VTB-BANK

Հաշվի բացում և վարում

 • Սակագներ

  Սակագներ

  ՀՀ դրամ / Արտարժույթ

 • Հաշվի նվազագույն մնացորդ

  Հաշվի նվազագույն մնացորդ

  չի պահանջվում

 • Հաշվի փակում

  Հաշվի փակում

  անվճար

 • Հաշվի անհատական սպասարկում

  Հաշվի անհատական սպասարկում

  պայմանագրային


Հաշվի բացում և վարում

Ծառայությանանվանումը

Սակագներ

ՀՀդրամ

Արտարժույթ

Մինչև 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.000 ԱՄՆ դոլար / 35.000 եվրո / 1.500.000 ՌԴ ռուբլի

0.01%

20.000.001 -  50.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.001-130.000 ԱՄՆ դոլար / 35.001-90.000 Եվրո / 1.500.001-4.000.000 ՌԴ ռուբլի 

1%

0.01%

50.000.001 ՀՀ դրամ կամ 130.001 ԱՄՆ դոլար / 90.001 Եվրո / 4.000.001 ՌԴ ռուբլի և ավելի 

Պայմանագրային (պայմանագրի բացակայության դեպքում գործում է վերոնշյալ

կետով սահմանաված սակագինը)

Գործող պայմաններ՝ 10.08.2022-02.01.2023

Գործող պայմաններ՝ 23.02.2022-02.01.2023

Գործող պայմաններ՝ 03.01.2023-27.01.2023

Ծառայության անվանումը

Սակագներ

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ

Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն (տես կետ 1)

Անվճար

Ամսական սպասարկման վճար

5.000 ՀՀ դրամ

ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ)  հաշիվների ամսական սպասարկման վճար

Անվճար (տես կետ 2)

Համակարգը միայն “հաշվի դիտման” հնարավորությամբ

Անվճար

Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ  պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում

5.000 ՀՀ դրամ*

1Միևնույն կազմակերպությունում լրացուցիչ համակարգիչներում համակարգի  տեղադրումը կատարվում է  անվճար: Եթե հակարգի տեղադրումը կատարվում Բանկի աշխատակցի` հաճախորդի աշխատավայր այցելելու միջոցով` հաճախորդից գանձվում է լրացուցիչ վճար` համաձայն կնքված պայմանագրի:

2Եթե տվյալ սակագնի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած կազմակերպությունը  4 (չորս) ամսվա ընթացքում չի իրականացնում ոչ մի գործարք ՙԲանկ-Հաճախորդ՚ ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա 5-րդ (հինգ) ամսվանից սկսած տվյալ կազմակերպության համար կգործեն  Բանկում տվյալ պահին իրավաբանական անձ ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրվող ՙԲանկ-Հաճախորդ՚ ավտոմատացված համակարգի ստանդարտ սակագները:

* Ներառյալ ԱԱՀ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ կողմից ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց,նաև անհատ ձեռնարկատերերին,հիմնարկներին,պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին մատուցվող ծառայությունների սակագներ

1. Հաշվի սպասարկում

Ծառայության  անվանումը

Սակագներ

 

ՀՀդրամ

Արտարժույթ

1.1

Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների)

անվճար

1.1.1

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, որի 10 % և ավել մասնակցությունը պատկանում է ոչ ռեզիդենտի

50.000 ՀՀ դրամ

50.000 ՀՀ դրամ

1.2

Հաշվի տարեկան սպասարկում (Բացառությամբ ժամկետային ավանդների և վարկային  հաշիվների)

1.2.1

Իրավաբանական անձանց (բացառությամբ 1.2.2 կետում նշվածների) և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվի տարեկան սպասարկում

5.000 ՀՀ դրամ (տես կետ 3)

5.000 ՀՀ դրամ (տես կետ 3)

1.2.2

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, որի 10 % և ավել մասնակցությունը պատկանում է ոչ ռեզիդենտի

20.000 ՀՀ դրամ

20.000 ՀՀ դրամ

1.2.3

Պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների  հաշվի տարեկան սպասարկում

անվճար

1.3

Հաշվի անհատական սպասարկում (տես կետ 4)

պայմանագրային

1.4

Ֆինանսական  ոչ բանկային կազմակերպությունների  մինչև  91 օր մարման ժամկետով`  պետական պարտատոմսերի գրավադրման ապահովվածությամբ վարկային հաշիվների սպասարկում (տես կետ 5)

անվճար

1.5

Հաշվի նվազագույն մնացորդ մնացորդ

չի պահանջվում

1.6

Հաշվի փակում

անվճար

1 Հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը  գանձվում է միանվագ` յուրաքանչյուր տարվա համար: Հաշվի սպասարկման գումարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշիվը բացելու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը անակցեպտ կարգով և ենթակա չէ վերադարձման: Հաշվի մնացորդը 1.2.1 կետում նշված գումարից պակաս լինելու դեպքում հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է հաճախորդի բանկում առկա այլ հաշիվներից`  արտարժույթը փոխարկելով ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա դրությամբ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:    

2  Մի քանի հաշիվ ունենալու դեպքում  սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար:

3 Անհատական սպասարկումը ենթադրում է հաճախորդի արտահերթ սպասարկում, անվճար խորհրդատվություն և այլն:

4 Գումարը գանձվում է միանվագ վարկի պայմանագրային գումարից: Ծրագրային վարկավորման դեպքում` պայմանագրային: 

1.7 Հաշվի  oրական  մնացորդի/ ցպահանջ  ավանդի  վրա կիրառվող  տարեկան   տոկոսադրույքի չափը

1.7.1

մինչև  20.000.000 ՀՀ  դրամ կամ

50.000  ԱՄՆ  դոլար / 35.000 եվրո / 1.500.000 ՌԴ  ռուբլի  

0.01%

0.01%

1.7.2

 20.000.001 -  50.000.000  ՀՀ դրամ կամ 50.001-130.000 ԱՄՆ  դոլար / 35.001-90.000 Եվրո / 1.500.001-4.000.000 ՌԴռուբլի

1%

1.7.3

50.000.001  ՀՀ դրամ կամ  130.001 ԱՄՆ դոլար / 90.001 Եվրո / 4.000.001 ՌԴ ռուբլի և ավելի 

պայմանագրային (պայմանագրի բացակայության դեպքում գործում է 1.7.2 կետը)

1.8 ”Մոբայլ Բանկ/Ինտերնետ Բանկ”  համակարգով մատուցվող ծառայություններ

1.8.1

Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն

անվճար

1.8.2

Ամսական սպասարկման վճար

5.000 ՀՀ դրամ

1.8.3

ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ)  հաշիվների ամսական սպասարկման վճար

անվճար5

1.8.4

Համակարգը միայն “հաշվի դիտման” հնարավորությամբ

անվճար

1.8.5

Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ  պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում

5.000 ՀՀ դրամ *

5 Եթե տվյալ սակագնի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած կազմակերպությունը  4 (չորս) ամսվա ընթացքում չի իրականացնում ոչ մի գործարք «Մոբայլ Բանկ/Ինտերնետ Բանկ» ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա 5-րդ (հինգ) ամսվանից սկսած տվյալ կազմակերպության համար Բանկի հայեցողությամբ կգործեն  տվյալ պահին իրավաբանական անձ §ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ¦ ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրվող «Մոբյալ Բանկ/Ինտերնետ Բանկ» ավտոմատացված համակարգի ստանդարտ սակագները:

* Ներառյալ ԱԱՀ

1.9 Տեղեկատվական ծառայություններ  (տես կետ 8)

1.9.1

Բանկային  հաշվի  քաղվածքի  և  համանման  վճարային  փաստաթղթի  տրամադրում (ներառյալ ավանդային  և  վարկային  հաշիվները)

անվճար

1.9.2

Swift  հաղորդագրության  պատճենի  տրամադրում

1.000 ՀՀ դրամ *

1.9.3 Հաճախորդի  պահանջով  բանկային  հաշվի  քաղվածքի  և  համանման  վճարային  փաստթղթի  պատճենի, կրկնօրինակի  տրամադրում  ըստ  վաղեմության  ժամկետների `(ներառյալ  ավանդային  և  վարկային  հաշիվները )                          

1.9.3.1

մինչև  1  տարի  վաղեմություն  ունեցող  ժամանակահատվածի  դեպքում  (յուրաքանչյուր   փաստաթղթի   համար)

2.000 ՀՀ դրամ *

1.9.3.2

1 -3 տարի  վաղեմություն  ունեցող  ժամանակահատվածի  դեպքում (յուրաքանչյուր   փաստաթղթի  համար)

3.000  ՀՀ դրամ *

1.9.3.3

3 տարուց ավելի  վաղեմություն  ունեցող  ժամանակահատվածի  դեպքում  (յուրաքանչյուր  փաստաթղթի  համար)

5.000 ՀՀ դրամ *

1.9.4

Հաշվետիրոջ  պահանջի  հիման  վրա  բանկային  հաշվի  քաղվածքների  պատճեների  տրամադրում 1  փաթեթով  կապի  տարբեր  միջոցներով (ֆաքսով, էլեկտրոնային  փոստով)

10.000 ՀՀ դրամ *

1.9.5

Բոլոր  տեսակի  այլ (1.9.1-ից  1.9.4  կետերում  չնշված) տեղեկանքների  տրամադրում  (յուրաքանչյուր հաշվի  յուրաքանչյուր   տեղեկանքի  համար) (տես կետ 9)

3.000 ՀՀ դրամ *

1.9.6

Տեղեկանքի  տրամադրում  ռուսերեն/անգլերեն  լեզուներով

5.000 ՀՀ դրամ *

1.9.7

Աուդիտորական  հարցման  պատրաստում  և  տրամադրում 

10.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր պաշտոնական հարցման համար*

7 Քաղվածքների և տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթերի տրամադրում ՀՀ տարածքից դուրս` լրացուցիչ 1.000 ՀՀ դրամ + փոստային ծախսեր:

8 "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում 10.000.000  ՀՀ դրամ/կամ համարժեք արտարժույթ/ և ավելի գումարի ժամկետային ավանդ  ունեցող կազմակերպությունների համար ավանդի առկայությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրվում է անվճար

* Ներառյալ ԱԱՀ

 

2. Փոխանցումներ

Ծառայության  անվանումը

Սակագներ

ՀՀդրամ

արտարժույթ

2.1

Հաճախորդի  օգտին  ստացված  գումարների  հաշվեգրում  բանկային  հաշիվներին

անվճար

0.1%

2.2

Հաճախորդի  հաշիվներից  փոխանցումներ   ՙՎՏԲ-Հայաստան  Բանկ՚ՓԲԸ  համակարգում

անվճար

գումարի 0.1 %, min 3.000 ՀՀ դրամ max 200.000 ՀՀ դրամ

2.3

Հաճախորդների  հանձնարարությամբ  իրենց  բանկային  հաշիվներից  միջոցների  փոխանցում  ՀՀ  բանկերում  գտնվող   ՙՎՏԲ-Հայաստան  Բանկ՚  ՓԲԸ  համակարգում

անվճար

Փոխանցվող գումարի 0.15%-ի չափով

2.3.1

ՙՆԱՍԴԱՔ  ՕԷՄԷՔՍ  ԱՐՄԵՆԻԱ՚ԲԲԸ    առևտրային  գործարքների  իրականացման  համար  միջոցների  դեպոնացման  նպատակով `  Ֆինանսական  ոչ  բանկային  կազմակերպությունների  հանձնարարությամբ   իրենց  բանկային  հաշիվներից  փոխանցումներ 

անվճար

5,000 ՀՀ դրամ

2.3.2

Ֆինանսական  ոչ  բանկային  կազմակերպությունների  հանձնարարությամբ  իրենց  բանկային  հաշիվներից  փոխանցումներ  ՀՀ  տարածքում  գտնվող  այլ  բանկերի  իրենց  իսկ  հաշիվներին

անվճար

5,000 ՀՀ դրամ

2.3.3

Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների փոխանցում ստացող -Ներդրումային կազմակերպության օգտին

անվճար

0.1%, առավելագույնը՝ 2.000.000 ՀՀ դրամ

2.4

Հաճախորդների  հանձնարարությամբ  իրենց  բանկային  հաշիվներից  միջոցների  փոխանցում  պարբերական  վճարման  հանձնարարականի  հիման  վրա 

անվճար

տես կետ 2.5.1 - ից մինչև 2.5.6 կետը ներառյալ

** 2.5. Հաճախորդների  հանձնարարությամբ  հաշիվներից  միջոցների  փոխանցում10

2.5.1


ԱՄՆ  դոլարով  BEN  տարբերակով

X

գումարի 0.1%, min 5 000 ՀՀ դրամ, max 20 000 ՀՀ դրամ

2.5.2

ԱՄՆ  դոլարով

OUR  տարբերակով  (շահառուի  կողմից  փոխանցվող  գումարի  ամբողջ  չափով  ստացումը  երաշխավորելու  նպատակով  հաճախորդի  կողմից  պետք  է  ընտրվի  GOUR  տարբերակը ) 

X

գումարի 0.15%,min 7 000 ՀՀ դրամ, max 50 000 ՀՀ դրամ Guaranteed OUR +10 000 ՀՀ դրամ

"ՎՏԲ Բանկ" ԲԲԸ, "ՎՏԲ 24" ՓԲԸ և "Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում սպասարկվող շահառուներին` գումարի 0,12%min 3 000 դր,  max  30 000 դր.

2.5.3

Եվրոյով BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1%,min 5 000 ՀՀ դրամ,max 20 000 ՀՀ դրամ

2.5.4

Եվրոյով OUR տարբերակով

X

մինչև  12 500 Եվրո7 500 ՀՀ դրամ,12 501 եվրոյից մինչև 50 000 եվրոյի դեպքում գումարի 0.15%,min 11 000 ՀՀ դրամ,max 35 000 ՀՀ դրամ 50 001 և ավելիի դեպքում գումարի 0.15%,max 60 000 ՀՀ դրամ   

"ՎՏԲ Բանկ" ԲԲԸ, "ՎՏԲ 24" ՓԲԸ և "Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում սպասարկվող շահառուներին`գումարի 0,1%min  4 000  ՀՀ դրամ max  30 000 ՀՀ դրամ

 

ՌԴ OUR կամ BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1 %,min 3.000 ՀՀ դրամ max 200.000 ՀՀ դրամ

2.5.5

 

X

 

 

ՀՀ  դրամով  փոխանցում  ՌԴ

X

գումարի 0.1% min 3.000 ՀՀ դրամ max 200.000 ՀՀ դրամ 

2.5.6

Այլ  արժույթներով BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1% min 5.000 ՀՀ դրամ max 20.000 ՀՀ դրամ 

Այլ  արժույթներով OUR   տարբերակով

X

գումարի 0.1% min 10.000 ՀՀ դրամ max 100.000 ՀՀ դրամ 

2.5.7.

Օֆշորային տարածքներում գրանցված Հաճախորդների համար, դրամական փոխանցումները 1 միլին ԱՄՆ դոլարը գերազանցող գումարի դեպքում կամ դրան համարժեք Եվրոյի դեպքում, 

X

0.02% փոխանցվող գումարից

2.5.8.

Ռեզիդենտ  և  ոչ ռեզիդենտ  ոչ  օֆշորային  տարածքներում  գրանցված  հաճախորդների  համար  `  ժամը  19:00-20:00  ընկած  ժամանակահատվածում  կատարված  3  միլիոն  ԱՄՆ դոլարը  կամ  համարժեք  այլ  արտարժույթ  գերազանցող  գումարի  դրամական  փոխանցումների  դեպքում 

X

փոխանցվող գումարի 0.2%, min 20.000 ՀՀ դրամ, max 2000.000 ՀՀ դրամ

2.5.9

Ռեզիդենտ,  ոչ ռեզիդենտ  ոչ  օֆշորային  տարածքներում  գրանցված  հաճախորդների  համար  ՝  ժամը  20:00  հետո  կատարված  3  միլիոն  ԱՄՆ  դոլարը  կամ  համարժեք  այլ  արտարժույթ  գերազանցող  գումարի  դրամական  փոխանցումների  դեպքում

X

        7.5 մլն ՀՀ դրամ

Եթե  փոխանցման  գումարը  գերազանցում  է  5  մլն  ռուբլին  (կամ  համարժեք  այլ  արժույթով )  և  ստացողը /ուղարկողը  ներառված  է  ԱԱՀԳ  ցուցակում  (OFAC),  ապա  տվյալ փոխանցման  համար գանձվում է տվյալ փոխանցման համար գործող ստանդարտ սակագին +100,000ՀՀ դրամ

9)  BEN - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են փոխանցվող գումարից ԱՄՆ դոլարով GOUR և  եվրոյով OUR - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլարով OUR – Միայն թղթակից բանկի միջնորդավճարն է գանձվում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ից (ծախսերը կիսվում են. ուղարկողի դաշտում ծախսերը կրում է ուղարկողը, իսկ շահառուի դաշտում` շահառուն)

10) Միջնորդավճարի հաշվարկման համար  հիմք է ընդունվում տվյալ արժույթի` ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը` հրապարակված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից  գործարքի կատարման օրվա դրությամբ: 

* Ներառյալ ԱԱՀ

2.6 Հաճախորդների  հանձնարարությամբ  իրենց  բանկային  հաշիվներից  միջոցների  շտապ  փոխանցումներ  (տեսկետ12,13)

2.6.1

մինչև  50.000.000  ՀՀ  դրամ  կամ  համարժեք  արտարժույթ 

5.000 ՀՀ դրամ

2.6.2

50.000.001  և  ավելի  ՀՀ  դրամ  կամ  համարժեք  արտարժույթ

10.000 ՀՀ դրամ

2.7

Հաճախորդի  հանձնարարությամբ  վճարման  հանձնարարականի  ռեկվիզիտների  անճշտության  ուղղման  կամ  չեղյալ  համարման  հաղորդագրության  ուղղարկում 

1.000 ՀՀ դրամ

5.000 ՀՀ դրամ+թղթակից բանկի ծախսերը

11  Վճարման հանձնարարականն ուղարկվում է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ընդունման պահից 3 (երեք) ժամվա ընթացքում:

12 Կիրառվում է ի լրումն 2.3 - ից մինչև 2.5 կետը ներառյալ նշված սակագներին:

     

3.  Կանխիկով կատարվող գործառնություններ

Ծառայության անվանումը

Սակագներ

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ (ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի) 14

3.1

 

ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ում հաճախորդի հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում (Բացառությամբ ժամկետային ավանդային հաշիվների)

անվճար

ԱՄՆ դոլար` անվճար Եվրո, ՌԴ ռուբլի` ըստ Բանկի կողմից սահմանված` գործարքի պահին գործող միջնորդավճարի

3.2

ժամկետային ավանդային հաշիվներին կանխիկ միջոցների մուտքագրում

անվճար

3.3

Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում ՙՎՏԲ Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ում15

անվճար

3.4

Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում ՙՎՏԲ Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ում 15

0.2%

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

ՌԴ ռուբլի

ըստ Բանկի կողմից սահմանված` գործարքի պահին գործող միջնորդավճարի, 0.5%-ից մինչև 3.5%- ը

ըստ Բանկի կողմից սահմանված` գործարքի պահին գործող միջնորդավճարի, բայց ոչ ավելի, քան գումարի 0.5%

3.5

Թղթադրամի մանրացում և խոշորացում

անվճար

0.5%

3.6

Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում

անվճար

3%

3.7

Չեկային գրքույկների տրամադրում (յուրաքանչյուր 25 թերթի համար)

3 000  ՀՀ դրամ *

3.7.1

Մեկանգամյա օգտագործման չեկերի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակի համար)

500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

3.8

Թղթադրամի իսկության ստուգում, փաթեթավորում

գումարի 0.1%

min  1 000 ՀՀ դրամ, max 10 000 ՀՀ դրամ

13) Այլ արտարժույթներով կանխիկացման/մուտքագրման գործարքները հնարավոր է կատարել բացառապես ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ հետ լրացուցիչ համաձայնեցման դեպքում` տվյալ գործարքի համար սահմանված միջնորդավճարով:

 

 14 Մեկ գործառնական օրվա ընթացքում 3 000 000 ՀՀ դրամից ( կամ համարժեք արտարժույթից) ավելի կանխիկ գումար ստանալու համար, պետք է ներկայացնել համապատասխան հայտը ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ  մինչև նախորդ օրվա ժամը 13.00:

* Ներառյալ ԱԱՀ

3.9  Մետաղադրամների ընդունում

3.9.1

մինչև 100 000 ՀՀ դրամի մետաղադրամների ընդունում

անվճար

միայն հատուկ պայմանագրի առկայության դեպքում

3.9.2

100 010 ՀՀ դրամ և ավելի մետաղադրամի ընդունում

գումարի 0.5%

միայն հատուկ պայմանագրի առկայության դեպքում

4. «ՊՐԵՄԻՈՒՄ»  փաթեթից  օգտվող  ԻԱ  ծառայությունների  պայմաններն   ու սակագները[1]

 

Ծառայության անվանումը

Սակագին

4.1

Ծառայությունների փաթեթի արժեքը

1 500 000ՀՀդրամ, միանվագ

4.2

Ծառայությունների փաթեթի գործողության ժամկետը

12 ամիս

4.3 ԻԱ համար «Պրեմիում» փաթեթի շրջանակում տրամադրվող ծառայություններ և սակագներ

4.3.1

 

Իրավաբանական անձանց պետական ​​ռեգիստրի գործակալությունում միջնորդ ընկերության միջոցով գրանցման աջակցություն

անվճար (փաթեթի սակագինը չի ներառում գրանցվող ընկերության կանոնադրական կապիտալի գումարը)

4.3.2

Միջնորդ ընկերության միջոցով հաշվապահական ծառայությունների մատուցման աջակցություն

անվճար (փաթեթի սակագինը չի ներառում գործընկեր ընկերության ծառայության վճարը)

4.3.3

ՀՀ դրամով, ՌԴ ռուբլով, Եվրոյով և ԱՄՆ դոլարով հաշիվների բացում և տարեկան վարում

անվճար

4.3.4

Բանկ-Հաճախորդ համակարգի սպասարկում և ծառայությունների մատուցում վերջինիս միջոցով

անվճար

4.3.5

Աուդիտի հարցումներին պատասխանների պատրաստում և տրամադրում

անվճար

4.3.6

Տեղեկանքների, հաշվի քաղվածքների և դրանց պատճենների տրամադրում

անվճար

4.3.7

Հաճախորդի անունից շտապ փոխանցումներ ՀՀ դրամով

անվճար

4.3.8

Հաճախորդների  անհատական մենեջերի ծառայությունների տրամադրում «Մոսկվա» կորպորատիվ մասնաճյուղում

անվճար

4.3.9

Պլաստիկ բիզնես-քարտի բացում և սպասարկում

անվճար

4.3.10

ՀՀ դրամով և ՌԴ ռուբլով հաշիվների օրական մնացորդի վրա հաշվեգրվող արտոնյալ տոկոսադրույք 

Բանկի ընթացիկ տոկոսադրույքներին գումարած 1 տոկոսային կետ

4.4 Ղեկավարների և կազմակերպության աշխատակիցների համար «Պրեմիում» փաթեթի շրջանակում տրամադրվող ծառայություններ և սակագներ

 

Ծառայության անվանումը

Սակագին

4.4.1

Ծառայություններ ղեկավարների համար 2

 

4.4.1.1

Բանկային պլաստիկ քարտի տրամադրում և սպասարկում (Platinum-ին համարժեք կարգավիճակից ոչ բարձր)

անվճար

4.4.1.2

Բանկային  հաշվի ամսական սպասարկման վճար

անվճար

4.4.1.3

Ավանդներ Շահավետ, Պրոգրես, Հարմարավետ
AMD, USD, RUR

 "Պրիվիլեգիա VS" ավանդի  % նման կամ "Պրիվիլեգիա WBE"

4.4.1.4

Արժեքավոր իրերի պահպանում ՛՛Պրիվիլեգիա՛՛ մասնաճյուղի անհատական ​​պահատուփերում

«Թանկարժեք իրերի ընդունում անհատական ​​պահարաններում պահելու համար» սակագների համար նախատեսված է 20% զեղչ։

4.4.1.5

 "Մոբայլ/Ինտրնետ բանկինգ" ծառայությանը միացում

անվճար

4.4.1.6

"SMS-բանկինգ" ծառայությանը միացում և սպասարկում

անվճար

4.4.2

Ծառայություններ աշխատակիցների համար

4.4.2.1

Աշխատավարձի նախագծի շրջանակներում բանկային պլաստիկ քարտի տրամադրում և սպասարկում (Classic/Standard -ին համարժեք կարգավիճակից ոչ բարձր. )

անվճար 3

4.4.2.2

"Մոբայլ/Ինտրնետ բանկինգ" ծառայությանը միացում

անվճար

4.4.2.3

"SMS-բանկինգ" ծառայությանը միացում և սպասարկում

անվճար

1 Այլ արտոնյալ պայմանները տրամադրվում են Բանկի որոշմամբ: «Պրեմիում» փաթեթը փակվելու դեպքում այդ սակագները դադարում են գործել և կիրառվում են ծառայությունների ստանդարտ սակագներ: Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ փաթեթում ներառված ծառայությունների և արտոնությունների ցանկը կարող է ընդլայնվել՝ համապատասխան անհատական սակագնի սահմանմամբ:

2 Ղեկավարներ են համարվում Ընկերության տնօրենները, սեփականատերերը/բաժնետերերը: Եթե ​​կա Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահի որոշում, ապա ընկերության ղեկավարներին կարող է տրամադրվել «Արտոնություն VS» կամ «Արտոնություն WBE» փաթեթը։

3 մինչև 50 հատ ԱՆ քարտեր: ԱՆ քարտերի թիվը 50-ից ավելի լինելու դեպքում, դրանց տրամադրման և պահպանման պայմանները սահմանվում են համագործակցության շրջանակներում ՝ ԱՆ քարտերի սակագնի որոշման ստանդարտ գործընթացին համապատասխան:

    

ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ կողմից ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին մատուցվող ծառայությունների  սակագներ *

 

 

Ծառայության անվանումը *

Ոչ ռեզիդենտների տեսակներ

Ոչ օֆշոր (ներառյալ լոմբարդային և խաղային գործունեությունը)

Օֆշոր (ներառյալ լոմբարդային և խաղային գործունեությունը)

 1. Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների) անկախ քանակից

 

50 000 ՀՀ դրամ

 

1,500,000 ՀՀ դրամ

 1. Հաշվի տարեկան սպասարկում (բոլոր դրամային և արտարժութային հաշիվների համար)

50 000 ՀՀ դրամ (բոլոր դրամային և արտարժութային հաշիվների համար` անկախ քանակից)

300,000 ՀՀ դրամ (բոլոր դրամային և արտարժութային հաշիվների համար` անկախ քանակից)

 

 1. Քարտի տարեկան սպասարկում (Մաստեր/Վիզա)

 

20 000 ՀՀ դրամ

 

Անվճար

 1. ”Բանկ-հաճախորդ” համակարգով մատուցվող ծառայություններ
 • Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն

Անվճար

Անվճար

 • Ամսական սպասարկման վճար

10 000 ՀՀ դրամ

Անվճար

 • Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ  պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում

10 000 ՀՀ դրամ

Անվճար

 1. ՀՀ դրամով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

Համաձայն իրավաբանական անձ և ԱՁ Բանկում գործող սակագների

1.5%

 

6. ԱՄՆ դոլարով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

0.01%

0.001%

7. Եվրոյով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

0.01%

0.001%

8. Ռուբլիով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

Համաձայն իրավաբանական անձ և ԱՁ Բանկում գործող սակագների:

9. “Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ գործարքներ արժեթղթերով (բրոքերային գործարքներ)

 

 

Համաձայն տվյալ գործարքներով Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

 

 

 

Համաձայն տվյալ գործարքներով Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

 

Սկսած 500 մլն ՀՀ դրամ գործարքների ծավալից` սակագները Բանկում գործող ստանդարտ սակագներից 20%-ով ցածր:

 

 

 

Սկսած 500 մլն ՀՀ դրամ գործարքների ծավալից` Բանկում գործող ստանդարտ սակագներից 20%-ով ցածր:

 

10. Դեպո հաշվի բացում և սպասարկում (“Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների համար)

11. Արժեթղթերի պահպանում և հաշվառում (“Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների համար)

12. ՌԴ ռուբլով փոխանցում ՌԴ

Փոխանցվող գումարի 0.1%

min 20000 ՀՀ դրամ

max 2000000 ՀՀ դրամ

Փոխանցվող գումարի 0.1%

min 20000 ՀՀ դրամ

max 2000000 ՀՀ դրամ

13. Հաշվի փակում

Անվճար

14. Գործառնական օրվա երկարացման համար միջնորդավճար (գանձվում է միանվագ, հաճախորդի գրավոր` “Բանկ-հաճախորդ” համակարգով ուղարկված և իրավասու անձի կողմից հաստատված հայտի հիման վրա, որը ուղարկվել է ոչ ուշ քան երևանյան ժամանակով 14:00, կախված երկարացված ժամերի քանակից և վերադարձման ենթակա չէ, նույնիսկ ծառայությունից հրաժառվելու դեպքում)**:

 

 

 

 

 

 

-

 

 

1 ժամ (երևանյան ժամանակով 18:00-ից մինչև 19:00)- 2 500 000 ՀՀ դրամ

2 ժամ (երևանյան ժամանակով 18:00-ից մինչև 20:00)- 5 000 000 ՀՀ դրամ

3 ժամ (երևանյան ժամանակով 18:00-ից մինչև 21:00)- 7 500 000 ՀՀ դրամ

*տվյալ փաստաթղթի մեջ չներառված ծառայությունների սակագները համաձայն Բանկում գործող ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ կողմից ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, նաև անհատ ձեռնարկատերերին, հիմնարկներին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին  մատուցվող ծառայությունների  սակագների:

Փոխանցումները SWIFT համակարգով ժամանակավոր դադարեցված են:

 

Հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը  գանձվում է միանվագ` յուրաքանչյուր տարվա համար: Հաշվի սպասարկման գումարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշիվը բացելու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը անակցեպտ կարգով և ենթակա չէ վերադարձման: Հաշվի մնացորդը 1.2.1 կետում նշված գումարից պակաս լինելու դեպքում հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է հաճախորդի բանկում առկա այլ հաշիվներից` արտարժույթը փոխարկելով ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա դրությամբ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:       

Մի քանի հաշիվ ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար: 

Անհատական սպասարկումը ենթադրում է հաճախորդի արտահերթ սպասարկում, անվճար խորհրդատվություն և այլն:      

Գումարը գանձվում է միանվագ վարկի պայմանագրային գումարից: Ծրագրային վարկավորման դեպքում` պայմանագրային: 

Թարմացվել է առ՝ 05-01-2023թ., 02:47:45

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ