VTB-BANK

MIR վճարային համակարգի "ՎՏԲ տրանսֆեր" դեբետային քարտերի տրամադրում և սպասարկում

 Պրոդուկտի անվանում/սակագին(ՀՀ դրամ)
 "ՎՏԲ տրանսֆեր" ծառայություն Դրամական փոխանցման հաշվեգրում քարտային հաշվին Բանկի Call Center զանգի միջոցով
 Քարտի տեսակ MIR Classic
1Թողարկում  
1․1Քարտի թողարկում(միանգամյա)¹ 0
1․2Շտապ քարտի թողարկում(միանգամյա)² 10,900 ՀՀ դրամ
1․3Հավելյալ քարտի թողարկում Չի տրամադրվում
2Սպասարկում³
2․1Քարտի սպասարկում 190 ՀՀ դրամ,  եթե քարտը բավարարում է հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկին:
1. վերջին 3 օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին մուտքագրվել է առնվազն մեկ արագ դրամական փոխանցում (ընդ որում` առաջին ստուգման ժամանակ անկախ քարտի տրամադրման ամսաթվից (ամսվա 1-ին կամ 29-րդ օր) քարտի տրամադրման ամիսը համարվում է 1 ամբողջական օրացուցային ամիս):
2. վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին կցված բոլոր հաշիվների միասին վերցրած միջին օրական մնացորդը կազմել է 30.000 ՀՀ դրամից ավել (համարժեք արտարժույթ` արտահայտված ստուգման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով):
Յուրաքանչյուր ամիս 590 ՀՀ դրամ, եթե  քարտը չի բավարարում  վերոնշյալ 1 և 2 կետերի պայմաններին միաժամանակ:
2․2Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)4 13,500 ՀՀ դրամ
2․3Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)* 0
3Չնվազող մնացորդ
3․1Քարտի չնվազող մնացորդ5 0
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4․1AMD/ USD/ EUR/ RUB 0%
5Քարտային հաշվի համալրում
5․1Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերումAMDԱնվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ
200 ՀՀ դրամ - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ**
USDԱնվճար
EURԱնվճար
RUR2%, min 1,500 AMD
5.2 Քարտային հաշվին  կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի Cash-in բանկոմատների միջոցով AMDԱնվճար
5.3Քարտային հաշվի համալրում վճարային տերմինալների միջոցով Համաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում  
6.1.1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ  բանկոմատներում  0%
6.1.2ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում 6 1,5% min 500 AMD
6.1.3POS-տերմինալներում 1,5% min 500 AMD
6.1.4Հաշվից կանխիկացում Բանկի մասնաճյուղերում(առանց քարտի կիրառության)8AMD0.69%, min 500 AMD
USD3,5%, min 1,500 AMD
EUR1,5%, min 1,500 AMD
RUR0,5%, min 1,500 AMD
6․1․5Հաշվից կանխիկացում Բանկի մասնաճյուղերում(քարտի կիրառությամբ)(AMD/USD/EUR/RUB)Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  min 2,000 AMD, max  3,5%***
6.2Քարտային հաշվին փոխանցումներ
6.2.1Ներբանկային փոխանցում Անվճար
6․2․2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով  (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ) 0,1% min 200 AMD
6․2․3Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում EUR 0,15% min 5000 AMD
6․2․4Շտապ միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում9  6.2.2 և 6.2.3 կետերում նշված սակագին + 1,900 AMD
6․2․5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս Համաձայն "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների
6․3Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում 0%
6․4Quasi cash գործարքներ10 3%
6.5Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի առավելագույն սահմանաչափ Առանց սահմանափակման
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1Բանկի բանկոմատների միջոցով ("ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ MIR քարտերից Բանկի այլ քարտերին, ինչպես նաև այլ MIR քարտերին (տեղական և միջազգային) և ArCa (տեղական)****
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ  (AMD/USD/EUR/RUB)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
 0.9%, min 390 AMD
7.1.2Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր (AMD) 0.9%, min 390 AMD
7.1.3Փոխանցումներ (RUB) 1.5%, min 590 AMD
7.1.41 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափ Ներբանկային փոխանցումներ - անսահմանափակ
Այլ փոխանցումներ -250,000AMD, max 5 փոխանցում 1 օրվա ընթացքում
7.1.5Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների սահամանաչափ Ներբանկային փոխանցումներ - անսահմանափակ
Այլ փոխանցումներ -3,000,000AMD, max 15 փոխանցում 1 օրվա ընթացքում
7.2Մոբայլ կամ Ինտերնետ Բանկինգի միջոցով Անվճար
8Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր11
8.1ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ  բանկոմատներում կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար 500,000 AMD
8.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար 1,000,000 AMD
8.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ 10
8.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում  (մեկանգամյա, միայն POS-տերմինալների համար) 1,900 AMD
9Լրացուցիչ ծառայություններ(ներառյալ ԱԱՀ)  
9.1Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ (քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո) Բանկի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին քարտի համապատասխանության դեպքում Անվճար
9.2Քարտի վերաթողարկում (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ) 1,900 AMD
9.3Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում) 1,500 AMD
9.4Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից  (Կայքի միջոցով online քաղվածքների պատվերի դեպքում սակագինը նվազում է  900 ՀՀ դրամով)
9.4.1Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում ցանկացած ժամանակահատվածի համար Անվճար
9.4.2Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղումՄինչև 1 տարի վաղեմության1,900 ՀՀ դրամ
9.4.31 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
9.5Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում
9.5.1Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում (յուրաքանչյուր ձևի համար)Մինչև 1 տարի վաղեմության2,900 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել վաղեմության4,900 ՀՀ դրամ
9.5.2Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 1,900 ՀՀ դրամ
9.6Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով (Կայքի միջոցով online քաղվածքների պատվերի դեպքում սակագինը նվազում է  900 ՀՀ դրամով)հայերեն լեզվով2,900 ՀՀ դրամ
ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով3,900 ՀՀ դրամ
9.7Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևով 5,900 ՀՀ դրամ
9.8Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 5.500 ՀՀ դրամ
9․9Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք Համաձայն գործարքի իրականացման պահին ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
10Քարտի արգելափակում  
10․1Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ 15,000 ՀՀ դրամ
10․2Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից Անվճար
10․3Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ Անվճար
11Մնացորդի դիտում12  
11․1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում Անվճար
11․2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում 10 ՀՀ դրամ
11․3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներում 250 ՀՀ դրամ
12Քարտից հրաժարվելու տուգանք13 1,500 ՀՀ դրամ
13Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով) 5
14Բանկի բանկոմատի կողմից կուլ տրված քարտի շտապ տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ
 
 SMS-բանկինգ ծառայություն
1"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացում Անվճար
2"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (ներառյալ ԱԱՀ ) 199 ՀՀ դրամ
    
15Լրացուցիչ պայմաններ
15․1ՎՏԲ-տրանսֆեր ծառայության միջոցով արագ դրամական փոխանցման հաշվեգրման միջնորդավճար 0
15․2Փոխարկման արտոնյալ փոխարժեք (քարտի տրամադրման պահից)RUB/AMD  -  ռուսական ռուբլիի գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.05 ՀՀ դրամ
EUR/AMD  - Եվրո գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ
USD/AMD  - ԱՄՆ դոլար գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ
16Քարտային հաշվին վարկային գիծ 
16.1Վերջին 6 ամսվա ընթացքում առնվազն 5 դրամական փոխանցում ստանալու դեպքում, վերջին ամսվա ընթացքում փոխանցման պարտադիր առկայությամբ և փոխանցման ստացում առնվազն 1 անգամ 1 ամսվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ համախառն փոխանցումների նվազագույնըն 180 000 ՀՀ դրամից (համարժեք արտարժույթ) ոչ պակաս փոխանցումների գումարի չափով:Ամսվա ընթացքում փոխանցման միջին արժեքի 60%-ի 4-պատիկի չափով՝
- 800,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել, եթե ամսվա ընթացքում փոխանցման գումարը 30,000 - 100,000 ՀՀ դրամ է (համարժեք արտարժույթ)
- 1,000,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել, եթե ամսվա ընթացքում փոխանցման գումարը 100,001 ՀՀ դրամ և ավել է (համարժեք արտարժույթ)
16.2Վարկային սահմանաչափի մարման չափ Քարտային հաշվին մուտքագրված գումարից 10% 
16.3Վարկային գծի տրամադրման սակագներ Խումբ 2 հաճախորդների համար գործող «Վարկային գիծ դեբետային/վարկային քարտին» պրոդուկտի պայամաններ և սակագներ 
Ծանոթություն  
¹ Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
2 Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
3 Քարտի գործողության ողջ ընթացքում քարտի սպասարկման վճարն անակցեպտ կերպով գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը: Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:      
4 Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:
5 Չնվազող մնացորդ - նվազագույն գումար, որը սառեցվում է քարտային հաշվին քարտի գործողության ողջ ընթացքում՝ քարտի գծով Հաճախորդի պարտավորությունների մարման նպատակով:
6ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
7ՀՀ-ում և արտասահմանում գործող բանկեր, այդ թվում ՎՏԲ խմբի բանկերի POS-տերմինալներ:
8Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման 6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով: Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:
* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:
9ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
10 Վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
11Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ կամ Կանադայում թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է փոխանցումն իրականացնողից: 
12Յուրաքանչյուր դիտման համար:
13 Հաճախորդի կողմից քարտի բացման հայտ ներկայացնելու և 6 ամիսների ընթացքում չստանալու տուգանք:   
* «1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով տրամադրվող Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է.
- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Վճարային քարտերի պահպանման համար նախատեսված RFID պաշտպանությամբ դրամապանակ։
** Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում:
***Եթե սակագինը սահմանվում է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:
**** Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է փոխանցումն իրականացնողից:

Թարմացվել է առ՝ 02-11-2023թ., 12:20

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ