VTB-BANK

«ՎՏԲ տրանսֆեր» քարտի սպասարկման պայմաններ և սակագներ

 

"ՎՏԲ Տրանսֆեր"  ծառայություն

Դրամական փոխանցման հաշվեգրում քարտային հաշվին Բանկի Call Center զանգի միջոցով

 

Քարտի տեսակ

 VISA Classic/MasterCard Standard

VISA/Mastercard Instant Issue
(Հաշվի արժույթը միայն ՀՀ դրամ)*

1

Թողարկում

Դադարեցված

1.1

Վերաթողարկում

MIR Classic

2

Սպասարկում1

2․1

Քարտի սպասարկում

190 ՀՀ դրամ,  եթե քարտը բավարարում է հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկին2:
1. վերջին 1 օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին մուտքագրվել է առնվազն մեկ արագ դրամական փոխանցում (ընդ որում` առաջին ստուգման ժամանակ անկախ քարտի տրամադրման ամսաթվից (ամսվա 1-ին կամ 29-րդ օր) քարտի տրամադրման ամիսը համարվում է 1 ամբողջական օրացուցային ամիս):
2. վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին կցված բոլոր հաշիվների միասին վերցրած միջին օրական մնացորդը կազմել է ≥50.000 ՀՀ դրամից (համարժեք արտարժույթ` արտահայտված ստուգման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով):
Յուրաքանչյուր ամիս 590 ՀՀ դրամ, եթե  քարտը չի բավարարում  վերոնշյալ 1 և 2 կետերի պայմաններին միաժամանակ:

2․2

Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում3

▪ 3,900 AMD -  Mastercard Standard
▪ 1,900 AMD - Mastercard Standard Unembossed

Չի տրամադրվում

3

Չնվազողմնացորդ

3․1

Քարտի չնվազող մնացորդ4

0

4

Քարտայինհաշվիդրականմնացորդինտարեկանհաշվեգրվողտոկոսադրույք

4․1

AMD/ USD/ EUR/ RUB

0,00%

5

Քարտայինհաշվիհամալրում

5․1

Բանկի դրամարկղերում

AMD -Անվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ
200 ՀՀ դրամ - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ**
USD - 0%
EUR - 0%
RUR - 2%, min 1,500 AMD

5․2

Cash-in բանկոմատների միջոցով

Անվճար

5․3

անկանխիկ ներբանկային/միջբանկային փոխանցման միջոցով

Անվճար

5․4

վճարային տերմինալների միջոցով

Համաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների

6

Քարտովկանխիկ/անկանխիկգործարքներիիրականացում, այդթվում POS-տերմինալներովկամառանցքարտիկիրառության

6․1

Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում

6․1․1

 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ  բանկոմատներում

0%

6․1․2

Բանկի մասնաճյուղերում 5

Քարտի կիրառությամբ POS-տերմինալների միջոցով

AMD/USD/EUR/RUR-3.5%, min 2000 AMD***

Առանց քարտի կիրառության՝

կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար

AMD/USD/EUR/RUR - 0%***

անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար

AMD-0.69%, min 500 AMD*** / USD- 3.5%, min 1,500 AMD***
EUR– 1,5%, min 1,500 AMD*** / RUR-0,5%, min 1,500 AMD***

6.1.3

VTB Transfer ծառայության միջոցով  քարտին հաշվեգրած դրամական փոխանցումների գումարներ (AMD/USD/EUR/RUB)

Առանց քարտի կիրառության - 0%

6.2

Փոխանցում քարտային հաշվից

 

6.2.1

Ներբանկային

Անվճար

6.2.2

Միջբանկային AMD (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)

0,1%, min 200AMD

6.2.3

ՀՀ-ում միջբանկային փոխանցումներ (EUR)

0,1%, min 5,000AMD

6.2.4

ՀՀ -ում միջբանկային փոխանցում (RUR)

0.3%, min 7,000 AMD

6.2.5

Շտապ միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում, այդ թվում` ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/EUR)6

7.2.2 և 7.2.3 կետերում նշված սակագին + 1,900 AMD

6.2.6

Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (RUR)

Համաձայն գործարքի պահին գործող  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների

6.3

Քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների օրական իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ

Անսահմանափակ

7

Քարտից քարտ ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)

Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD

8

Քարտիցգումարիկանխիկացմանսահմանաչափեր

8․1

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ  բանկոմատներում կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար

500,000 AMD

8․2

Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար

1,000,000 AMD

8․3

Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ

10

8․4

Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում  (մեկանգամյա, միայն POS-տերմինալների համար)****

1,900 AMD

9

Լրացուցիչծառայություններ

9․1

Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)

1,500 AMD

9․2

Քաղվածքի/տեղեկանքի/լիազորագրի տրամադրում քարտային հաշվից

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ գործող Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների համաձայն

9․3

Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

Համաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի

9․4

Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում

5,000 AMD

10

Քարտիարգելափակում

10․1

Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ

Անվճար

10․2

Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից

Անվճար

11

Քարտիգործողությանժամկետ (տարեկան)

5

2

12

Մնացորդիդիտում7

 

12.1

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում 

Անվճար

13

Այլպայմաններ

13․1

VTB Transfer  ծառայության միջոցով արագ դրամական փոխանցման մուտքագրման  միջնորդավճար

Անվճար8

13․2

Փոխանակման արտոնյալ փոխարժեք (քարտի տրամադրման պահից)

RUR/AMD - ոուսական ռուբլու գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.05 ՀՀ դրամ
EUR/AMD - Եվրոյի գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ
USD/AMD - ԱՄՆ դոլարի գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ

14

Վարկայինգծիտրամադրումքարտայինհաշվին

14․1

Վերջին 6 ամսվա ընթացքում առնվազն 5 դրամական փոխանցում ստանալու դեպքում, վերջին ամսվա ընթացքում փոխանցման պարտադիր առկայությամբ և փոխանցման ստացում առնվազն 1 անգամ 1 ամսվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ համախառն փոխանցումների նվազագույնըն 180 000 ՀՀ դրամից (համարժեք արտարժույթ) ոչ պակաս փոխանցումների գումարի չափով:

Ամսվա ընթացքում փոխանցման միջին արժեքի 60%-ի 4-պատիկի չափով՝
- 800,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել, եթե ամսվա ընթացքում փոխանցման գումարը 30,000 - 100,000 ՀՀ դրամ է (համարժեք արտարժույթ)
- 1,000,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել, եթե ամսվա ընթացքում փոխանցման գումարը 100,001 ՀՀ դրամ և ավել է (համարժեք արտարժույթ)

14․2

Վարկային գծի սահմանաչափի մարման մասնաբաժին

10% քարտային հաշվին մուտքագրված գումարից

14․3

Վարկային գիծ տրամադրելու սակագներ

2-րդ խմբի հաճախորդների համար “Դեբետային/վարկային քարտին վարկային գիծ” պրոդուկտի գործող պայմաններ և սակագներ

SMS-բանկինգ
ՍակագինըկիրառվումէԲանկիհամապատասխանփաստաթղթովսույնծառայությանըմիանալուդեպքում

1

"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացում

Անվճար

2

"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (Ներառյալ ԱԱՀ)

290 AMD

 

Ծանոթություն

1 Քարտի գործողության ողջ ընթացքում քարտի սպասարկման վճարն անակցեպտ կերպով գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը: Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:     

2 2.1 կետի 1 և 2 ենթակետերով սահմանված պայմանների բավարարման ստուգումն առաջին անգամ իրականացվում է քարտի տրամադրման ամիսը հաջորդող  ամսվա 1 առաջին աշխատանքային օրը (օրինակ` եթե քարտը տրամադրվել է 15.06.2015թ.-ին, ապա առաջին ստուգումն իրականացվում է 01.07.2015թ.-ին և հաշվետու ժամանակահատված է ընդունվում 01.06.2015թ.-ից մինչև 30.06.2015թ.): Հետագայում ստուգումն իրականցվում է յուրաքանչյուր հաջորդ օրացուցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը (վերոնշյալ օրինակով`01.10.2015թ.-ին` հաշվետու ժամանակահատված ընդունելով` ա/ փոխանցման ստացման պայմանի ստուգման համար` 01.07.2015թ.-ից 31.07.2015թ. և բ/ միջին օրական մնացորդի պայմանի ստուգման համար` 01.07.2015թ.-ից 31.07.2015թ.):                                                                                                                                                                                           

3 Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:

4 Չնվազող մնացորդ - նվազագույն գումար, որը սառեցվում է քարտային հաշվին քարտի գործողության ողջ ընթացքում՝ քարտի գծով Հաճախորդի պարտավորությունների մարման նպատակով:

5Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման 6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով: Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:
* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:

6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:

7Յուրաքանչյուր դիտման համար:

8Միջնորդավճարը տարածվում է նաև բոլոր տեսակի վճարային քարտերի վրա:

* Քարտային գործարքները հասանելի են միայն ՀՀ տարածքում: Բացակայում է  CVV- ի կոդը:

**Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում:

***Եթե սակագինը սահմանվում է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:

**** Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում: Սահմանաչափի ավելացման առավելագույն գումարը 3,000,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է առ՝ 30-11-2023թ., 18:56

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ