VTB-BANK

ՎՏԲ-Տրանսֆեր ծառայության տրամադրման հիմնական կանոններ ու պայմաններ

1.    «ՎՏԲ-Տրանսֆեր»`   ծառայությունը   (այսուհետ`   Ծառայություն)   մատուցվում   է   միայն   այն   ֆիզիկական

անձանց,  որոնք  դրամական   փոխանցում   են   ստանում   տվյալ   պահին   Բանկում   գործող  և   Ծառայությանը

անդամակցող միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով:

2.   Ծառայությունը հասանելի է Ձեզ Բանկի կողմից սահմանված օրերին և ժամերին:

3.   Օգտվելով Ծառայությունից` Դուք կարող եք հեռախոսազանգի միջոցով`

  • Ստուգել դրամական փոխանցման առկայությունը համակարգում:
  • Հանձնարարել  Բանկին  Ձեզ  ուղարկված  Դրամական  փոխանցման  գումարը  մուտքագրել  Ձեր  Քարտային հաշվին:

4.   Ծառայությունը  մատուցվում  է  միայն  հեռախոսազանգի  միջոցով  և  տրամադրվում  է  սույն  կանոններով  և

Բանկի ներքին կանոնակարգերով սահմանված` հաճախորդի նույնականացման գործընթացն անցնելուց հետո:

5.   Ձեզ նույնականացնելու նպատակով Բանկն իրավասու է  ճշտել հետևյալ տվյալները`

  • Դիմումի մեջ Ձեր կողմից նշված գաղտնաբառը (պարտադիր),
  • Դիմումի մեջ Ձեր կողմից նշված Անուն Ազգանուն Հայրանունը (պարտադիր),
  • Դիմումի մեջ Ձեր կողմից նշված Անձնագրային տվյալները (պարտադիր),
  • Դրամական    փոխանցման    ծածկագիրը,    գումարի    չափը,    արժույթը,    ուղարկողի    անուն,    ազգանուն, հայրանունը Այլ լրացուցիչ տվյալներ, որնք նշվել են Ձեր կողմից տվյալ դիմումը լրացնելիս:

6.   Դուք   իրավասու   եք   Բանկին   չհայտնել   ցանկացած   այլ   տվյալ,   որը   նշված   չէ   տվյալ   դիմումի   մեջ,

բացառությամբ  դրամական  փոխանցման  ծածկագիրը,  դրամական  փոխանցման  գումարի  չափը,  արժույթը  և

դրամական փոխանցումն ուղարկող անձի Անուն, Ազգանուն, Հայրանունը:

7.   Ելնելով  անվտանգության  նկատառումներից`  սույն  Կանոնների  5-րդ    կետում  նշված  ցանկացած  տվյալի

չհամնկնման դեպքում Բանկն իրավասու է հրաժարվել ծառայության մատուցումից:

8.   Ծառայությունից անխափան օգտվելու և նույնականացումն անցնելու նպատակով Դուք պարտավորվում եք

դիմումի  մեջ  նշված  պարտադիր  և  լրացուցիչ  տվյալների  փոփոխության  դեպքում  անհապաղ  տեղեկացնել

Բանկին` այցելելով և ստորագրելով դիմում` տվյալների փոփոխության վերաբերյալ:

9.   Բանկը պարտավորվում է մուտքագրել Ձեր դրամական փոխանցման գումարը հաշվին  այն արժույթով, որով ստացել եք դրամական փոխանցումը: Բանկն իրավունք չունի մուտքագրել փոխանցման գումարը մասնակի:

10. Անվտանգության  նկատառումներից  ելնելով`  Ձեր  հեռախոսազանգը  ենթակա  է  ձայնագրման:  Հետագա հնարավոր    վեճերի    և    տարաձայնությունների    ի    հայտ    գալու    դեպքում    Մեր    կողմից    ձայնագրված հեռախոսազանգը  կարող  է  հանդես  գալ  որպես  Ձեր  կողմից  կատարված  հեռախոսազանգի  և  Բանկի  կողմից

գործարքը կատարելու հիմք և ապացույց:

11. Դուք  հավաստում  եք,  որ  Քարտային  հաշվի  քաղվածք  ստանալը,  համարվում  է  Ձեր  կողմից  դրամական

փոխանցման գումարի ստացման հավաստում:

12. Բանկն   իրավունք   ունի   փոփոխել   Ծառայությանն   անդամկցող   միջազգային   դրամական   փոխանցման համակարգերի ցանկը` նախապես ցանկը տեղադրելով Բանկի պաշտոնական կայքում:

Թարմացվել է առ՝ 12-11-2019թ., 02:09

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ