VTB-BANK

Սոցիալական ապահովության հաշիվների/քարտերի թողարկման և սպասարկման սակագներ1

Սոցիալական ապահովության հաշիվների/քարտերի թողարկման և սպասարկման սակագներ1
Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)MIR Classic Debit
1Թողարկում
1.1Քարտի թողարկում2Անվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում 34,900 AMD
1.3Լրացուցիչ քարտի թողարկումԱնվճար
1.4Հաշվի արժույթ, կցված քարտին AMD
2Սպասարկում4
2.1Հիմնական քարտի տարեկան սպասարկումԱնվճար
2.2Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում1,900
(բացառությամբ գործող քարտերի փոխարինման նպատակով Բանկի նախաձեռնությամբ MIR վճարային համակարգի հավելյալ քարտերի թողարկման)
2.3.Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)513,500 AMD
3Չնվազող մնացորդ 60
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1AMD0.01%0.00%
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
6.1.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում  Անվճար
6.1.2ՀՀ-ում այլ բանկոմատներում0.50%
6.1.3"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ POS-տերմինալներումԱնվճար
6.1.4ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում71% min 1,000 AMD1.5% min 500 AMD
6.1.5ՀՀ  տարածքից դուրս այլ բանկերի բանկոմատներում (բացի ՎՏԲ խմբի բանկոմատներից)1% min 1,000 AMD1.5% min 500 AMD
6.1.6այլ բանկերի POS-տերմինալներում 81% min 1,000 AMD1.5% min 500 AMD
6.1.7Հաշվից կանխիկացում Բանկի դրամարկղերում 9Անվճար
6.2Փոխանցում քարտային հաշվից
6.2.1Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
6.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամովԱնվճար
6.2.3Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ 10
 6.2.2 կետում նշված սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ
6.3Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
6.4Quasi cash գործարքներ 113%
6.5Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների օրական իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափԱնսահմանափակ
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1 Բանկի բանկոմատների միջոցով12
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
0.9% min 200 AMD0.9% min 390 AMD
7.1.2Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր (AMD)130.9% min 200 AMD0.9% min 390 AMD
 Միջազգային փոխանցումներ (USD, EUR, RUB)1.5% min 590 AMD
7.1.31 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 250,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա մեջ
7.1.4Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների սահամանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15 փոխանցում
7.2Մոբայլ կամ Ինտերնետ Բանկինգի միջոցովԱնվճար
8Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր
8.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար500,000 AMD
8.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար1,000,000 AMD
8.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
8.4Քարտի կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա, միայն POS-տերմինալների համար)1,900 AMD
9Այլ պայմաններ
9.1Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին քարտի համապատասխանության դեպքում
Անվճար
9.2Քարտի վերաթողարկում(մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)Անվճար
9.3Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)Անվճար
9.4Քարտային հաշվի մասին քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն ""ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասրկման պայմանների և սակագների" 
9.5Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք Համաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանված բանկային տոկոսի
9.6Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում 5,000 AMD
10Քարտի արգելափակում
10.2Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
10.3Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից Անվճար
11Մնացորդի դիտում14
11.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերումԱնվճար
11.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
11.3ՀՀ տարածքւց դուրս բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
12Քարտից հրաժարվելու տուգանք151,500 AMD
13Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
SMS-բանկինգ
Սակագինը կիրառվում է Բանկի համապատասխան փաստաթղթով սույն ծառայությանը միանալու դեպքում 
1"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
2"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (Ներառյալ ԱԱՀ)199 AMD
Ծանոթություն
1Քարտերը տրամադրվում են Սոց Ծառայության, ՀՀ Ազգային Անվտանգության  Ծառայության, Պաշտպանության Նախարարության, Արդարադատության Նախարարության, Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ Ոստիկանության, Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման Ծառայության և ՀՀ Դատախազության թոշակառուներին:
²Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
4Քարտի սպասարկման համար տարեկան/ամսական վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին` հետագայում գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա/ամսվա համար մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության և ենթակա չէ վերադարձման:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:                                                                                                                                                                 
5 1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով տրամադրվող Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է.
- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Վճարային քարտերի պահպանման համար նախատեսված RFID պաշտպանությամբ դրամապանակ։
6Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին քարտի գործողության ողջ ընթացքում, քարտի հետ կապված պարտավորությունները մարելու համար:
7 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
8 Բոլոր բանկերը  բացառությամբ "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ:
9Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման 6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով: Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:
* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:
10ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
11Վարկային կազմակերպություններում Ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում:
12 ՄիայնՎՏԲ-Հայաստան Բանկի MIR քարտերից Բանկի այլ քարտերին, ինչպես նաև MIR (տեղական և միջազգային) և ArCa (տեղական) այլ քարտերին
13 Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված քարտը թողարկող բանկից: 
14 Յուրաքանչյուր դիտման համար:
15 Հաճախորդի կողմից քարտի բացման հայտ ներկայացնելու և 6 ամիսների ընթացքում չստանալու տուգանք:

Թարմացվել է առ՝ 28-06-2023թ., 17:37

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ