VTB-BANK

Գյուղատնտեսական վարկեր


Գյուղատնտեսական վարկեր

Ագրովարկերի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

Նպատակ

Շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի  իրականացում և գործող ագրովարկերի գնում  

Արժույթ

AMD

Պրոդուկտի անվանումը

Թեթև 

Թեթև +

Հասարակ 

Հասարակ +

Ստանդարտ

Ստանդարտ +

Վարկի գումարը (սահմանվում է փոխկապակցված վարկառուների խմբի համար)

300 000 – 1 000 000

1 000 001 -3 000 000

3 000 001 - 6 000 000

6 000 001- 15  000 000

15 000 001 - 30 000 000

30 000 001- 45 000 000

Շրջանառու միջոցների համալրման համար

30 - 36 ամիս

18 - 36 ամիս

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում/վերաֆինան-սավորում

30 - 36 ամիս

18 - 48 ամիս

18 - 60 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

12%

12%

12%

12%

12%

12%

 

Փաստացի տոկոսադրույք

23.53%-23.97%

21.03%-22.89%

20.8%-22.89%

18.56%-20.63%

16.25%-17.78%

15.56%-17.08%

Միանվագ միջնորդավճար վարկի գումարից, գանձվող ՖԱ/ԻԱ, ԱՁ համար տրվող վարկի դիմաց

2.31%  /   2.8%

2.01%  /  2.5%

2.01%  /  2.5%

1.51% / 2%

1.51% / 2%

1.51% / 2%

Միջնորդավճար դրամական միջոցների կանխիկացման դիմացՖԱ/ԻԱ, ԱՁ համար

0.69% / 0.2%

0.69% / 0.2%

0.69% / 0.2%

0.69% / 0.2%

0.69% / 02%

0.69% / 02%

Վարկի սպասարկման ամսական միջնորդավճար

(հաշվարկվում է հիմնական գումարի մնացորդի նկատմամբ)

0.6%

0.5%

0.5%

0.35%

0.2%

0.15%

Հիմնական պարտքի մարում

1. Անուիտետ վճարումներ, անհատական ժամանակացույց կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից

2. Յուրաքանչյուր 12 ամսվա մեջ թույլ է տրվում 6 ամիս տևողությամբ արտոնյալ ժամանակաշրջանից ոչ ավել: Ընդ որում, եթե սահմանվում է անհատական ժամանակացույց արտոնյալ ժամանակաշրջանով, ապա յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ կատարվող մարումները պետք է կազմեն վարկի գումարի և ըստ տարիների վարկի գործողության ժամկետի հարաբերակցության գումարից ոչ պակաս

Տոկոսների մարում

Վարկի գծով տոկոսների մարումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամիս

Տույժ վաղաժամկետ մարման համար

0%

Վարկի տրամադրման եղանակ *

անկանխիկ

Վարկի օգտագործման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Ապահովում

Երաշխավո-րություն

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի երաշխավորություն (Հեշտ)

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի և մեկ ֆինանսական երաշխավորի  երաշխավորություն (Հեշտ+)

2 անձանց ֆինանսական երաշխավորություն (Պարզ)

 

Հոգեբանական կամ ֆինանսական երաշխավորի  մեկ երաշխավորու-թյուն (Պարզ+, Ստանդարտ, Ստանդարտ+)

Ապահովում

Գրավ

 Առանց գրավի  (Հեշտ, Հեշտ+, Պարզ)

ՎՏԲ-Հայաստան բանկում գրավադրված/տեղաբաշխված  անշարժ գույքի/ավանդի գրավային արժեքի/  ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների/պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ 100% աստիճան ապահովվածություն (Պարզ+,Ստանդարտ, Ստանդարտ+)

ՌՄ որոշմամբ կարող է իրականացվել երաշխավորի փոխարինում կամ լրացուցիչ երաշխավորի ներգրավում

Ապահովվածության աստիճան (բացառությամբ  մինչև 6 մլն.դրամի անգրավ վարկերի)

 

  1. Վարկի գրավով ապահովվածության աստիճանը (գրավային արժեքով) պետք է լինի ≥100%
  2. Վարկավորման դեպքում.
  • Շրջանառու միջոցների համալրման համար վարկի անշարժ գույքի գրավային արժեքով ապահովվածության աստիճանը (բնակելի անշարժ գույք, առևտրային անշարժ գույք, արտադրական անշարժ գույք)/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկում տեղաբաշխված ավանդի / ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների / պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (խառը ապահովվածություն) պետք լինի  ≥ 50%, իսկ գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի 50%-ից ոչ ավել  (գյուղատնտեսական  անշարժ գույք ասելով հասկանում ենք հողամասեր, այդ թվում չկառուցապատված, շենքեր և շինություններ, նախատեսված գյուղատնտեսական գործունեության համար օգտագործման համար ),
  • Ներդրումային նպատակների համար վարկի անշարժ գույքի գրավային արժեքով ապահովվածության աստիճանը (բնակելի անշարժ գույք, առևտրային անշարժ գույք, արտադրական անշարժ գույք)/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկում տեղաբաշխված ավանդի / ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների / պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (խառը ապահովվածություն)  ≥ 85%, իսկ գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի 15%-ից ոչ ավել  (գյուղատնտեսական  անշարժ գույք ասելով հասկանում ենք հողամասեր, այդ թվում չկառուցապատված, շենքեր և շինություններ, նախատեսված գյուղատնտեսական գործունեության համար օգտագործման համար),
  • Հաճախորդների համար (այդ թվում անգրավ), որոնց բաժնեմասը հասույթում   Ենթակառուցվածքային նախագծերից  վերջին 12 ամսվա համար և/կամ Ենթակառուցվածքային նախագծերի իրացման նպատակների համար ֆինանսավորման բաժնեմասը գերազանցում է 10% –անշարժ գույքի կամ դրանց հավասարեցված գրավի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի/վարկային գծի100% : Գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասը  գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի/վարկային գծի 30%:

Գրավի գնահատում

Գրավի գնահատումն իրականցվում է համաձայն Բանկի կոշտ գրավի գնահատման մեթոդաբանության

Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում

Բանկի սակագների համաձայն

Տույժ կիրառվող ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ

0.13% օրական

Տույժ կիրառվող ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ

0.13% օրական

Տուգանք գումարի ոչ նպատակային օգտագործման դիմաց  

Ֆիզ անձանց համար 0%,  ԱՁ-ների, իրավ.անձանց համար ոչ նպատակային գումարի  5% -ի չափով

Վերակառուցում, համաձայն վարկերի վերակառուցման ուղեցույցի

Պրոդուկտը գործում է ռիսկի ներքին նորմատիվներով հաստատված շրջանակներում (№ 928/443000 առ 14.04.2020)

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով: Ֆիզ անձանց համար «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն: ԱՁ-ների, իրավ.անձանց“Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների

Նկատառումներ

  •  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:

 

  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:              
:

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկի մասնաճյուղ

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:26:11

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ