VTB-BANK

Մրցույթներ

 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից մաքրության /քլինինգային/ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով մրցակցային գնման ընթացակարգի անցկացում՝ բաց ձևով, առաջարկների հարցման եղանակով

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերությունը հայտարարում է մրցակցային գնման ընթացակարգ, որն անցկացվում է բաց ձևով, առաջարկների հարցման եղանակով։

  Մրցակցային գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից մաքրության /քլինինգային/ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով:

   

  Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ՎՏԲ–Հայաստան Բանկ»  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան, Մանանդյան 33/3 հասցեով:

  Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են 2024թ. մայիսի 02-ը ներառյալ՝ մինչև ժամը 18։00:

  Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտերով ծրարների բացումը տեղի կունենա 2024թ. մայիսի 03-ին, ժամը 12։00-ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Գնումների Հանձնաժողով: Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Մանանդյան 33/3:

   

  Կոնտակտայինանձ`

   

  Կարո Պողոսյան

  Հեռ. (+37410) 51-37-49,ներքին`1755
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

   

  Տեղեկություններ գնման ընթացակարգի, գնահատման չափանիշների, մասնակցության պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ։

   

  1. Մրցակցային գնման ընթացակարգի կազմակերպիչ

  «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ։

   

  II. Մրցակցային ընթացակարգի համար հայտերի ընդունման վայրը և հասցեն

  ՀՀ, ք. Երևան, Մանանդյան 33/3, «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ»  ՓԲԸ։

   

  III. Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ

  Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են գնման ընթացակարգի կազմակերպչի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից, ժամը 10:00-18:00:

  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2024 թվականի մայիսի 02-ը ներառյալ, մինչև ժամը 18։00:

   

  IV. Մրցակցային գնման ընթացակարգի անցկացման կարգը

   

  1. Մրցակցային գնման ընթացակարգն իրականացվում է բաց ձևով, առաջարկների հարցման եղանակով, համաձայն լոտերի: Մրցակցային ընթացակարգին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր և ֆիզիկական անձ, ով ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես Հավելված 2):
  2. Գնման ընթացակարգի կազմակերպիչն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել գնման մրցակցային ընթացակարգը մեկ կամ ավելի լոտերով` գնման ընթացակարգի անցկացման ցանկացած փուլում:
  3. Գնման մրցակցային ընթացակարգի մասնակիցն իրավունք ունի յուրաքանչյուր լոտի համար նման գնմանը մասնակցելու համար ներկայացնել միայն մեկ հայտ՝ ցանկացած ժամանակ դրա անցկացման ծանուցումը տեղադրելու պահից մինչև այդպիսի գնմանը մասնակցելու հայտեր ներկայացնելու ժամկետի ավարտի ամսաթիվը և ժամը։ Մրցակցային գնման մասնակիցն իրավունք ունի փոփոխել կամ հետ կանչել իր հայտը մինչև հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը: Նման գնմանը մասնակցելու հայտը համարվում է փոփոխված կամ հետ կանչված, եթե փոփոխությունն իրականացվել է կամ հայտը հետ կանչելու ծանուցումն ստացվել է Բանկի կողմից:
  4. Գնման ընթացակարգի մասնակցի ներկայացրած մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտում տարընթերցումներ հայտնաբերելու դեպքում կիրառվում են հետևյալ կանոնները.
  • բառերով նշված գումարի և թվերով նշված գումարի միջև տարընթերցումների առկայության դեպքում առավելություն ունի բառերով նշված գումարը,
  • հայտում նշված գնի և յուրաքանչյուր տողում նշված գումարների հանրագումարի միջոցով ստացվող գնի միջև տարընթերցումների առկայության դեպքում, քննարկման, գնահատման և համադրման է ընդունվում հայտում նշված գնի հանրագումարը,
  • արտադրանքի միավորի գինը քանակով բազմապատկելու արդյունքների անհամապատասխանության դեպքում, քննարկման, գնահատման և համադրման է ընդունվում հայտում նշված ընդհանուր ամփոփիչ գինը:

   

  1. Գնման մրցակցային ընթացակարգին մասնակցելու հայտերը տրամադրվում են գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից` համաձայն հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մասնակցության հայտի բովանդակության, ձևակերպման և կազմի պահանջների:
  2. Գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտերը մրցակցային գնման ընթացակարգի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված (հնարավորության դեպքում ֆիրմային ձևաթղթի վրա), (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները`«իսկականի հետ ճիշտ է» նշումով), հաստատված մասնակից կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցակցային գնման ընթացակարգի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցակցային գնման ընթացակարգի անվանումը, ուղարկողի և ստացողի հասցեները, ամբողջական անվանումները և գրառում. «Գնումների հանձնաժողովին: Չբացել, մինչև Հանձնաժողովի նիստը»:

   

  1. Պահանջներ գնման ընթացակարգի մասնակիցների, ձեռք բերվող արտադրանքի, ինչպես նաև այդ պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերի նկատմամբ:

   

  Գնման ընթացակարգի մասնակիցը պետք է․

   

  • Ունենա քաղաքացիական իրավունակություն գնման ընթացակարգի արդյունքներով պայմանագիր կնքելու և կատարելու համար (ֆիզիկական անձը  լինի լիարժեք գործունակ գնման ընթացակարգի արդյունքներով պայմանագիր կնքելու և կատարելու համար),
  • Տիրապետի գնման ընթացակարգի արդյունքներով կնքվող պայմանագրի առարկա հանդիսացող արտադրանքի մատակարարում իրականացնող անձանց նկատմամբ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերին,
  • Իրավաբանական անձի դեպքում չգտնվի լուծարման գործընթացում, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց դեպքում արբիտրաժային դատարանի որոշմամբ չլինի ճանաչված անվճարունակ (սնանկ),
  • Չհանդիսանա անձ, ում գույքը դատարանի որոշմամբ գտնվում է կալանքի տակ, եթե հայտը ներկայացնելու պահին կալանավորված գույքի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է վերջին ավարտված հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալներով նշված անձանց ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի քսանհինգ տոկոսը, և (կամ) որի տնտեսական գործունեությունը կասեցվել է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերով,
  • Տիրապետի ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան անհրաժեշտ հավաստագրերի՝ գնման ընթացակարգի արդյունքներով կնքվող պայմանագրի առարկա հանդիսացող մատակարարվող արտադրանքի նկատմամբ:

   

  1. Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.
  • Գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտում ներառված փաստաթղթերի ցանկ,
  • Մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտ-նամակ (կազմված ազատ ոճով),
  • Վերջնական գների (ներառյալ բոլոր ծախսերը և հարկերը), վճարման պայմանների առաջարկները՝ համաձայն Հավելված 2-ի,
  • Վճարման պայմանները (կանխավճար, վճարման կարգ) և հնարավոր զեղչերի կիրառման քաղաքականությունը,
  • Տեղեկանք մրցակցային գնման ընթացակարգի մասնակցի մասին՝ կազմակերպության անվանում, հասցե և վավերապայմաններ, ինչպես նաև մասնակցի հայեցողությամբ լրացուցիչ տեղեկություններ,
  • Կանոնադրության և պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճենները` «իսկականի հետ ճիշտ է» նշումով,
  • Հայտարարություն այն մասին, որ մրցակցային գնման ընթացակարգի մասնակիցը չի գտնվում լուծարման գործընթացում, արբիտրաժային դատարանի որոշմամբ ճանաչված չէ անվճարունակ (սնանկ), չի հանդիսանում անձ, ում գույքը դատարանի որոշմամբ գտնվում է կալանքի տակ, եթե հայտը ներկայացնելու պահին կալանավորված գույքի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է վերջին ավարտված հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալներով նշված անձանց ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի քսանհինգ տոկոսը, և (կամ) որի տնտեսական գործունեությունը կասեցվել է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերով՝ հաստատված մասնակցի  ստորագրությամբ և կնիքով (կազմված ազատ ոճով):
  • Համապատասխան գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայի պատճենը (առկայության դեպքում),
  • Տեղեկանք ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների վերաբերյալ,
  • 2022թ․ շահույթի կամ վնասի հաշվետվության պատճեն,

              Գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտի բոլոր թերթերը պետք է լինեն կարված և համարակալված:

           Այն դեպքում, եթե մի քանի իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձինք համատեղ հանդես են գալիս գնման ընթացակարգի մասնակցի կողմում, գնման ընթացակարգի նման մասնակցին գնման ընթացակարգի մասնակցի, գնվող արտադրանքի նկատմամբ Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան ճանաչելու համար այդ անձանցից յուրաքանչյուրը պետք է համապատասխանի գնման ընթացակարգի անցկացման ծանուցման, գնման ընթացակարգի փաստաթղթերի վերաբերյալ Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

              Եթե գնման ընթացակարգի մասնակցի կողմից հանդես են գալիս մի քանի անձինք, տեղեկությունները և փաստաթղթերը տրամադրվում են գնման ընթացակարգի մասնակցի կողմից հանդես եկող բոլոր անձանց նկատմամբ, եթե գնման անցկացման մասին ծանուցմամբ, գնման ընթացակարգի փաստաթղթերով այլ բան սահմանված չէ:

            Գնման ընթացակարգի մեկ մասնակցի կողմից մի քանի անձանց հանդես գալու դեպքում գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտը պետք է պարունակի նաև նման անձանց միջև համաձայնագիր, որով կարգավորվում են նշված անձանց հարաբերությունները մեկ մասնակցի կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելու վերաբերյալ:

   

  1. Գնումների հանձնաժողովի աշխատանքի և մրցակցային գնման ընթացակարգի հաղթող/հաղթողներ որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման նպատակով Գնումների հանձնաժողովի նիստ է նշանակվում 2024 թվականի մայիսի 03-ին, ժամը 12։00-ին, մրցակցային գնման ընթացակարգի կազմակերպչի հասցեով։ Գնման ընթացակարգի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, ում հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում է նիստին ներկա գտնվող անձանց:
  • Գնումների հանձնաժողովը հաջորդ նիստին գնահատում և համադրում է մրցակցային գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտերը հաղթողին/հաղթողներին որոշելու համար, մրցակցային գնման ընթացակարգի փաստաթղթերով նախատեսված չափանիշներով և բալային համակարգով: Հանձնաժողովի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում են մրցակցային գնման ընթացակարգի հաղթող/հաղթողները, և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն։
  • Գնումների հանձնաժողովի նիստի արդյունքով կազմված արձանագրության հաստատման օրվանից 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում մրցակցային գնման ընթացակարգի հաղթող ճանաչված մասնակցին/մասնակիցներին, գնման ընթացակարգի կազմակերպիչը առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները.
  • Գնման ընթացակարգի մասնակիցների գնահատումն իրականացվելու է համաձայն Աղյուսակ №1-ում ներկայացված չափանիշների.

   

  Աղյուսակ №1

  Հայտերի գնահատման չափանիշի անվանումը

  Չափանիշի նշանակալիություն %

  Մեկ լոտի/ծառայությունների գների հանրագումար

  60%

  Մասնակցի որակավորումը (նյութատեխնիկական ռեսուրսների առկայությունը, մարդկային ռեսուրսների առկայությունը, մասնակցի փորձը, կադրերի որակավորումը և այլն)

  40%

   

  Յուրաքանչյուր լոտում ներկայացված ծառայության արժեք

  Նվազագույն գումարը նախընտրելի է                                                                            Rci = N*(Cmin/Ci)
  որտեղ․
  Rci – գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար i-րդ հայտին շնորհված միավորներով գնահատականը՝ ըստ չափանիշի.

  N = 60 – չափանիշի նշանակալիությունը,
  Cmin – այս չափանիշի համաձայն լավագույն առաջարկի գնային բաղադրիչը (դրամական արտահայտությամբ ամենացածր արժեքը

  Ci – գնահատված առաջարկի գնային բաղադրիչը:

  60

  Մասնակցի որակավորումը (նյութատեխնիկական ռեսուրսների ապահովում, մարդկային ռեսուրսների ապահովում, գնումների ընթացակարգում մասնակցի փորձ, կադրերի որակավորում և այլն)

  «Մասնակցի որակավորումը» չափանիշով գնահատումն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով․ 

  RDi = N*(RD1i + RD2i + RD3i  + … + RDni), որտեղ․

  RDi - «Մասնակցի որակավորումը» չափանիշով գնման ընթացակարգին մասնակցության i-րդ հայտին շնորհվող միավորներով վարկանիշ,

  N = 40  – չափանիշի նշանակալիությունը,

   RDni - n-րդ ենթաչափանիշով  i-րդ հայտին շնորհվող  վարկանիշը միավորներով, որտեղ n - սահմանված ենթաչափանիշների քանակն է:

  40

  Գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտը գնահատելու համար հաշվարկվում է i-րդ հայտի վերջնական վարկանիշը, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

   Ri = Rci + RDi

  «Մասնակցի որակավորումը» չափանիշով հայտերի գնահատումը․

  Գնահատման համար անհրաժեշտ ենթաչափանիշների ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ №2-ում:

   

  Աղյուսակ №2

  Ծառայությունների մատուցման փորձ  (հաշվի է առնվում միայն  նմանատիպ փորձը)

  60%

  Գնման ընթացակարգի մասնակցի ֆինանսական վիճակը

   

  40%

   

  Մաքրության /քլինինգային/  ծառայությունների մատուցման նմանատիպ փորձ

   «Մասնակցի որակավորումը» ենթաչափանիշով գնահատումն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով․ 

  RՕi = N*(Օi/Օmax), որտեղ․

  RՕi - «Մասնակցի որակավորումը» ենթաչափանիշով գնման ընթացակարգին մասնակցության i-րդ հայտին շնորհված միավորներով գնահատականը՝ ըստ սահմանված ենթաչափանիշի

  N = (60)  – ենթաչափանիշի նշանակալիությունը, %

  Օi- Գնման ընթացակարգի i-րդ մասնակցի հայտում նախատեսված նման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի/համաձայնագրերի թիվը.

  Օmax - Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի/համաձայնագրերի առավելագույն թիվը,  բայց ոչ ավել, քան առավել թիվը (մեկ պայմանագիր/համաձայնագիր):   Այն դեպքում, երբ Օi բարձր է սահմանային շեմից, ապա ընդունում ենք, որ Օi հավասար է այդ սահմանային շեմին: Նմանատիպ ծառայությունների մատուցման  պայմանագրեր/համաձայնագրեր/  ասելով, նկատի ունենք, այն պայմանագրերը, որոնք բարեհաջող կատարվել են (առանց ծառայությունների մատուցման որակին ներկայացվող դժգոհությունների և առանց այդ դժգոհությունների հիմքով որևէ սահմանափակումների կիրառման  (արգելանք, կալանք, դատարանի որոշում և այլն)  և որոնք մասնակցի կողմից կատարվել են 01.04.2022թ.-ից մինչև սույն մրցակցային գնման  ընթացակարգի հայտարարումը և որոնց առարկա է հանդիսանում մաքրության /քլինինգային/ ծառայությունների մատուցման նմանատիպ փորձը:  Գնահատման առարկա են հանդիսանալու այն պայմանագրերը/համաձայնագրերը, որոնք միաժամանակ համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին․  

  1. Պայմանագիրը/համաձայնագիրը կնքվել է 01.04.2022թ․-ից  ոչ շուտ.
  2. 2. Պայմանագիրը/համաձայնագիրը կնքվել է առանց մասնակցի նկատմամբ տույժերի (տուգանքների, տույժերի) կիրառման, ներառյալ ավարտված աշխատանքի հանձնման-ընդունման ակտերում կամ պայմանագրի/համաձայնագրի շրջանակներում կազմված այլ փաստաթղթերում առկա չէ տեղեկատվություն   պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման  և հաշվեգրված տուժանքի (տուգանքներ, տույժեր) մասին: 

  3. Ներկայացվել է պայմանագրի/համաձայնագրի պատճենը, որից հստակ կարելի է հասկանալ պայմանագրի առարկան։ Ներկայացված փաստաթղթերը պետք է լինեն հստակ ընթեռնելի՝ արտացոլելով ողջ տեղեկատվությունը, դրանք պետք է լինեն ստորագրված, կնքված և պարունակեն բոլոր անհրաժեշտ նույնականացման տվյալները     (փաստաթղթի անվանումը, փաստաթուղթը կազմած կազմակերպությունների (անձանց) անվանումը, համարը, պատրաստման ամսաթիվը, պաշտոնների և փաստաթուղթը ստորագրած անձանց անունները և նրանց անձնական ստորագրությունները): Պայմանագրերը պետք է ներկայացված լինեն ողջ ծավալով  (առաջինից մինչև վերջին էջը՝ ներառյալ բոլոր հավելվածները, փոփոխությունները  և այլն.): Ընդ որում, պատվիրատուն իրավունք ունի գնման ընթացակարգի մասնակցից պահանջել ներկայացնել այն փաստաթղթերի բնօրինակներ, որոնց պատճենները տրամադրվում են համապատասխան փորձը հաստատելու համար, իսկ դրանք չտրամադրելու դեպքում Դիմումին կից փաստաթղթերի պատճենները ենթաչափանիշի գնահատման ընթացքում հաշվի չեն առնվի:

  60

  Գնման ընթացակարգի մասնակցի ֆինանսական վիճակը

  «Գնման ընթացակարգի մասնակցի ֆինանսական վիճակը» ենթաչափանիշով գնահատումը իրականացվում է հետևյալ բանաձևով․  

  RFi = N* Fi  որտեղ․
  RFi –  գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար i-րդ հայտին շնորհված միավորներով գնահատականը՝ ըստ սահմանված ենթաչափանիշի.
  N = 40 – ենթաչափանիշի նշանակալիությունը;
  Fi = 1, մասնակցի մոտ 2022 թ․ ընթացքում շահույթի առկայության դեպքում: 

  Fi = 0, մասնակցի մոտ 2022 թ․ ընթացքում շահույթի բացակայության դեպքում: 

   

  Շահույթի առկայությունը հիմնավորելու համար, մասնակիցը ներկայացվող փաստաթղթերում պետք է ներառի  2022թ․ շահույթի կամ վնասի հաշվետվության պատճենը. Նման հաշվետվության բացակայության դեպքում, սույն ենթաչափանիշի գնահատման ընթացքում մասնակիցը ստանում է 0 միավոր: 

  40

   

   

  V. Հանձնարարության նկարագիրը

   

  • Աշխատանքների ցանկը ներկայացված  է Հավելված 2-ի աղյուսակ 2-ում:
  • Կատարողը պետք է մաքրման ծառայությունները մատուցի յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ մինչև առավոտյան ժամը 08:30: Այդ ժամին տարածքը պետք է լինի պատշաճ մաքրված վիճակում: Կատարողը ծառայությունները մատուցելիս չպետք է խոչընդոտի բանկի բնականոն աշխատանքային գործունեությանը և պետք է պահպանի բանկի ներքին կարգապահական կանոնները: Որոշ դեպքերում կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել այլ աշխատանքային գրաֆիկ:
  • Կատարողը պետք է իր աշխատակիցներին ապահովի Կատարողի տարբերանշանով համազգեստով:
  • Մաքրման ծառայությունների ընթացքում օգտագործվող լվացող-մաքրող նյութերը, մաքրող և փայլեցնող կտորները, աղբի տոպրակները, զուգարանների թղթերը, թղթյա սրբիչները, օդի թարմացուցիչները, հեղուկ օճառները, սարքերը և սարքավորումներն ամբողջությամբ տրամադրվում են Կատարողի կողմից:

  Սանհանգույցի յուրաքանչյուր խցիկում Կատարողը պետք է ապահովի մշտական զուգարանի թղթի, մեկական օդի թարմացուցիչի, իսկ յուրաքանչյուր լվացարանի մոտ՝ հեղուկ օճառի առկայություն համապատասխան տարայով(ում): Գլխամասային գրասենյակում օգտագործվող հեղուկ օճառը պետք է լինի ոչ պակաս 1գ/սմ3 խտությամբ, ոչ սուր արտահայտիչ հոտով, հակաալերգիկ:

  Յուրաքանչյուր խոհանոցում Կատարողը պետք է ապահովի սպասք լվանալու հեղուկի, սպունգի և սպասքը չորացնող սրբիչի (միկրոֆիբրա, չափսերը՝ ոչ պակաս 30x30 սմ) մշտական առկայություն:

  • Մրցակցային գնման ընթացակարգի հաղթող ճանաչված մասնակիցը պետք է ապահովի հիգենիկ պարագաների համար նախատեսված դիսպենսերների առկայությունը «ՎՏԲ - Հայաստան բանկ»  ՓԲԸ  անհրաժեշտ  տարածքներում:
  • Անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործվող նյութերի նկարագրությունը

  (տեխնիկական բնութագիր, ապրանքանիշ, հնարավորության դեպքում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատ, անհրաժեշտության դեպքում նաև նմուշ՝ առաջարկվող մաքրող նյութերի մասով),

  • Կատարողը պետք է ապահովի մաքրության առնվազն 1 վերահսկիչի առկայություն Գլխամասային գրասենյակում, ով պետք է իրականացնի ամենօրյա հսկողություն տարածքի պատշաճ մաքրության իրականացման մասով: Ընդ որում, մաքրության վերահսկիչը պետք է ներկա գտնվի ծառայությունների մատուցման վայրում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ առնվազն 3 ժամ:
  • Ապահովի կոնտակտային անձի առկայությունը, ով հասանելի կլինի շուրջօրյա ռեժիմով, յուրաքանչյուր օրացույցային օր:
  • Անհրաժեշտ է ներկայացնել մաքրության վերահսկիչի և Գլխամասային գրասենյակի մաքրուհիների ինքնակենսագրականները (նկարներով), մաքրության վերահսկիչի անձնագրի պատճեն:
  • Ծառայությունների մատուցման ընթացքում Կատարողի ներկայացուցիչների կողմից Պատվիրատուի գույքին պատճառված վնասի համար լիովին պատասխանատվություն է կրում Կատարողը:
  • Գնման մրցակցային ընթացակարգը հայտարարվում է  7 լոտով, և գնման ընթացակարգի մասնակիցը յուրաքանչյուր լոտում նշում է ծառայության առավելագույն արժեքը, ներառյալ հարկերը:
  • Պատվիրատուն իրավունք ունի մասնակցից պահանջել ներկայացնել այն փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնց պատճենները տրամադրվել են նշված չափանիշների համաձայն գնահատումն իրականացնելու համար:
  • Հաղթող ճանաչված մասնակիցը/ները պետք է ներկայացնի նվազագույնը 1 էլեկտրոնային հասցե և այլ կոնտակտային տվյալներ:

   

  VI. Գնման մրցակցային ընթացակարգին մասնակցելու համար պարտադիր մեկնարկային պայմաններ

   

  • Տեղական շուկայում համապատասխան գործունեության փորձ: Համապատասխան փորձի առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի այն պայմանագրի պատճենը, որի առարկա է հանդիսանում մաքրության /քլինինգային/ ծառայությունների մատուցումը, որը կնքված է եղել ՀՀ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց հետ մինչև 2022 թվականի ապրիլ ամիսը:  
  • Պատվիրատուների կարծիքներ /արձագանքներ/ (հնարավորության դեպքում):
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում (հնարավորության դեպքում):

   

  VII Վերասակարկման անցկացման կարգը

   

  Գնումների հանձնաժողովն իրավունք ունի մրցակցային գնման ընթացակարգի մասնակիցներին հնարավորություն ընձեռել կամովին բարձրացնել իրենց հայտերի վարկանիշը՝ նվազեցնելով պայմանագրի սկզբնական գինը կամ գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտերի գնահատման չափանիշ հանդիսացող այլ ցուցանիշները՝ պայմանով, որ դիմումի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ։ Վերասակարկման անցկացման ձևը և կարգը, նոր պայմաններով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետները, գնման ընթացակարգի այլ մասնակիցների կողմից պայմանագրի կատարման պայմանների մասին տեղեկությունները (առանց այդ մասնակիցների անունները նշելու) սահմանվում են վերասակարկմանը մասնակցելու Բանկի հրավերում:

  Գնման ընթացակարգի մասնակիցները գնումների հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետում վերասակարկման մասնակցելիս թղթային և էլեկտրոնային եղանակով (Գնումների միասնական հարթակում վերասակարկում իրականացնելիս)  ներկայացնում են գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտի փոփոխված պայմանները սահմանող փաստաթղթեր: 

  Վերասակարկման արդյունքներով գնման ընթացակարգի հաղթողը որոշվում է սույն գնման ընթացակարգի համար սահմանված կարգով` գնման ընթացակարգի փաստաթղթերում նշված գնահատման չափանիշներին համապատասխան:

  Վերասակարկումը իրականացվում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտերի գնահատման և համադրման ընթացակարգի (վերանայման, գնահատման և համեմատության) համար սահմանված ժամկետներում, որոնք սահմանված են գնման ընթացակարգի փաստաթղթերում:

   

  Տեղեկացում

  • Պայմանագրի գործողության ընթացքում հնարավոր է տարածքների չափերի և հասցեների փոփոխություններ, նոր բանկոմատների տեղադրում, բանկոմատների ապամոնտաժում և տեղափոխում (հասցեի փոփոխում):

  Ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու է 16.06.2024թ․-ից՝ 1 տարի ժամկետով:

Թարմացվել է առ՝ 12-04-2024թ., 19:33

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ