossed

3

Չնվազողմնացորդ3

0

4

Քարտայինհաշվիդրականմնացորդինտարեկանհաշվեգրվողտոկոսադրույք

4․1

AMD/USD/EUR/RUB

0,00%

5

Քարտայինհաշվիհամալրում

5․1

 Բանկի դրամարկղերում

AMD -Անվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ
200 ՀՀ դրամ - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ**
USD - 0%
EUR - 0%
RUR - 2%, min 1,500 AMD

5․2

Cash-In բանկոմատներերով (ՀՀ դրամ)

Անվճար

5․3

վճարային տերմինալների միջոցով

Համաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների

6

Քարտովկանխիկ/անկանխիկգործարքներիիրականացում, այդթվում POS-տերմինալներովկամառանցքարտիկիրառության

6․1

Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում`

6․1․1

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում

0,15%

6․1․2

Բանկի մասնաճյուղերում 4

Քարտի կիրառությամբ POS-տերմինալների միջոցով

AMD/USD/EUR/RUR-3.5%, min 2000 AMD***

Առանց քարտի կիրառության՝

կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար

AMD/USD/EUR/RUR - 0%***

անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար

AMD-0.69%, min 500 AMD*** / USD- 3.5%, min 1,500 AMD***
EUR– 1,5%, min 1,500 AMD*** / RUR-0,5%, min 1,500 AMD***

6․2

Փոխանցում քարտային հաշվից`

6․2․1

Ներբանկային փոխանցում

Անվճար

6․2․2

Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
 (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)

0,1%, min 200 AMD

6․2․3

Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (EUR)

0.1%, min 5,000 AMD

6․2․4

Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (RUR)

0.3%, min 7,000 AMD

6․2․5

Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/EUR)5

6.2.2 և 6.2.3 կետերում նշված սակագին + 1,900 AMD

6․2․6

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս

Համաձայն գործարքի պահին սահմանված "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների

6․3

Քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ

Առանց սահմանափակումների

7

Քարտից քարտ ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)

Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD

8

Քարտիցգումարիկանխիկացմանսահմանաչափեր6

8․1

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատների կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար

500,000 AMD

8․2

Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար

500,000 AMD

1,000,000 AMD

3,000,000 AMD

8․3

Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ

10

8․4

Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)

1,900 AMD

9

Այլպայմաններ (ՆերառյալԱԱՀ)

9․1

Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)

1,500 AMD

0 AMD

9․2

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում

Համաձայն գործարքի պահին սահմանված "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման և Այլ ծառայությունների սակագների և պայմանների

9․3

Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

Համաձայն գործարքի պահին ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի

10

Քարտիարգելափակում

10․1

Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից

Անվճար

10․2

Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ

Անվճար

11

Մնացորդիդիտում7

11․1

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում

Անվճար

12

Քարտիգործողությանժամկետ (տարիներով)

5

13

Բանկիբանկոմատիկողմիցառգրավվածքարտիշտապտրամադրում

5,000 AMD

SMS-բանկինգծառայություն
ՍակագինըկիրառվումէԲանկիհամապատասխանփաստաթղթովսույնծառայությանըմիանալուդեպքում

1

"SMS-բանկինգ" ծառայությանակտիվացում

Անվճար

2

"SMS-բանկինգ" ծառայությանամսականմիջնորդավճար (ներառյալԱԱՀ )

290 AMD

 

Ծանոթություն

1 Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում, վճարման ամսական եղանակի ընտրության դեպքում  գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկան եղանակի ընտրության պարագայում` Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:                                                                                                                                                                                                                                          

Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:

3 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին:

4 Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:
* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:

5   "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը: "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը:

6 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում: Սահմանաչափի ավելացման առավելագույն գումար 3,000,000 մլն ՀՀ դրամ:

7 Յուրաքանչյուր դիտման համար:

** Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում:

*** Եթե սակագինը սահմանվում է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ !

Visa Electron գործող քարտերը սպասարկվում են Visa Classic Unembossed քարտի սակագներով:

Visa դեբետային քարտերի սակագների արխիվ (գործել է 03.09.2019-01.12.2023թթ․)

Թարմացվել է առ՝ 13-06-2022թ., 12:22

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ