VTB-BANK

Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր


Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր

Ագրովարկերի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

Նպատակ

Շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի  իրականացում

Արժույթ

AMD

Պրոդուկտի անվանումը

Գյուղատնտեսական հումքի պահեստավորում

Տոհմային ԽԵԿ-ի բուծում

Տոհմային  ոչխարների և այծերի բուծում

Վարկի գումարը (սահմանվում է փոխկապակցված վարկառուների խմբի համար)

1 000 000 - 45 000 000

1 000 000  - 45 000 000

1 000 000 - 45 000 000

Տարեկան  տոկոսադրույք[1]

 

13.17%

Պետ.համաֆինանսա-վորման չափը գյուղատնտեսական կոոպերատիվների  համար

 

0%

Փաստացի տոկոսադրույք

 

14%

Վարկի գումարից միանվագ միջնորդավճար[2]

 0%

Դրամական միջոցների կանխիկացումից միջնորդավճար[3]

0%

Վարկի սպասարկման ամսական վճար[4]

0%

Վարկի ժամկետը

                                 6-36 ամիս

6-60 ամիս

6-48 ամիս

Հիմնական պարտքի մարում (անուիտետ վճարումներ, անհատական ժամանակացույց կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից)

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտոնյալ ժամանակաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտոնյալ ժամանակաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտոնյալ ժամանակաշրջան

Տոկոսների մարում

Վարկի գծով տոկոսների մարումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամիս

Տույժ վաղաժամկետ մարման համար

0%

Վարկի տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Վարկի օգտագործման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Մորատորիում

Կրկնակի հայտի մորատորիումը՝ 30 օր ագրովարկի մերժման որոշման օրվանից, տարածվում է ընտանիքի մյուս անդամների հայտերի վրա:

Մոնիթորինգ

Մոնիթորինգն անցկացնում են համաձայն ագրովարկերի մոնիթորինգը կանոնակարգող գործող մեթոդաբանության

300. 000 – 1 000 000

Նախատեսված չէ

1 000 001 -3 000 000

Դիտողական

3 000 001 - 6 000 000

  1. Նպատակային
  2. Դիտողական

6 000 001 – 45 000 000

  1. Նպատակային

2. Դիտողական

3. Ֆինանսական

Որոշման գործողության ժամկետը

Վարկի ստացման որոշումը վավերական է 15 օրացուցային օրվա ընթացքում անգրավ վարկերի համար՝ հայտը հաստատելու օրվանից, 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավով վարկերի համար՝ հայտը հաստատելու օրվանից:

 

Պետական ծրագիր

Գյուղատնտեսության աջակցության պետական ​​ծրագրին մասնակցելու համար հայտը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին. Վարկի նպատակը պետք է լինի շրջանառու միջոցների կամ հիմնական միջոցների համալրումը.

 

 Եթե ​​վարկը տրամադրվում է պետության ներքո ծրագիրը, ապա վարկային միջոցների օգտագործման նպատակային մոնիտորինգ պետք է իրականացվի վարկի տրամադրումից հետո 2 ամսվա ընթացքում։ Նպատակային դիտարկումն իրականացվում է էկոնոմիկայի նախարարության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն։ Եթե ​​մոնիտորինգի պահանջները տարբերվում են վերը նշվածից, ապա մոնիտորինգը կիրականացվի էկոնոմիկայի նախարարության հետ կնքված պայմանագրի պայմաններին համապատասխան։

    

Տոկոսների սուբսիդիա, որը կարող է դադարեցվել, եթե՝

• Հայտնաբերվել է վարկի գումարի չարաշահման փաստը.

• Վերջին 12 ամիսների ժամկետանց վարկերի առավելագույն չափը 60 օրից ավելի է:

• Վարկը դասակարգված է «Ստանդարտ» դասից վեր:

• Վարկառուի կողմից խարդախության և/կամ կեղծ/ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրման հաստատված փաստ:

Սուբսիդիայի դադարեցման դեպքում Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը` նույնատիպ ապրանքի համար գործող սակագներին համապատասխան:

 

Ապահովում

Երաշխավորու-թյուն

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի երաշխավորություն (300.000-1000,000)

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի և մեկ ֆինանսական երաշխավորի  երաշխավորություն (1,000,000 - 3000000)

2 անձանց ֆինանսական երաշխավորություն (3,000,000-6,000,000)

 

Հոգեբանական կամ ֆինանսական երաշխավորի  մեկ երաշխավորություն                      (6,000,000 ավել)

Գրավ

Առանց գրավի  (300,000 - 6,000,000)

ՎՏԲ-Հայաստան բանկում գրավադրված/տեղաբաշխված  անշարժ գույքի/ավանդի գրավային արժեքի/  ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների/պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (6 մլն.ավել ) 100% աստիճան ապահովվածություն

 

ՌՄ որոշմամբ կարող է իրականացվել երաշխավորի փոխարինում կամ լրացուցիչ երաշխավորի ներգրավում

Ապահովվածության աստիճան (բացառությամբ  մինչև 6 մլն.դրամի անգրավ վարկերի)

 

  1. Վարկի գրավով ապահովվածության աստիճանը (գրավային արժեքով) պետք է լինի ≥100%
  2. Վարկավորման դեպքում.
  • Շրջանառու միջոցների համալրման համար վարկի անշարժ գույքի գրավային արժեքով ապահովվածության աստիճանը (բնակելի անշարժ գույք, առևտրային անշարժ գույք, արտադրական անշարժ գույք)/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկում տեղաբաշխված ավանդի / ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների / պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (խառը ապահովվածություն) պետք լինի  ≥ 50%, իսկ գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի 50%-ից ոչ ավել  (գյուղատնտեսական  անշարժ գույք ասելով հասկանում ենք հողամասեր, այդ թվում չկառուցապատված, շենքեր և շինություններ, նախատեսված գյուղատնտեսական գործունեության համար օգտագործման համար ),
  • Ներդրումային նպատակների համար վարկի անշարժ գույքի գրավային արժեքով ապահովվածության աստիճանը (բնակելի անշարժ գույք, առևտրային անշարժ գույք, արտադրական անշարժ գույք)/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկում տեղաբաշխված ավանդի / ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների / պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (խառը ապահովվածություն)  ≥ 85%, իսկ գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի 15%-ից ոչ ավել  (գյուղատնտեսական  անշարժ գույք ասելով հասկանում ենք հողամասեր, այդ թվում չկառուցապատված, շենքեր և շինություններ, նախատեսված գյուղատնտեսական գործունեության համար օգտագործման համար),
  • Հաճախորդների համար (այդ թվում անգրավ), որոնց բաժնեմասը հասույթում   Ենթակառուցվածքային նախագծերից  վերջին 12 ամսվա համար և/կամ Ենթակառուցվածքային նախագծերի իրացման նպատակների համար ֆինանսավորման բաժնեմասը գերազանցում է 10% –անշարժ գույքի կամ դրանց հավասարեցված գրավի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի/վարկային գծի100% : Գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասը  գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի/վարկային գծի 30%:

 

 

Գրավի գնահատում

Գրավի գնահատումն իրականցվում է համաձայն Բանկի կոշտ գրավի գնահատման մեթոդաբանության

Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում

Բանկի սակագների համաձայն

Տույժ կիրառվող ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ

0.13% օրական

Տույժ կիրառվող ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ

0.13% օրական

Պահանջներ ֆինանսական ցուցանիշների նկատմամբ

  1. Կբավ = (Պընթ + Պնոր) / Կ սեփ ≤ 0,8,  որտեղ

Կբավ՝ կապիտալի բավարարություն,

Պընթ՝ հաճախորդի ընթացիկ ընդհանուր պարտքը, եթե գումարը տրամադրվե է վերիֆինանսավորման նպատակով, ապա պետք է նվազեցնել վերաֆինանսավորման գումարի չափով,

Պնոր՝ հաճախորդի դիտարկվող վարկը,

Կսեփ՝ հաճախորդի սեփական կապիտալը:

 

         

                                      ∑(վճարումներ նոր վարկի գծով, ներառյալ տրված ժամանակահատվածի տոկոսները)

2) PTI =≤0,6             

 

                                    ∑ (զուտ եկամուտներ վարկավորման ժամանակահատվածի համար)

 

Զուտ եկամուտները ժամանակահատվածի համար= դրամական միջոցների ներհոսքը գյուղատնտեսություն տրված ժամանակահատվածում + եկամուտը տան տնտեսությունից տրված ժամանակահատվածում -  դրամական միջոցների արտահոսքը գյուղատնտեսություն տրված ժամանակահատվածում  -   տան տնտեսության ծախսերը տրված ժամանակահատվածում -  վճարումները գործող վարկերով (հիմնական պարտք + տոկոսներ), ծախսեր կատարված փաստաթղթային գործառնություններով:

Տուգանք գումարի ոչ նպատակային օգտագործման դիմաց  

Ֆիզ անձանց համար 0%,  ԱՁ-ների, իրավ.անձանց համար ոչ նպատակային գումարի  5% -ի չափով

Վերակառուցում, համաձայն վարկերի վերակառուցման ուղեցույցի

Պրոդուկտը գործում է ռիսկի ներքին նորմատիվներով հաստատված շրջանակներում (№ 928/443000 առ 14.04.2020)

 

2 Պետական ծրագրերի դեպքում տոկոսները սուբսիդավորվում են ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

Տոկոսագումարները սուբսիդավորվում են հետևյալ ձևով՝ սահմանամերձ բնակչության համար տարեկան տոկոսադրույքը տնտեսական սուբյեկտների համար կազմում է  0%, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար 3%, իսկ մյուս տնտեսական սուբյեկտների համար- 5%. (Գյուղատնտեսությանը տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր).

Սահմանամերձ համայնքների կամ կոոպերատիվների համար, որոնք իրականացնում են գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն, վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի հետևյալ չափով՝ տնտեսական սուբյեկտների համար կազմում է  0%, Հանրապետության մնացած համայնքների համար վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի հետևյալ ձևով,տնտեսական սուբյեկտներին 2% Հայաստանում Տոհմային ԽԵԿ-ի ձեռք բերման  և  բուծման համար, ներմուծվող խոշոր եղջերավոր անասունների ձեռքբերման համար՝ 3%-ով (Անասնաբուծական խոշոր եղջերավոր անասունների մշակում):

Գյուղատնտեսության ոլորտում գործող սահմանամերձ բնակավայրերի կամ կոոպերատիվների համար վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպես, որ տնտեսվարող սուբյեկտներին վարկերը տրամադրվեն 0%-ով, հանրապետության մնացած համայնքների համար՝ սուբսիդավորելով տոկոսները։ Վարկերի տոկոսադրույքը կիրականացվի այնպես, որ տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվեն վարկեր 2%-ով (բուծվող ոչխարների և այծերի բուծում):

Սահմանամերձ բնակավայրերի համար տրված վարկերը սուբսիդավորվում են ոչ ավելի, քան 14% տոկոսադրույքով, իսկ այլ համայնքների տնտեսվարող սուբյեկտների համար՝ 10% (Գյուղատնտեսական հումքի մթերում):

 

[2] Պետ․ ծրագրերի դեպքում  միջնորդավճար չի գանձվում

[3] Պետ․ ծրագրերի դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում

[4] Պետ․ ծրագրերի դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:26:51

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ