VTB-BANK

Իրանի Իսլամական հանրապետության քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող հաճախորդների Visa միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի դեբետային քարտերի թողարկման և սպասարկման և սպասարկման պայմաններ

 Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)VISA Electron Debit VISA Classic DebitVISA Gold Debit
1Թողարկում
1.1Քարտի թողարկում1Անվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում 23,900 ՀՀ դրամ4,900 ՀՀ դրամ5,900 ՀՀ դրամ
1.3Հավելյալ քարտի թողարկումԱնվճար
2Սպասարկում 3
2.1Քարտի սպասարկումտարեկան - 2,900 ՀՀ դրամ
ամսական - 290 ՀՀ դրամ
տարեկան - 5,900 ՀՀ դրամ
ամսական -590 ՀՀ դրամ
տարեկան  - 25,000 ՀՀ դրամ
ամսական - 2,500 ՀՀ դրամ
2.2Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)4 1,900 ՀՀ դրամ- Visa Electron/Mastercard Standard Unembossed▪ 3,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic/Mastercard Standard
▪ 1,900 ՀՀ դրամ- Visa Electron/Mastercard Standard Unembossed
▪ 5,900 ՀՀ դրամ-Visa Gold/Mastercard Gold
▪  3,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic/Mastercard Standard
▪  1,900 ՀՀ դրամ -Visa Electron/Mastercard Standard Unembossed
3Չնվազող մնացորդ 50
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1AMD0.01%
5Քարտային հաշվի համալրում
5.1Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերում
Համաձայն "Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների"
5.2Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում վճարային տերմինալների միջոցովTelcell/EasyPay տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով` 100 ՀՀ դրամ
5.3Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի Cash-in բանկոմատների միջոցովԱնվճար
5.4Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային/միջբանկային փոխանցման միջոցովԱնվճար
6Քարտով կանխիկ գործարքների իրականացում
6.1Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
6.1.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում 0.15%
6.1.2"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կանխիկացման POS-տերմինալներում0.69%
6.1.3ՀՀ տարածքում այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում6  1% նվազագունը 1,000 ՀՀ դրամ
7Քարտով անկանխիկ գործարքների իրականացում
7.1Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
7.2Quasi cash գործարքներ83%
8Կանխիկացում քարտային հաշվից` առանց քարտի կիրառման*
8.1Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում (ՀՀ դրամ)Համաձայն "Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների"
8.2Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում (ՀՀ դրամ)
9Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում`առանց քարտի կիրառման*
9.1Փոխանցում քարտային հաշվից`  
9.1.1Ներբանկային փոխանցումՀամաձայն "Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների"
9.1.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
10Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր8
10.1Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար 500,000 ՀՀ դրամ
10.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար500,00 ՀՀ դրամ1,000,000 ՀՀ դրամ3,000,000 ՀՀ դրամ
10.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
10.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)                                           1,900 ՀՀ դրամ
11Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառման/ անկանխիկ գործարքների իրականացման սահմանաչափեր 
11.1Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն գումարԱնսահմանափակ
11.2Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն քանակԱնսահմանափակ
12Այլ պայմաններ
12.1Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո)
Անվճար
12.2Քարտի վերաթողարկում
 (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)
1,900 ՀՀ դրամԱնվճար
12.3Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվիցՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ գործող Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների համաձայն 
12.4Քարտային հաշվի գծով տեղեկանքի տրամադրում
12.5Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույքՀամաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
12.6Քարտով կատարված գործարքների գծով բողոքարկման անհիմն հայտի ներկայացում 9 5,900 ՀՀ դրամ
13Քարտի արգելափակում
13.1Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
13.2Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկից1,900 ՀՀ դրամ
14SMS-բանկինգ
14.1"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
14.2"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար10190 ՀՀ դրամ0
15Մնացորդի դիտում12
15.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում Անվճար
15.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում10 ՀՀ դրամ
15.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներում250 ՀՀ դրամ
16Քարտից հրաժարվելու տուգանք121,500 ՀՀ դրամ
17Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
Ծանոթություն
¹ Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
² Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում, վճարման ամսական եղանակի ընտրության դեպքում,  գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկան եղանակի ընտրության պարագայում` գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը` քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:                                                                                                                                                                                                                                          
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:
5 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 
6 ՀՀ-ում գործող բանկեր
7 Վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
8 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
9 Միջնորդավճարը կիրառվում է այն դեպքում, երբ քարտով իրականացված գործարքի բողոքարկման հայտի քննման ընթացքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է անմիջականորեն հաճախորդի կողմից կամ գործարքը հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման և սպասարկման կանոնների խախտման հետևանք է:
10 Ներառյալ ԱԱՀ: Ամսական միջնորդավճար քարտի շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ քանակությամբ SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:
11 Յուրաքանչյուր դիտման համար:
12 Հաճախորդի կողմից քարտի բացման հայտ ներկայացնելու և 6 ամիսների ընթացքում չստանալու տուգանք:
 
* Իրականացվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` մասնաճյուղի կառավարչի հատուկ թույլտվությամբ

Թարմացվել է առ՝ 17-11-2019թ., 21:36

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին