VTB-BANK

Առանց գույքի ապահովման «Ունիվերսալ» սպառողական վարկի համար Վարկառուից/Համավարկառուից և Գրավատուից պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Վարկառու/համավարկառու/երաշխավոր

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր *

  1.  

Վարկի տրամադրման Դիմում-հայտ

2.

Անձը հաստատող փաստաթուղթ - ՀՀ քաղաքացիների դեպքում` անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, ոչ ՀՀ քաղաքացիների դեպքում` անձը հաստատող փաստաթուղթ**

ՀՀ քաղաքացու դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ նույնականացման քարտ***, բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք:

 ***Նույնականացման քարտի ներկայացման դեպքում պարտադիր է հանրային ծառայությունների համարանիշի առկայությունը նույնականացման քարտի վրա:

3.

Եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր**** կամ եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ***** (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկառուն ստանում է աշխատավարձ Բանկում)

Եթե հաճախորդի եկամուտները ձևավորվում են ձեռնարկատիրական գործունեությունից

4.

 

Հաճախորդի Եկամուտների գնահատման հաշվետվություն` կատարված ՓՄՁ վարկավորման բաժնի մասնագետի կողմից` նշված ԱԱՀ և ստորագրած, ներառյալ լուսանկարները և ներքոնշյալ փաստաթղթերը`

4.1

Հարկ վճարողի հերթական համարը հաստատող փաստաթուղթ (ՀՎՀՀ-ի պատճեն) (առկայության դեպքում)

4.2

Պետական  գրանցման վկայագիր/քաղվածք

4.3

Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը /եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն/

4.4

Առկայության դեպքում` վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություններ (գրառումներ)

4.5

Հաշվետու տարվա և դրան նախորդող տարվա նույն ժամանակահատվածի հարկային հաշվետվություններ

4.6

Տնօրենի, հիմնադրի և այլ կապված անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերի և հանրային ծառայությունների համարանիշների (սոցիալական քարտերի) պատճեները

4.7

Կանոնադրության պատճեն և ռեեստրից տեղեկանք կանոնադրությունում կատարված վերջին փոփոխության վերաբերյալ

4.8

Գործունեության վայրի սեփականության վկայական կամ վարձակալության պայմանագիր (առկայության դեպքում)

4.9

Կազմակերպության տնօրենի և փոխկապակցված անձանց ԱՔՌԱ վարկային պատմության հարցման համաձայնագիր

5

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր

* Այն դեպքում երբ, հաճախորդը չի աշխատում պետք է ներկայացնի եկամուտը հավաստիացնող փաստաթղթեր` վարձակալական եկամուտը հավաստիացնող վարձակալության պայամանագիր, նաև սեփականության վկայականի պատճեն, թոշակի դեպքում (ՆԳՆ և այլն, բացառությամբ կենսաթոշակի)`- թոշակի գրքույկ/տեղեկանք, գյուղատնտեսական եկամուտների դեպքում` կնիքով և ստորագրությամբ հաստատված (բացառությամբ գյուղապետի կողմից տեղեկանքի) տեղեկանքներ/պայմանագիր, որոնք հավաստիացնում են բերքի/ապրանքի հանձնումը կազմակերպություն, ձեռնարկատիրական եկամուտի դեպքում` պետական գրանցման վկայական, հիմնադիրների/տնօրենների անձնագիր և սոց. քարտ, պետ. ռեգիստրից տեղեկանք կանոնադրությունում կատարված վերջին փոփոխության և տնօրենների կազմի մասին, ՀՎՀՀ,

  • Արտոնագրային վճարով աշխատողների ու Հաստատագրված հարկով աշխատողների համար համապատասխան հարկատեսակով կատարված վերջին վճարման անդորրագիր (Արտոնագրային վճարով աշխատողների համար կարող է հանդես գալ հենց Արտոնագիրը) կամ
  • Շահութահարկով աշխատողների համար – շահութահարկի վերջին հաշվետվությունը կամ
  • ԱՁ-ների համար (որոնք չեն աշխատում Արտոնագրային վճարով, Հաստատագրված հարկով) շրջանառության հարկի վերջին հաշվետվությունը կամ Եկամտային հարկի կանխավճարների վճարման վերջին անդորրագիր:

Եթե հաճախորդը ունի այլ եկամուտներ, դրանք հաստատող այլ փաստաթղթեր:

**Տվյալ վարկային պրոդուկտի պայմաններով և սակագներով նախատեսված մասնավոր դեպքերում ոչ ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում գրանցում չունեցող ՀՀ քաղաքացու համար` կացության քարտ կամ ՀՀ Ոստիկանությունից գրանցման մասին տեղեկանք, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` աշխատանքային պայմանագիր: Ուժային կառույցների աշխատակիցների դեպքում` հետևյալ փաստաթղթերից մեկը.                                                               

1) ՀՀ-ում զորամասի կողմից տրամադրված կոնկրետ հասցեում կամ զորամասի տարածքում բնակության իսկության վերաբերյալ տեղեկանք` բնակության ժամանակահատվածի նշումով, կամ

2) եկամուտների մասին տեղեկանք` ՀՀ-ում ծառայության սկզբի ամսաթվի նշումով, կամ

3) զինվորական գրքույկ զինվորական հաշվառման կանգնելու ամսաթվի նշումով և պայմանով, որ զինվորական մասը գտնվում է ՀՀ տարածքում:

*** Եթե հաճախորդը ներկայացնում է Բանկ միաժամանակ Օտարերկրյա պետության անձնագիր (ՌԴ քաղաքացիների համար Օտարերկրյա պետության անձնագրի տակ հասկացվում է նաև Ներքին անձնագիրը) և Կացության քարտ, ապա ԱԲՀ ՄՎՀ-ում վարկային հայտի մուտքագրման ժամանակ առաջնահերթությունը տրվում է Օտարերկրյա պետության անձնագրին (ՌԴ քաղաքացիների համար Օտարերկրյա պետության անձնագրի տակ հասկացվում է նաև ՌԴ ներքին անձնագիրը):

Տվյալ դրույթից բացառություն են կազմում այն երկրների քաղաքացիները, որոնց վարկ տրամադրելու համար Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված է այլ ընթացակարգ:

**** Հաճախորդի կողմից եկամուտները հաստատող փաստաթղթի պատճենը տրամադրվում է միայն այն դեպքում, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում հաճախորդը ձևակերպել է այլ վարկ Բանկում, որի ժամանակ տրամադրվել է եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանքի օրիգինալը, ընդ որում փաստաթղթի պատճենի վրա պարտադիր պետք է առկա լինի մասնաճյուղի աշխատակցի կողմից գրառում այն մասին, թե որ վարկային փաթեթում է գտնվում փաստաթղթի օրիգինալը (վարկային պայմանագրի համարի նշումով):

***** Աշխատանքի վայրից տեղեկանքի փոխարինող փաստաթուղթ կարող է հանդիսանալ վերջին 4 ամսիների համար հաճախորդի աշխատավարձային հաշվի քաղվածքը` աշխատավարձային մուտքերի նշմամբ:

 

Թարմացվել է առ՝ 03-11-2019թ., 15:00

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ