VTB-BANK

Պահառություն

Պահառության նպատակն է արժեթղթերի պահպանման, որակյալ հաշվառման, արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ամրագրման և փոխանցման ապահովումը։

Պահառության գործունեության շրջանակում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է`

 • Սեփականատիրոջ, անվանատիրոջ և հավատարմագրային կառավարչի դեպո հաշիվների բացում
 • Արժեթղթերի հաշվառման և պահպանման ծառայություններ
 • Հաճախորդի հանձնարարականներով արժեթղթերի գրավադրման իրականացում
 • Արժեթղթերը պարտավորությամբ ծանրաբեռնելու փաստի արտացոլում
 • Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված ծառայություններ (արժեթղթերի փոխարկումը, արժեթղթերի չեղյալ համարումը (մարումը), արժեթղթերի բաժանումը և համախմբումը (կոնսոլիդացիան), արժեթղթերի գծով եկամուտների վճարումը, արժեթղթերից բխող իրավունքների իրականացման աջակցություն
 • Խորհրդատվություն և տեղեկատվական սպասարկում 

Իրավաբանական անձինք

Իրավաբանական անձինք ներկայացնում են` 

 • հաշվի բացման դիմում;
 • հաճախորդի քարտ;
 • հաճախորդի լիազորված ներկայացուցչի քարտ` առկայության դեպքում;
 • կանոնակարգի պատճեն բոլոր գրանցված փոփոխություններով և լրացումներով;
 • պետական գրանցման վկայական;
 • ՀՎՀՀ տեղեկանքի պատճե; 
 • համապատասխան լիազորագիր լիազորված ներկայացուցչին նշանակելու վերաբերյալ;
 • նշանակված անձի (անձանց) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, որով նա իրավունք ունի տվյալ պաշտոնում գործելու առանց լիազորագրի;
 • արժեթղթերի շուկայում հավատարմագրային  կառավարման մասնագիտացված գործունեությամբ և բրոքերային ու դիլերային գործունեությամբ զբաղվող անձնանց դեպքում համապատասխան վկայականների պատճեները;
 • եթե հաճախորդի լիազորված դեմքը հանդիսանում է բրոքերային կազմակերպությունը, ապա այդ դեպքում տրամադրվում է բրոքերային վկայականի պատճեն;
 • Պահառուի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում):

Ֆիզիկական անձինք 

Ֆիզիկական անձինք տրամադրում են`

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ1

Ծառայության անվանումըՖիզիկական և Իրավաբանական անձինք    ՀՀ բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդեր
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկումանվճար
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 50,05 % տարեկան
min 1՚000 ՀՀ դրամ 
0,03 % տարեկան, min 1՚000 ՀՀ դրամ0,02 % տարեկան
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում1՚000 ՀՀ դրամ*անվճար
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակով    անվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառությամբ առևտրային նպատակով)    1՚000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)անվճար
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններ    Պայմանագրային

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ1

Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինքԻրավաբանական անձինքՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում50000 ՀՀ դրամ70000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում50,5 % տարեկան, min 5000 ՀՀ դրամ0,5 % տարեկան, min 7000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում2000 ՀՀ դրամ*
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով)անվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով)2000 ՀՀ դրամ* (մեկ հանձնարարականի համար)
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային

4 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:

5 Վճարումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով միջին պորտֆելի անվանական արժեքի համար, զրոյական մնացորդի վրա նվազագույն սակագին չի հաշվարկվում:

* Ներառյալ ԱԱՀ:

ՍԱԿԱԳՆԵՐ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայությունների մատուցման

Ծառայության անվանումըՄիավորըՍակագնի չափը *
1. Արժեթղթերի (փայերի) հաշվի բացում,փոփոխություն, պահպանում և փակում
1.1.1 Արժեթղթերի հաշվի բացումԱրժեթղթերի հաշիվԱնվճար
1.1.2 Արժեթղթերի հաշվի վերաբացում
1.1.3 Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում
1.2 Հաշվում առկա արժեթղթերի
(բացառությամբ օտարերկրյա պահառուի
միջոցով հաշվառվող արժեղթերի)
պահպանում
 
Յուրաքանչյուր օրվա վերջին հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային
սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ
Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի կամ հրապարակային ֆոնդի փայերի) մնացորդների անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք / Ամսական
0.0005%+ՀԿԴ սակագին, նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ 
1.3 Արժեթղթերի հաշվի փակում-Անվճար
2. Կարգավորվող շուկայից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ
2.1  Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ «Ազատ առաքում» սկզբունքով **
2.1.1 Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում, (ներառյալ՝ ազատ առաքումը՝ համաձայնությամբ)Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի
ընդհանուր անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք/ վճարում է փոխանցող կողմը, իսկ ՀԿԴ Կանոններով սահմանված դեպքերում եթե հանձնարարականը ներկայացնում է միայն շահագրռգիռ կողմը, ապա վճարում է շահագրգիռ կողմը
0,05%, նվազագույնը` 2000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 1 500 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
  
2.2 Պարտատոմսերի փոխանցում ցանկացած հիմքով ներառյալ «Ազատ առաքում» սկզբունքով ***
2.2.1 Պարտատոմսերի փոխանցում,
(ներառյալ՝ ազատ առաքումը՝
համաձայնությամբ)
 
Գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք /վճարում է փոխանցող կողմը, իսկ Կանոններով սահմանված
դեպքերում եթե հանձնարարականը ներկայացնում է միայն շահագրռգիռ կողմը, ապա վճարում է շահագրգիռ կողմը 
0,005%, նվազագույնը` 2000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 200 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2.3 Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին
    
2.3.1 Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո
գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում
Հանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը2 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2.4 Պորտֆելի փոխանցում՝ մեկ հաշվի օպերատորի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ հաշվի
օպերատորի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին՝ արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում
2.4.1 Պորտֆելի փոխանցումՀանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է փոխանցող կողմը1 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2.5 Բաժնետոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
2.5.1 Բաժնետոմսերի (փայերի) DVP
փոխանցում  
Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի
ընդհանուր անվանական (փայերի դեպքում՝
հաշվարկային) արժեք/ վճարումը
իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը
0,05%, նվազագույնը` 2000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 1 000 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2.6 Պարտատոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
2.6.1 Պարտատոմսերի DVP փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը0,005%, նվազագույնը` 1000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2.7 Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում
2.7.1 Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում Իրացվող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք/ վճարումը իրականցնում է գրավառուն0,15%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 190 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
3. Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման,ինչպես նաև ձայնի
իրավունքի սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ
3.1 Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում
3.1.1 ԳրավադրումԳրավի առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը
իրականացնում է գրավատուն/շահագրգիռ կողմը
 0.05%, նվազագույնը` 2,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 900 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին 
3.2  Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում
       
3.2.1 ՍառեցումՍառեցված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական
(փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք/վճարումը
իրականացնում է հաշվետերը
 0.05%, նվազագույնը` 2,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 900 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին 
3.3. Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում
        
3.3.1 Առևտրային արգելադրում-Անվճար
3.4 Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր
սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար
3.4.1 Քվեարկելու իրավունքի
ժամանակավոր սահմանափակում
Քվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք0,25%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
3.5  Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում
3.5.1 Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցումԳրավադրված, սառեցված, առևտրային նպատակով արգելադրված և այլ սահմանափակումների ենթարկված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք Անվճար
4. Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա Բանկի մոտ բացված ( վերաբացված ) արժեթղթերի հաշվից (այդ թվում` ռեեստրից) քաղվածքի կամ արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում` արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում (առանց հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի)
4.1 Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի տրամադրում (այդ թվում՝ ըստ յուրաքանչյուր դասի (ռեեստրից քաղվածք))քաղվածքհայերեն` 1 000 ՀՀ դրամ,                                                                                                                                                                           օտար լեզվով` 5 000 ՀՀ դրամ
4.2 Արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում՝ արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում տեղեկանք
5. Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների (բացառությամբ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ անձնական հաշվից տեղեկանքի տրամադրում
5.1 Էլեկտրոնային եղանակովտեղեկանք2 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
5.2 Առձեռն2 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
6. Անվանատիրոջ հաշիվների բացման և հաշվում առկա արժեթղթերի պահպանման հետ կապված ծառայություններ
6.1. Հաշվի օպերատոր չհանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և հաշվում առկա արժեթղթերի պահպանում 
6.1.1 Անվանատիրոջ հաշվի բացումԱրժեթղթերի հաշիվ100 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
6.1.2 Անվանատիրոջ հաշվում ներառված
տեղեկությունների փոփոխության գրանցում
Անվճար
6.1.3 Անվանատիրոջ հաշվում առկա
արժեթղթերի (բացառությամբ
օտարերկրյա պահառուի միջոցով
հաշվառվող արժեղթերի) պահպանում
Յուրաքանչյուր օրվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված ինչպես նաև պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության
իրավունքով պատկանող արժեթղթերի կամ հրապարակային ֆոնդի փայերի) մնացորդների անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք / Ամսական
0.0005%, նվազագույնը` 1 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
6.2 Հաշվի օպերատոր հանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և հաշվում
առկա արժեթղթերի պահպանում 
6.2.1 Անվանատիրոջ հաշվի բացումԱրժեթղթերի հաշիվ150 000 ՀՀ դրամ
6.2.2 Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցումԱնվճար
6.3.3 Անվանատիրոջ հաշվում առկա
արժեթղթերի պահպանում
Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի կամ հրապարակային ֆոնդի փայերի) մնացորդների անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք 0.0005%, նվազագույնը` 1 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
7. Օտարերկրյա պահառուի միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի պահառուական ծառայություններ (ծառայությունների շրջանակը կարող է տարբերվել` կախված օտարերկրյա պահառուից)
7.1 ՀՀ անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանումՍեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով)  0.00125%+ՀԿԴ սակագին
7.2 Օտարերկրյա պահառուի միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի պահառուական այլ ծառայություններՍեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով)  ՀԿԴ սակագին+25% հավելագին, նվազագույնը 100 ՀՀ դրամ
8. Այլ ծառայություններ
8.1 Այլ ծառայություններՀԿԴ սահմանված, բայց ցանկում չներառված ծառայություններՀԿԴ սակագին+25% հավելագին, նվազագույնը 100 ՀՀ դրամ

* Սակագներում ներառված չէ ԱԱՀ-ն:

** Ներառում է բաժնետոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը Դեպոզիտարիան չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:

*** Ներառում է պարտատոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը Դեպոզիտարիան չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:

 

Թարմացվել է առ՝ 22-04-2022թ., 16:30

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ