VTB-BANK

MIR դեբետային քարտեր

MIR վճարային համակարգի դեբետային քարտերի թողարկում և սպասարկում

 

Ծառայությանանվանումը / սակագին (ՀՀդրամ)

MIR Classic

1

Թողարկում

1.1

Քարտի թողարկում1 (միանվագ)

 

1.1.1

ՀՀ ռեզիդենտների համար

5,900 ՀՀ դրամ

1.1.2

ՀՀ ոչ ռեզիդենտների համար

50,000 ՀՀ դրամ

1.2

Քարտի շտապ թողարկում 2

10,900 ՀՀ դրամ

1.3

Հավելյալ քարտի թողարկում

 

2

Սպասարկում 3

2.1

Քարտի սպասարկում

տարեկան - 5,000 ՀՀ դրամ
ամսական -500 ՀՀ դրամ

2.2

Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)4

 

Հիմնական քարտի գործող պայմանների համաձայն

2.3.

Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)*

13,500 ՀՀ դրամ

3

Չնվազող մնացորդ 5

0

4

Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք

4.1

AMD/USD/EUR/RUB

0.00%

Ծանոթություն

¹ Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:

² Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:

³ Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում, վճարման ամսական եղանակի ընտրության դեպքում  գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկան եղանակի ընտրության պարագայում` Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:

4  Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:

5 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին:

«1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով տրամադրվող Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է.
- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Վճարային քարտերի պահպանման համար նախատեսված RFID պաշտպանությամբ դրամապանակ։

Թարմացվել է առ՝ 21-06-2022թ., 16:33

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ