VTB-BANK

Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»

 • Վարկի արժույթը

  Վարկի արժույթը

  ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույքը

  Տարեկան տոկոսադրույքը

  անվ.՝ 16% -17%

  փաստ.` 17.23%-18.39%

 • Առավելագույն ժամկետ

  Առավելագույն ժամկետ

  48/60

 • Տրամադրման եղանակը

  Տրամադրման եղանակը

  անկանխիկ


Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»

Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»-ի պայմաններն ու սակագները

Վարկի տեսակ

Անգրավ վարկ

Նպատակ

Հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցների համալրում, տարբեր բիզնես խնդիրների լուծում

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար*

150 000 - 1 000 000

 1 000 001 - 3 000 000

3 000 001 - 5 000 000

Մարման ժամկետ

36

36

48

Տարեկան տոկոսադրույք

17%**/******

Փաստացի տոկոսադրույք1

18,39%

Վարկիտրամադրմանմիանվագծառայությանվճար

2%**, 2.5%

2%**, 2.7%

Մարման եղանակը

Ամենամսյա մարումներ, ճկուն գրաֆիկ ՝ կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից

Վարկի տրամադրման որոշման գործողության ժամկետ

30 օր

Վաղաժամկետ մարման համար տույժ

0%

Տրամադրման  եղանակը    

  անկանխիկ

Ապահովվածություն

1 անձի երաշխավորություն

- Իրավաբ. անձանց դեպքում ընկերության տնօրեն կամ հիմնադիր, ԱՁ դեպքում՝ ընտանիքի անդամ  (առկայության դեպքում) կամ երրորդ անձի երաշխավորություն (երաշ-խավորի եկամտի առկայու-թյունը պարտադիր չէ)

Նվազագույնը 2 անձի երաշխավորություն՝

- Իրավաբ. անձանց դեպքում 1-ին անձ` տնօրեն և/կամ հիմնադիր, հիմնադրի կամ տնօրենի ընտանիքի անդամ (առկայության դեպքում), իսկ ԱՁ-ի դեպքում` 3-րդ անձի երաշխավորություն /ընտանիքի անդամ, առկայության դեպքում/*,

- 2-րդ անձ` ֆինանսական երաշխավոր, ով ունի աշխատավարձ և նվազագույնը 4 ամիս ստաժ կամ շահույթ և նվազագույնը 3 ամիս գործունեության ժամկետ

Հաշվի բացում և վարում

Համաձայն Բանկում գործող բանկային հաշիվների բացման և վարման  սակագների

ժամկետանց մասի  նկատմամբ կիրառվողտույժ

0.13% օրական

Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.13% օրական

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Միջնորդավճար վարկի վաղաժամկետ մարման համար 0-2% *****

Բանկում կրկնական վարկի տրամադրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում

Առանց միջնորդավճարի վաղաժամկետ մարումը

Քաղվածքների(կրկնօրինակների), տեղեկանքներիևայլտեղեկություններիտրամադրում2

Ամենամսյա

Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ  որոշման  կայացում

 • Բանկի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում

Վարկի ձևակերպման/տրամադրման վայր

Ըստ Հաճախորդի ցանկության Բանկի  ցանկացած մասնաճյուղ

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետը (փաստացի և պաշտոնական)

6  ամիս

Վարկային պատմության պահանջներ

Բանկի պահանջներին համապատասխան

Վճարունակության պահանջներ

Վճարունակությանգնահատական

Առանց   Բիզնեսի ֆինանսական և տնտեսական վերլուծության՝  այցելություն Բիզնեսի գտվելու վայր, լուանկարներ և հարցաթերթիկ  

Բիզնեսի ֆինանսական և տնտեսական վերլուծությամբ

Նկատառումներ

* վարկի սպասարկման ընթացքում վարկի սահմանաչափը կարող է վերականգնվել մեկ անգամ (Top Up) Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան` 12 ամսվա ընթացքում վարկի սպասարկման պարագայում:

** Եթե հայտը բավարարում է Համաշխարհային բանկի պահանջներին, ապա վարկ կարող է տրամադրվել 12% տոկոսադրույքով, իսկ միանվագ միջնորդավճարը կկազմի`  0%:

****** Եթե Բանկը հայտնաբերում է խախտում, այն է ՝ միջոցների ոչ նպատակային օգտագործում կամ այլ պայմանների խախտում, առանց վերաֆինանսավորող կազմակերպությունից նամակ ստանալու, Բանկը կարող է միակողմանիորեն կիրառել պատժամիջոցները.

∙ տոկոսադրույքի փոփոխություն՝ Բանկում գործող տոկոսադրույքին համապատասխան, որը ոչ մի դեպքում չպետք է գերազանցի տարեկան 24%-ը, կամ գոյություն ունեցող վարկային պարտավորությունների վաղաժամկետ լրիվ / մասնակի մարման պահանջ;

∙ գանձել միանվագ տուգանք ոչ նպատակային օգտագործված գումարի  5% -ի չափով;

և կիրառումից անմիջապես հետո վերադարձնել ռեսուրսները վերաֆինանսավորող կազմակերպության:

*** Եթե հաճախորդը նախորդ տարվա ընթացքում սպասարկել է / սպասարկում է ավելի քան 20 միլիոն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթով) բիզնես վարկ(եր), ապա առաջին անձի երաշխավորությունը պարտադիր չէ:

 1. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:
 2. Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»                                                                                       

 

Դիմորդի տարիքըՎարկառուի տարիքը `վարկի ստացման պահին չպետք է լինի առնվազն 21 տարի: վարկի մարման ժամանակ չպետք է գերազանցի 65 տարին

 

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

«Ունիվերսալ-բիզնես» վարկատեսակի առավելություններ`

 • վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով,
 • չի պահանջվում գրավ,
 • առանց գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծության,
 • սկսած 13.9% տարեկան տոկոսադրույքից,
 • այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից վարկի գնման հնարավորություն` մինչև 7 մլն ՀՀ դրամ, 60 ամիս մարման ժամկետով, 25%-ով գործող վարկի ավելացմամբ և գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծության իրականացմամբ,
 • TelCell և Easy Pay ընկերությունների շուրջ 2.200 տերմինալների միջոցով վարկի մարման շուրջօրյա հնարավորություն,
 • վարկի սահմանաչափի վերականգնման հնարավորություն տարին մեկ պարբերականությամբ:

Գործող պայմաններ՝ 07.07.2017-13.09.2018

Գործող պայմաններ՝ 13.09.2018-18.08.2021  

Գործող պայմաններ՝ 18.08.2021-01.11.2023

Թարմացվել է առ՝ 08-11-2023թ., 05:27:27

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ