VTB-BANK

Միջին բիզնեսի վարկավորում


Միջին բիզնեսի վարկավորում
Ֆինանսավորման տեսակը
Վարկեր/Վարկային գծեր
Գումարը /համարժեքը այլ արժույթով/
նվազագույն գումար 20 000 ԱՄՆ դոլար, առավելագույն գումար՝ առանց սահմանափակման (1 վարկառուի գծով Բանկի նորմատիվի սահմաններում
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Տարեկան տոկոսադրույք
Տոկոսադրույքը սահմանվում է Բանկի իրավասու մարմնի կողմից
Ժամկետ
3-ից 84 ամիս
Ֆինանսավորման մեթոդ
Կանխիկ (վարկի գումարի 40% չափով) և/կամ անկանխիկ, համաձայն Բանկի Վարկային կոմիտեի որոշման
Վարկի նպատակը
1.         Շրջանառու միջոցների համալրում
2.         Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
3.         Մաքսատուրքերի և տրանսպորտային ծախսերի վճարում
4.         Վարկային պարտավորությունների կատարում
5.         Այլ նպատակներ, համաձայն Բանկի Վարկային կոմիտեի որոշման
Ապահովություն
1.          Անշարժ և շարժական գույքի գրավ
2.          Ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն (ընկերությունների հիմնադիրների և այլն)
3.          Փոխկապակցված ընկերության երաշխավորություն (առկայության դեպքում)
4.          Գույքային և ոչ գույքային իրավունքներ
5.          Այլ ապահովում, համաձայն Բանկի Վարկային կոմիտեի որոշման
Հիմնական պարտքի մարման պայմաններ
1.          Ամսական հավասար վճարումներով
2.          Մարման ժամանակացույցը կազմվում է ելնելով բիզնեսի պահանջներից
Հաշվարկված տոկոսների մարման պայմաններ
Ամսական կտրվածքով՝ սկսած վարկի/վարկային գծերի տրամադրման հաջորդ ամսից
Ապահովագրում
Բանկում գործող ընթացակարգի համաձայն
Միանվագ վճար վարկի տրամադրման դիմաց
Սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով, համաձայն ՎԿ որոշման
 
Վարկային հայտի քննարկման վճար
Չի սահմանվում
Միանվագ վճար  վարկի ձևակերպման (գույքային ապահովման գրավի իրավունքի* գրանցման ) դիմաց
Գրանցման ժամկետը (աշխատանքային օրերը) սահմանվում է հաճախորդի ընտրությամբ
Սակագին ** (ՀՀ դրամով)
426,400
351,400
276,400
*իրականացվում է հաճախորդի համաձայնության առկայության դեպքում
**գանձվում է գույքի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց
Վերջնական օֆերտայից հրաժարվելու տուգանքվարկային գործարքի գումարի 0.15% (Տուգանը գանձվում է վերջնական օֆերտայի հիման վրա և առկայության դեպքում  (ստորագրվում է Բանկի և Հաճախորդի միջև տվյալ վարկային գործարքը Բանկի Վարկային Կոմիտեի կողմից հաստատվելուց հետո))
Կիրառվող տույժ հիմնական պարտավորության ժամկետանց մասի համար
0.13% օրական
Կիրառվող տույժ ժամկետանց տոկոսների համար
0.13% օրական
Տույժերի մարման հերթականությունը1. Տույժ/ Տուգանք
2. Վարկի տոկոսագումար
3. Հիմնական գումար
Տուգանք հիմնական պարտավորության վաղաժամկետ մարման համար
Սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով, համաձայն ՎԿ որոշման
Տոկոս վարկային գծի չօգտագործված մասի համար
Համաձայն ՎԿ որոշման
Միանվագ տուգանք վարկի ոչ նպատակային օգտագործման համար
Ոչ նպատակային օգտագործված գումարի 5% միանվագ
Տուգանք վարկային պայմանագրով սահմանված օգտագործման ձևի խախտման համար
Օգտագործման եղանակի խախտմամբ օգտագործված գումարի 5% միանվագ
Տուգանք մոնիթորինգի պայմանների չկատարելու համար
Վարկային միջոցների մնացորդի 1%, սակայն 2,000,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել
Քաղվածքների(կրկնօրինակների), տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում
Ամենամսյա
Վարկի ձևակերպման/տրամադրման վայր
Ըստ Հաճախորդի ցանկության Բանկի  ցանկացած մասնաճյուղ
Գույքային ապահովման գրավից ազատելու  գործընթացի կազմակերպման սակագին
1,500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Վճար գործարքի սպասարկման (պայմանների փոփոխություն) դիմաց*****
·         Վարկային գործարքի ցանկացած պայմանների փոփոխության համար (այդ թվում գրավի մասով, բացառելով հաջորդական գրավի թույլտվության)՝ 100,000 ՀՀ դրամ միանվագ յուրաքանչյուր հայտի համար
·         Վարկային գործարքի էական (հիմնական)*** պայմանների փոփոխության համար՝ 0.2% Վարկի/Վարկային գծի մնացորդից (եթե Վարկային գծի օգտագործման ժամկետը լրացել է, համաձայն վարկային փաստաթղթերի) կամ Վարկային գծի սահմանաչափից (եթե Վարկային գծի օգտագործման ժամկետը չի լրացել, համաձայն վարկային փաստաթղթերի), սակայն 100,000 ՀՀ դրամից ոչ պակաս և 1,000,000 ՀՀ դրամ ոչ ավել միանվագ յուրաքանչյուր հայտի համար

 

*** Վարկային գործարքի էական (հիմնական) պայմանների փոփոխություն է համարվում հետագա փոփոխությունները.
·      Տոկոսադրույքի փոփոխություն,
·      Գործարքի/վարկային սահամանաչափի ընդհանուր ժամկետի փոփոխություն,
·      Վարկային սահմանաչափի ավելացում,****
·      Նպատակի փոփոխություն (նպատակային օգտագործման ձևակերպում) (վարկի սահմանաչափի շրջանակներում վարկային գործարքի նպատակի միանգամյա փոփոխության դեպքում կիրառվում է միանվագ վճար 100,000 ՀՀ դրամի չափով յուրաքանչյուր հայտի համար):
**** Գործարքի վարկային սահմանաչափն ավելացնելիս, միանվագ վճարի հաշվարկն իրականացվում է լրացուցիչ սահմանաչափից:
***** Գործարքի դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է ՎԿ որոշումը, տվյալ բաժնի սակագները սահմանվում են ՎԿ որոշմամբ:

 

 

 

ՏեղեկատվությունՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1.ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
2.  ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
3. ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ»
Վարկ/Գրավ1. Գրավով վարկի երաշխավորության աստիճանը (գրավադրման արժեքով) պետք է լինի ≥100%
2. Ներդրումային (կապիտալ ներդրումներ) նպատակների համար վարկի ապահովածության  աստիճանը անշարժ գույքի գրավի արժեքի նկատմամբ,  Բանկում բացված ավանդի/ Բանկի մուրհակի/ պետական ֆոնդերի երաշխիքների ցանկացած մասի համադրությանը (խառը գրավ), պետք է լինի առնվազն 85%:

3.Շրջանառու միջոցների համալրման համար վարկի ապահովածության  աստիճանը անշարժ գույքի գրավի արժեքի նկատմամբ,  Բանկում բացված ավանդի/ Բանկի մուրհակի/ պետական ֆոնդերի երաշխիքների ցանկացած մասի համադրությանը (խառը գրավ), պետք է լինի առնվազն 85%:

Համաձայն Բանկի ընթացակարգերի («ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում գույքի գրավադրմամբ աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգ)

Թարմացվել է առ՝ 07-08-2023թ., 11:53:38

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ