VTB-BANK

Հաշվի բացում և վարում

 • Սակագներ

  Սակագներ

  ՀՀ դրամ / Արտարժույթ

 • Հաշվի նվազագույն մնացորդ

  Հաշվի նվազագույն մնացորդ

  չի պահանջվում

 • Հաշվի փակում

  Հաշվի փակում

  անվճար

 • Հաշվի անհատական սպասարկում

  Հաշվի անհատական սպասարկում

  պայմանագրային


Հաշվի բացում և վարում
Ծառայության անվանումըՍակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների) 1Անվճար

 

1 Հաշիվները բացվում են այն արժույթներով (ՀՀ դրամ, արտարժույթ), որոնց համար Բանկը հրապարակում է  փոխարժեքներ:

 

Ծառայության անվանումըՍակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Իրավաբանական անձանց (բացառությամբ 1.2.2 կետում նշվածների) և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվի տարեկան սպասարկում15.000 ՀՀ դրամ25.000 ՀՀ դրամ2
Պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների  հաշվի տարեկան սպասարկումԱնվճար
Հաշվի անհատական սպասարկում3Պայմանագրային
Ֆինանսական  ոչ բանկային կազմակերպությունների  մինչև  91 օր մարման ժամկետով`  պետական պարտատոմսերի գրավադրման ապահովվածությամբ վարկային հաշիվների սպասարկում4Անվճար
Հաշվի նվազագույն մնացորդՉի պահանջվում
Հաշվի փակում   Անվճար

1Հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը  գանձվում է միանվագ` յուրաքանչյուր տարվա համար: Հաշվի սպասարկման գումարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշիվը բացելու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը անակցեպտ կարգով և ենթակա չէ վերադարձման: Հաշվի մնացորդը 1.2.1 կետում նշված գումարից պակաս լինելու դեպքում հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է հաճախորդի բանկում առկա այլ հաշիվներից`  արտարժույթը փոխարկելով ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա դրությամբ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:       

2Մի քանի հաշիվ ունենալու դեպքում  սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար: 

3Անհատական սպասարկումը ենթադրում է հաճախորդի արտահերթ սպասարկում, անվճար խորհրդատվություն և այլն:      

4Գումարը գանձվում է միանվագ վարկի պայմանագրային գումարից: Ծրագրային վարկավորման դեպքում` պայմանագրային: 

Ծառայության անվանումըՍակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ

Մինչև 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.000 ԱՄՆ դոլար / 35.000 եվրո / 1.500.000 ՌԴ ռուբլի

0.01%0.01%
 
20.000.001 -  50.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.001-130.000 ԱՄՆ դոլար / 35.001-90.000 Եվրո / 1.500.001-4.000.000 ՌԴ ռուբլի 1%
50.000.001 ՀՀ դրամ կամ 130.001 ԱՄՆ դոլար / 90.001 Եվրո / 4.000.001 ՌԴ ռուբլի և ավելի Պայմանագրային (պայմանագրի բացակայության դեպքում գործում է վերոնշյալ կետով սահմանաված սակագինը )

 

Ծառայության անվանումը1Սակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Բանկային հաշվի քաղվածքի և համանման վճարային փաստաթղթի տրամադրում (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվները)             Անվճար
Swift հաղորդակցության պատճենի տրամադրում  1.000 ՀՀ դրամ*

1Քաղվածքների և տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթերի տրամադրում ՀՀ տարածքից դուրս` լրացուցիչ 1.000 ՀՀ դրամ + փոստային ծախսեր:

* Ներառյալ ԱԱՀ

 

Ծառայության անվանումըՍակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն1Անվճար
Ամսական սպասարկման վճար5.000 ՀՀ դրամ
ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ)  հաշիվների ամսական սպասարկման վճարԱնվճար2
Համակարգը միայն “հաշվի դիտման” հնարավորությամբԱնվճար
Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ  պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում5.000 ՀՀ դրամ*

1Միևնույն կազմակերպությունում լրացուցիչ համակարգիչներում համակարգի  տեղադրումը կատարվում է  անվճար: Եթե հակարգի տեղադրումը կատարվում Բանկի աշխատակցի` հաճախորդի աշխատավայր այցելելու միջոցով` հաճախորդից գանձվում է լրացուցիչ վճար` համաձայն կնքված պայմանագրի:

2Եթե տվյալ սակագնի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած կազմակերպությունը  4 (չորս) ամսվա ընթացքում չի իրականացնում ոչ մի գործարք ՙԲանկ-Հաճախորդ՚ ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա 5-րդ (հինգ) ամսվանից սկսած տվյալ կազմակերպության համար կգործեն  Բանկում տվյալ պահին իրավաբանական անձ ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրվող ՙԲանկ-Հաճախորդ՚ ավտոմատացված համակարգի ստանդարտ սակագները:

* Ներառյալ ԱԱՀ

Ծառայության անվանումըՍակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)2.000 ՀՀ դրամ*
1 -3 տարի վաղեմություն ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)3.000  ՀՀ դրամ*
3 տարուց ավելի վաղեմություն  ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)5.000 ՀՀ դրամ*
Հաշվետիրոջ պահանջի հիման վրա բանկային հաշվի քաղվածքների պատճեների տրամադրում 1 փաթեթով կապի տարբեր միջոցներով (ֆաքսով, էլեկտրոնային փոստով)10.000 ՀՀ դրամ*
Բոլոր տեսակի այլ (1.9.1-ից  1.9.4 կետերում չնշված) տեղեկանքների տրամադրում (յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր  տեղեկանքի համար)13.000 ՀՀ դրամ*
Տեղեկանքի տրամադրում ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով5.000 ՀՀ դրամ*
Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում10.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր պաշտոնական հարցման համար*

1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում 10.000.000  ՀՀ դրամ/կամ համարժեք արտարժույթ/ և ավելի գումարի ժամկետային ավանդ  ունեցող կազմակերպությունների համար ավանդի առկայությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրվում է անվճար

* Ներառյալ ԱԱՀ

ՎՏԲ-ՀայաստանԲանկ՚ ՓԲԸ կողմից ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատձեռնարկատերերին մատուցվող ծառայությունների սակագներ

Ծառայության անվանումը*

Ոչ ռեզիդենտների տեսակներ

Ոչօֆշոր (ներառյալ լոմբարդային և խաղային գործունեությունը) ՀՀդրամ

Օֆշոր (ներառյալ լոմբարդային և խաղայինգործունեությունը)

1.  Հաշվիբացում (ներառյալավանդայինհաշիվների)

50 000 ՀՀդրամ

1,000,000 ՀՀդրամ

2.  Հաշվիտարեկանսպասարկում (բոլորդրամայինևարտարժութայինհաշիվներիհամար)

50 000 ՀՀդրամ (բոլորդրամայինևարտարժութայինհաշիվներիհամար` անկախքանակից)

200,000 ՀՀդրամ (բոլորդրամային ևարտարժութային հաշիվներիհամար` անկախքանակից)

3.   Քարտի տարեկան սպասարկում (Մաստեր/Վիզա)

20 000 ՀՀդրամ

Անվճար

4.   ”Բանկ-հաճախորդհամակարգովմատուցվողծառայություններ

o Համակարգի տեղադրում, ուսուցում  և խորհդատվություն

Անվճար

Անվճար

o Ամսական սպասարկման վճար

10 000 ՀՀդրամ

Անվճար

o Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում

10 000 ՀՀդրամ

Անվճար

5.  ՀՀ դրամով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ

ՀամաձայնիրավաբանականանձևԱՁԲանկումգործողսակագների

1.5%

6. ԱՄՆ դոլարով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ

0.01%

0.01%

7. Եվրոյով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ

0.01%

0.01%

8. Ռուբլիով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ

ՀամաձայնիրավաբանականանձևԱՁԲանկումգործողսակագների:

9. “Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ գործարքներ արժեթղթերով (բրոքերային գործարքներ)

ՀամաձայնտվյալգործարքներովԲանկումգործողստանդարտսակագների:

Սկսած 500 մլնՀՀդրամգործարքներիծավալից` սակագներըԲանկումգործողստանդարտսակագներից 20%-ովցածր:

10. Դեպո հաշվի բացում և սպասարկում (“Ակարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների համար)

11. Արժեթղթերի պահպանում և հաշվառում (“Ակարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների համար)

12. Հաշվի փակում

Անվճար

13. Գործառնական օրվա երկարացման համար միջնորդավճար (գանձվում էմիանվագ, հաճախորդի գրավոր` “Բանկ-հաճախորդհամակարգով ուղարկված և իրավասու անձի կողմից հաստատված հայտի հիման վրա, որը ուղարկվել է ոչ ուշ քան երևանյան ժամանակով 14:00, կախված երկարացված ժամերի քանակից և վերադարձման ենթակա չէ, նույնիսկ ծառայությունից հրաժառվելու դեպքում):**

-

1 ժամ (երևանյանժամանակով 18:00-իցմինչև 19:00)- 2 500 000 ՀՀդրամ;

 2 ժամ (երևանյանժամանակով 18:00-իցմինչև 20:00)- 5 000 000 ՀՀդրամ;

3 ժամ (երևանյանժամանակով 18:00-իցմինչև 21:00)- 7 500 000 ՀՀդրամ:

*տվյալ փաստաթղթի մեջ չներառված ծառայությունների սակագները համաձայն Բանկում գործող սակագների:

**տվյալ ծառայությունը հասանելի է 31.03.2020թ.-ից:

Թարմացվել է առ՝ 29-07-2019թ., 04:21:49

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ