VTB-BANK

Իրանի Իսլամական հանրապետության քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող հաճախորդների Visa միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի դեբետային քարտերի թողարկման և սպասարկման և սպասարկման պայմաններ

(Ուշադրություն՝ 06.04.2023թ․-ից դադարեցված է նշված պայմաններով քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը)

 Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)VISA Classic Unembossed DebitVISA Classic DebitVISA Gold Debit
1Թողարկում
1.1Քարտի թողարկում1Անվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում 23,900 ՀՀ դրամ4,900 ՀՀ դրամ5,900 ՀՀ դրամ
1.3Հավելյալ քարտի թողարկումԱնվճար
2Սպասարկում 3
2.1Քարտի սպասարկումտարեկան - 2,900 ՀՀ դրամ
ամսական - 290 ՀՀ դրամ
տարեկան - 5,900 ՀՀ դրամ
ամսական -590 ՀՀ դրամ
տարեկան  - 25,000 ՀՀ դրամ
ամսական - 2,500 ՀՀ դրամ
2.2Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)4 1,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic Unembossed▪ 3,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic/Mastercard Standard
▪ 1,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic Unembossed
▪ 5,900 ՀՀ դրամ-Visa Gold/Mastercard Gold
▪  3,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic/Mastercard Standard
▪  1,900 ՀՀ դրամ -Visa Classic Unembossed
3Չնվազող մնացորդ 50
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1AMD0%
5Քարտային հաշվի համալրում
5.1Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերում

200 ՀՀ դրամ - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ

Անվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ
5.2Քարտային հաշվի համալրում Cash-In բանկոմատներերով (ՀՀ դրամ)                                                     Անվճար
5.3Քարտային հաշվի համալրում վճարային տերմինալների միջոցովՀամաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
6.1.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում                                                           0.15%
6.1.2ՀՀ տարածքում այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում6                                           1% նվազագույնը 1,000 ՀՀդրամ
6.1.3Կանխիկացում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ դրամարկղերում քարտի կամ առանց քարտի կիրառության7                                                   0.69%, min 390 ՀՀ դրամ
6.2Փոխանցում քարտային հաշվից`
6.2.1Ներբանկային փոխանցում                                            Անվճար
6.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և լոկալ բյուջեներ)                                             Անվճար
6.2.3Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ8
6.2.2. կետով սահմանված սակագին +1,900 ՀՀ դրամ
   ․Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում                                              0%
6.4Quasi cash գործարքներ9                                             3%
6.5Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ                     Առանց սահմանափակումների
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1Բանկի բանկոմատների միջոցով
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD
7.1.2Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր (AMD)
Միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի VISA քարտերից այլ VISA քարտերի
Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD
7.1.31 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 250,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա մեջ
7.1.4Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների սահամանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15 փոխանցում
7.2Մոբայլ կամ Ինտերնետ Բանկինգի միջոցովԱնվճար
8Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր8
8.1Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար                        500,000 ՀՀ դրամ
8.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար                                 500,00 ՀՀ դրամ                 1,000,000 ՀՀ դրամ                     3,000,000 ՀՀ դրամ
8.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ                               10
8.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)                             1,900 ՀՀ դրամ
9Այլ պայմաններ (ներառյալ ԱԱՀ)
9.1Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ (քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին բավարարելու դեպքում                                                                                                Անվճար
9.2Քարտի վերաթողարկում  (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)1,900 ՀՀ դրամ                  Անվճար
9.3Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի թողարկվում)                                                           1,500 ՀՀ դրամ
9.4Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից  (Կայքի միջոցով online քաղվածքների պատվերի դեպքում սակագինը նվազում է  900 ՀՀ դրամով)**ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա համարԱնվճար
2-ից 12 ամիս վաղեմության1,900 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
9.5Վճարային փաստաթղթերի տրամադրում
9.5.1Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում (յուրաքանչյուր ձևի համար)մինչև 1 տարի վաղեմության                                           2,900 ՀՀ դրամ                 
1 տարուց ավել վաղեմության                                            4,900 ՀՀ դրամ
9.5.2Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում                                                                                       1,900 ՀՀ դրամ
9.6Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով  (Կայքի միջոցով online քաղվածքների պատվերի դեպքում սակագինը նվազում է  900 ՀՀ դրամով)                                                       հայերեն լեզվով                      2, 900 ՀՀ դրամ
                                            ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով                        3, 900 ՀՀ դրամ
9.7 Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևով
9.8Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսումք.Երևանի մասնաճյուղերում4, 900 ՀՀ դրամ
շրջանների մասնաճյուղերում4, 900 ՀՀ դրամ
9.9Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույքՀամաձայն գործարքի պահին գործող ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
9.10Քարտով կատարված գործարքների գծով բողոքարկման անհիմն հայտի ներկայացում 115,900 ՀՀ դրամ
10Քարտի արգելափակում
10.1Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ                    Անվճար
11Մնացորդի դիտում12
11.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում                                             Անվճար
11.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում                                              10 ՀՀ դրամ
11.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներում                                                250 ՀՀ դրամ
12Քարտից հրաժարվելու տուգանք13                                                                             1,500 ՀՀ դրամ
13Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)                                                        5
14Բանկի բանկոմատի կողմից կուլ տրված քարտի շտապ տրամադրում                                                          5,000 ՀՀ դրամ
                                                                                                       SMS-բանկինգ ծառայություն
                                                           Սակագինը կիրառվում է Բանկի համապատասխան փաստաթղթով սույն ծառայությանը միանալու դեպքում
  1"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացում                                                                      Անվճար
  2"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (ներառյալ ԱԱՀ )                                                                   199 ՀՀ դրամ                           Անվճար
Ծանոթություն
¹ Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
² Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում, վճարման ամսական եղանակի ընտրության դեպքում,  գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկան եղանակի ընտրության պարագայում` գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը` քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:                                                                                                                                                                                                                                          
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:
5 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 
6 ՀՀ-ում գործող բանկեր
7Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝

1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);

2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`

• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,

• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:

* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:

8 "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը: "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը:
9 Վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
10 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
11 Միջնորդավճարը կիրառվում է այն դեպքում, երբ քարտով իրականացված գործարքի բողոքարկման հայտի քննման ընթացքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է անմիջականորեն հաճախորդի կողմից կամ գործարքը հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման և սպասարկման կանոնների խախտման հետևանք է:
 
12 Յուրաքանչյուր դիտման համար:
13 Հաճախորդի կողմից քարտի բացման հայտ ներկայացնելու և 6 ամիսների ընթացքում չստանալու տուգանք:
*Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում:
** 01.04.2020թ. ուժի մեջ են մտնելու քաղվածքների մասով հետևայլ սակագնային փոփոխությունները.
9.4Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից  (Կայքի միջոցով online քաղվածքների պատվերի դեպքում սակագինը նվազում է  900 ՀՀ դրամով)
9.4.1Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում ցանկացած ժամանակահատվածի համար                                                    Անվճար
9.4.2Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղումՄինչև 1 տարի վաղեմության1,900 AMD
9.4.31 տարուց ավել վաղեմության 3,900 AMD
                          ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ !
Visa Electron գործող քարտերը սպասարկվում են Visa Classic Unembossed քարտի սակագներով:

Թարմացվել է առ՝ 07-04-2023թ., 15:08

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ