VTB-BANK

Մրցույթներ

 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հայտարարում է երկփուլ բաց մրցույթ ՀՀ տարածքում գործող հեռուստաալիքներով 2020թ. ընթացքում գովազդային ժամանակի տրամադրման համար մեդիա գործակալություն և/կամ հեռուստաընկերություն ընտրելու նպատակով:

  ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

   «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  հայտարարում  է երկփուլ  բաց մրցույթ  ՀՀ տարածքում գործող հեռուստաալիքներով 2020թ. ընթացքում գովազդային ժամանակի տրամադրման համար մեդիա գործակալություն  և/կամ հեռուստաընկերություն ընտրելու նպատակով:

   

  Մրցութային առաջարկություններն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ՀՀ տարածքում գործող հեռուստաալիքներով 2020թ. ընթացքում գովազդային ժամանակի տրամադրման համար մեդիա գործակալություն և/կամ հեռուստաընկերություն ընտրելու նպատակով բաց մրցույթի ժամկետ է սահմանվում` 2019թ. դեկտեմբերի 24-ից մինչև 2020թ. փետրվարի 3-ը ներառյալ:

  Մրցույթին մասնակցելու հրավերն ու  Մրցույթի պայմանները տեղադրված են «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքում` www.vtb.am:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ  ստանալու  համար  ցանկացողները  կարող  են  դիմել   «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»  ՓԲԸ  Մրցութային  կոմիտե`  ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:


  Կոնտակտային անձինք` 
  Աննա Դաշյան

  Հեռ.  (+37499) 24 11 23
  Էլ. փոստ`  tender@vtb.am

  Զինաիդա Գրիգորյան

  Հեռ. +(37410) 51-37-49, ներքին` 83411

  Էլ. փոստ` z.v.grigoryan@vtb.am  

  ՏեղեկություններՄրցույթիանցկացմանկարգի, պայմաններիևժամկետներիվերաբերյալ

  I. Մրցույթիկազմակերպիչ

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցե

  ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

  III. Մրցութայինհայտերիընդունմանժամկետներ

  Մրցույթին  մասնակցելու  համար  հայտերն  ընդունվում  են  Մրցույթի  կազմակերպչի  հասցեով ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00-ն:

  Առաջին փուլի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2020թ. հունվարի 17-ը, ժամը 17:00-ն:

  Երկրորդ փուլի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2020թ. փետրվարի 3-ը, ժամը 17:00-ն:

  IV. Մրցույթիանցկացմանկարգ

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, երկու փուլով: Առաջին փուլում բոլոր մասնակիցները ներկայացնում են մրցույթին մասնակցության հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը` առանց նշելու ծառայությունների գինը: Առաջին փուլում մասնակիցների հետ կարող են անց կացվել բանակցություններ, ներկայացված փաթեթի շրջանակում: Առաջին փուլի արդյունքներով մրցութային փաստաթղթերում կարող են մտցվել փոփոխություններ և լրացումներ, ինչի մասին մրցույթի մասնակիցները տեղյակ կպահվեն: Մրցույթի երկրորդ փուլ անցած մասնակիցները կրկին ներկայացնում են մրցույթին մասնակցելու փաթեթ` հայտ և գնային առաջարկ` Բանկի կողմից ներկայացված համապատասխան ձևաթղթի վրա:
  2. Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք ունեն անհրաժեշտ տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ, համապատասխան գործունեություն իրականացնելու իրավական հիմքեր:
  3. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են մրցույթի մասնակիցների կողմից (այսուհետ` «Մասնակից»).
  • եթե Մասնակիցն իրավաբանական անձ է, ընկերության բլանկի վրա` տպագրված ձևով (կանոնադրական, գրանցման, լիցենզիոն փաստաթղթերը` պատճենների տեսքով («Ճիշտ է բնօրինակի հետ» նշումով)),
  • եթե Մասնակիցն անհատ ձեռնարկատեր է (ԱՁ)` տպագրված ձևով (գրանցման, լիցենզիոն փաստաթղթեր` պատճենների տեսքով («Ճիշտ է բնօրինակի հետ» նշումով)), հաստատված ԱՁ-Մասնակցի ստորագրությամբ և կնիքով (առկայության դեպքում):

  Ընդ որում, մրցութային հայտերով և Մասնակիցների փաստաթղթերով փաթեթները ներկայացվում են բացառապես սոսնձված ծրարներով, հավաստված մրցույթի Մասնակցի կնիքով (կնիքի արկայության դեպքում) և ստորագրությամբ, նշելով ուղարկողի (Մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և լրիվ անվանումները` հետևյալ նշումով. «Մրցութայինկոմիտեին: Չբացելմինչմրցութայինկոմիտեինիստը»:

  1. Մրցույթինմասնակցելուհամարանհրաժեշտփաստաթղթերիցանկ.
  2. Իրավաբանական անձ մասնակցի համար

  Առաջին փուլ

   Մրցույթին մասնակցելու հայտ (կազմվում է ազատ ոճով),

  • Տեղեկանք մրցույթի Մասնակցի մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն, կազմակերպության վավերապայմանները և լրացուցիչ տեղեկություններ` Մասնակցի հայեցողությամբ,
  • Կազմակերպության կանոնադրության պատճենը (բոլոր լրացումներով հանդերձ),
  • Մասնակցի պետական գրանցման վկայագրի պատճենը (այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը),
  • Իրավաբանական անձի (Մասնակցի) հիմնադիրների որոշման պատճենը` իրավաբանական անձի անունից առանց լիազորագրի գործելու իրավունք ունեցող անձ նշանակելու մասին,
  • Գովազդի  հեռարձակման  իրավական  հիմքեր  (լիցենզիա, պայմանագիր, այլ իրավական փաստաթղթեր),
  • Տեղեկանք` բյուջեի հանդեպ պարտավորություններ չունենալու  վերաբերյալ,
  • Շահութահարկի մասին հաշվետվություն:
  • Մեդիա ոլորտի վերլուծություն վերջին մեկ տարվա կտրվածքով.            

  (Հեռուստաալիքների, հեռուստահաղորդումների ռեյտինգների մոնիտորինգ և ֆին շուկայի գովազդի վերլուծություն):

  Երկրորդփուլ

  • Մրցույթին մասնակցելու հայտ (կազմվում է ազատ ոճով),
  • Վերջնական գնային  առաջարկներ հարկերի և այլ ծախսերի ներառմամբ` համաձայն Բանկի կողմից ներկայացված ձևաթղթի:
  1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ համար (ԱՁ)

  Առաջին փուլ

  • Մրցույթին մասնակցելու հայտ (կազմվում է ազատ ոճով),
  • Տեղեկանք մրցույթի Մասնակցի մասին` ԱՁ անվանումը, հասցեն, ԱՁ վավերապայմանները և լրացուցիչ տեղեկություններ` Մասնակցի հայեցողությամբ,
  • Մասնակցի պետական գրանցման վկայագրի պատճենը,
  • ԱՁ հանդիսացող ֆիզիկական անձի անձնագրի պատճենը,
  • Գովազդի հեռարձակման իրավական հիմքեր  (լիցենզիա, պայմանագիր, այլ իրավական փաստաթղթեր),
  • Տեղեկանք` բյուջեին հանդեպ պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ,
  • Հարկային հաշվետվություն:

  Երկրորդ փուլ

  • Մրցույթին մասնակցելու հայտ (կազմվում է ազատ ոճով),
  • Վերջնական գնային  առաջարկներ հարկերի և այլ ծախսերի ներառմամբ` համաձայն Բանկի կողմից ներկայացված ձևաթղթի:
  1. Մրցութային կոմիտեի  աշխատանքի և Մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգ

  5.1. Մրցույթն անց է կացվում երկու փուլով.

  5.2. Փուլ 1.

  • առաջին փուլի փաթեթների բացման համար Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է «20» հունվարի 2020թ., ժամը` 11:00, Մրցույթի կազմակերպչի կողմից նշված հասցեում:
  1. Մրցութային կոմիտեի անդամները ստուգում են ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին:
  2. Մրցութային կոմիտեն մերժում է մրցույթին մասնակցելու հայտերը եթե՝
  3. հայտ ներկայացնող մասնակիցը չի համապատասխանում որակավորման պահանջներին,
  4. հայտը չի համապատասխանում մրցութային փաստաթղթերով նախատեսվող ֆորմալ պահանջներին:
   1. Մրցութային կոմիտեն որոշում է մրցույթի 2-րդ փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած Մասնակիցներին և որոշում 2-րդ փուլի Մասնակիցներից հայտեր և գնային առաջարկներ ընդունելու ժամկետները:
  5.  Փուլ 2
  • փաթեթների բացման համար Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է «4» փետրվարի 2020թ. ժամը` 11:00, Մրցույթի կազմակերպչի կողմից նշված հասցեում:
  1. Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստում ամփոփվում են Մասնակիցների հայտերի մեջ նշված գնային առաջարկները և որոշվում մրցույթի հաղթողները` համաձայն մի շարք չափանիշների (1 րոպե գովազդ տեղաբաշխելու միավոր  արժեքի գին  (prime/non-prime time), WGRP18+ ‘’30’’ CPP-ի (Prime time/non-prime time, Floating/Fix) և հովանավորչական  փաթեթների գնային առաջարկներ, մոնիտորինգային հաշվետվությունների պարբերաբար տրամադրում, բոնուսներ և առավելություններ (տեսանյութերի պատրաստում և տարածում լրատվական ծրագրերում, հարցազրույցներ, Բանկի ժամանակակից ծառայությունների և այլ պրոդուկտների լուսաբանում լրատվական ծրագրերի միջոցով), մրցակցային ռազմավարության  վերլուծութան  տրամադրում  պարբերական կտրվածքով, հեռարձակվող հաղոդումների, ֆիլմերի, հեռուստասերիալների և/կամ այլ ծրագրերի գծով լսարանի սեգմենտավորման մասին տեղեկության տրամադրում՝ րստ հետևյալ չափանիշների. տարիք, սեռ, վճարունակություն, կարգավիճակ), ինչի մասին կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  2. Բանկի մրցութային կոմիտեի կողմից որոշումը կայացնելուց և մրցույթում հաղթողին հաստատելուց հետո Մրցույթի կազմակերպիչը գրավոր (առանց նշելու հիմքերը) ծանուցում է մրցույթի մնացած Մասնակիցներից նրանց՝ մրցույթում հաղթող չճանաչելու մասին:

  5.4.Պայմանագրի կնքում մրցույթի հաղթողի հետ:

  Մրցույթի կազմակերպչի և մրցույթի հաղթողի միջև պայմանագիրը կնքվում է կողմերի միջև ծառայությունների մատուցման պայմանագրում շարադրված բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո:

  V. Մրցույթի առարկայի նկարագրությունը և առանձնահատկությունները 

  Մրցույթը անց է կացվելու 2 փուլով.

  • 1-ին փուլ: մրցույթի մասնակցության հայտի և պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի  ներկայացում, գովազդային շուկայի վերլուծություն
  • 2-րդ փուլ: գնային առաջարկի ներկայացում` համաձայն Բանկի կողմից տրամադրված ձևաթղթի :

  VI. Մրցույթինմասնակցելուհամարանհրաժեշտմեկնարկայինպայմաններ

  • Բանկերի կամ այլ կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն,
  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ (արձագանքներ),
  • Համապատասխան աշխատանքային փորձ տեղական շուկայում ( գործընկերների ցանկ)

   

  Նկատառում

  Այլ հավասար պայմանների դեպքում մրցույթում հաղթողի որոշման ժամանակ նախընտրությունը կարող է տրվել այն մասնակցին, ով հանդիսանում է “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ-ի հաճախորդ:

   

   

Թարմացվել է առ՝ 25-12-2019թ., 03:07

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին