VTB-BANK

Հաշվի բացում և վարում

 • Սակագներ

  Սակագներ

  ՀՀ դրամ / Արտարժույթ

 • Հաշվի նվազագույն մնացորդ

  Հաշվի նվազագույն մնացորդ

  չի պահանջվում

 • Հաշվի փակում

  Հաշվի փակում

  անվճար

 • Հաշվի անհատական սպասարկում

  Հաշվի անհատական սպասարկում

  պայմանագրային


Հաշվի բացում և վարում

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ» կողմից ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, նաև անհատ ձեռնարկատերերին, հիմնարկներին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին  մատուցվող ծառայությունների  սակագներ

1. Հաշվի սպասարկում 1

Ծառայության անվանումը

Սակագներ

 

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ

1.1

Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների) 

անվճար

1.1.1

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, որի 10 % և ավել մասնակցությունը պատկանում է ոչ ռեզիդենտի

50.000 ՀՀ դրամ

50.000 ՀՀ դրամ

1.2

Հաշվի տարեկան սպասարկում (Բացառությամբ ժամկետային ավանդային և վարկային  հաշիվների)

1.2.1

Իրավաբանական անձանց (բացառությամբ 1.2.2 և 1.2.3 կետերում նշվածների) և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվի տարեկան սպասարկում

5.000 ՀՀ դրամ 2

5.000 ՀՀ դրամ 2

1.2.2

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, որի 10 % և ավել մասնակցությունը պատկանում է ոչ ռեզիդենտի

20.000 ՀՀ դրամ 2

20.000 ՀՀ դրամ 2

1.2.3

Պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների  հաշվի տարեկան սպասարկում

անվճար

1.2.4

SMS-banking ծառայության միացում և սպասարկում

199 ՀՀ դրամ ամսական

1.3

Հաշվի անհատական սպասարկում 3

պայմանագրային

1.4

Ֆինանսական  ոչ բանկային կազմակերպությունների  մինչև  91 օր մարման ժամկետով`  պետական պարտատոմսերի գրավադրման ապահովվածությամբ վարկային հաշիվների սպասարկում 4

անվճար

1.5

Հաշվի նվազագույն մնացորդ

չի պահանջվում

1.6

Հաշվի փակում

անվճար

1 Հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը  գանձվում է միանվագ` յուրաքանչյուր տարվա համար: Հաշվի սպասարկման գումարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշիվը բացելու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը անակցեպտ կարգով և ենթակա չէ վերադարձման: Հաշվի մնացորդը 1.2.1 կետում նշված գումարից պակաս լինելու դեպքում հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է հաճախորդի բանկում առկա այլ հաշիվներից`  արտարժույթը փոխարկելով ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա դրությամբ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:    

2  Մի քանի հաշիվ ունենալու դեպքում  սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար:

3 Անհատական սպասարկումը ենթադրում է հաճախորդի արտահերթ սպասարկում, անվճար խորհրդատվություն և այլն:

4 Գումարը գանձվում է միանվագ վարկի պայմանագրային գումարից: Ծրագրային վարկավորման դեպքում` պայմանագրային: 

1.7 Հաշվի oրական մնացորդի/ ցպահանջ ավանդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույքի չափը

1.7.1

մինչև 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ

50.000 ԱՄՆ դոլար / 35.000 եվրո / 1.500.000 ՌԴ ռուբլի  

0.01%

0.01%

1.7.2

 20.000.001 -  50.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.001-130.000 ԱՄՆ դոլար / 35.001-90.000 Եվրո / 1.500.001-4.000.000 ՌԴ ռուբլի

1%

1.7.3

50.000.001 ՀՀ դրամ կամ 130.001 ԱՄՆ դոլար / 90.001 Եվրո / 4.000.001 ՌԴ ռուբլի և ավելի 

պայմանագրային (պայմանագրի բացակայության դեպքում գործում է 1.7.2 կետը)

1.8 ”Մոբայլ Բանկ/Ինտերնետ Բանկ” համակարգով մատուցվող ծառայություններ

1.8.1

Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն

անվճար

1.8.2

Ամսական սպասարկման վճար

5.000 ՀՀ դրամ

1.8.3

ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ)  հաշիվների ամսական սպասարկման վճար

անվճար 5

1.8.4

Համակարգը միայն “հաշվի դիտման” հնարավորությամբ

անվճար

1.8.5

Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ  պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում

5.000 ՀՀ դրամ *

5 Եթե տվյալ սակագնի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած կազմակերպությունը  4 (չորս) ամսվա ընթացքում չի իրականացնում ոչ մի գործարք «Մոբայլ Բանկ/Ինտերնետ Բանկ» ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա 5-րդ (հինգ) ամսվանից սկսած տվյալ կազմակերպության համար Բանկի հայեցողությամբ կգործեն  տվյալ պահին իրավաբանական անձ §ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ¦ ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրվող «Մոբյալ Բանկ/Ինտերնետ Բանկ» ավտոմատացված համակարգի ստանդարտ սակագները:

* Ներառյալ ԱԱՀ

1.9 Տեղեկատվական ծառայություններ 6

1.9.1

1.9.1     Բանկային հաշվի քաղվածքի և համանման վճարային փաստաթղթի տրամադրում (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվները)

անվճար

1.9.2

Վճարման հանձնարարականի կատարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենի տրամադրում

1.000 ՀՀ դրամ *

1.9.3 Հաճախորդի պահանջով բանկային հաշվի քաղվածքի և համանման վճարային փաստթղթի պատճենի, կրկնօրինակի տրամադրում ըստ վաղեմության ժամկետների`(ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվները)                         

1.9.3.1

մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

2.000 ՀՀ դրամ *

1.9.3.2

1 -3 տարի վաղեմություն                           ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

3.000  ՀՀ դրամ *

1.9.3.3

3 տարուց ավելի վաղեմություն                           ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

5.000 ՀՀ դրամ *

1.9.4

Հաշվետիրոջ պահանջի հիման վրա բանկային հաշվի քաղվածքների պատճեների տրամադրում 1 փաթեթով կապի տարբեր միջոցներով (ֆաքսով, էլեկտրոնային փոստով)

10.000 ՀՀ դրամ *

1.9.5

Բոլոր տեսակի այլ (1.9.1-ից  1.9.4 կետերում չնշված) տեղեկանքների տրամադրում (յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր  տեղեկանքի համար) 7

3.000 ՀՀ դրամ *

1.9.6

Տեղեկանքի տրամադրում ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով

5.000 ՀՀ դրամ *

1.9.7

Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում

10.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր պաշտոնական հարցման համար*

6 Քաղվածքների և տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթերի տրամադրում ՀՀ տարածքից դուրս` լրացուցիչ 1.000 ՀՀ դրամ + փոստային ծախսեր:

7 "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում 10.000.000  ՀՀ դրամ/կամ համարժեք արտարժույթ/ և ավելի գումարի ժամկետային ավանդ  ունեցող կազմակերպությունների համար ավանդի առկայությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրվում է անվճար

* Ներառյալ ԱԱՀ

     

ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ կողմից ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին մատուցվող ծառայությունների  սակագներ *

Ծառայության անվանումը

Ոչ ռեզիդենտների տեսակներ

Ոչ օֆշոր (ներառյալ լոմբարդային և խաղային գործունեությունը)

Օֆշոր (ներառյալ լոմբարդային և խաղային գործունեությունը)

 1. Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների) անկախ քանակից

 

50 000 ՀՀ դրամ

 

1,500,000 ՀՀ դրամ

 1. Հաշվի տարեկան սպասարկում (բոլոր դրամային և արտարժութային հաշիվների համար)

50 000 ՀՀ դրամ (բոլոր դրամային և արտարժութային հաշիվների համար` անկախ քանակից)

300,000 ՀՀ դրամ (բոլոր դրամային և արտարժութային հաշիվների համար` անկախ քանակից)

 

 1. Քարտի տարեկան սպասարկում (Միր Պրիվիլեգիա Պլյուս)

 

20 000 ՀՀ դրամ

 

Անվճար

 1. ”Մոբայլ բանկ/Ինտերնետ բանկ” համակարգով մատուցվող ծառայություններ
 • Համակարգի ակտիվացում

Անվճար

Անվճար

 • Ամսական սպասարկման վճար

10 000 ՀՀ դրամ

Անվճար

 1. ՀՀ դրամով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

Համաձայն իրավաբանական անձ և ԱՁ Բանկում գործող սակագների

1.5%

 

6. ԱՄՆ դոլարով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

0.01%

0.001%

7. Եվրոյով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

0.01%

0.001%

8. Ռուբլիով հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույք

Համաձայն իրավաբանական անձ և ԱՁ Բանկում գործող սակագների:

9. “Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ գործարքներ արժեթղթերով (բրոքերային գործարքներ)

 

Համաձայն տվյալ գործարքներով Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

 

 

 

Համաձայն տվյալ գործարքներով Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

 

Սկսած 500 մլն ՀՀ դրամ գործարքների ծավալից` սակագները Բանկում գործող ստանդարտ սակագներից 20%-ով ցածր:

 

 

 

Սկսած 500 մլն ՀՀ դրամ գործարքների ծավալից` Բանկում գործող ստանդարտ սակագներից 20%-ով ցածր:

 

10. Դեպո հաշվի բացում և սպասարկում (“Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների համար)

11. Արժեթղթերի պահպանում և հաշվառում (“Ա” կարգի երկրների ռեզիդենտ հաճախորդների համար)

12. ՌԴ ռուբլով փոխանցում ՌԴ

Փոխանցվող գումարի 0.1%

min 20000 ՀՀ դրամ

max 2000000 ՀՀ դրամ

Փոխանցվող գումարի 0.1%

min 20000 ՀՀ դրամ

max 2000000 ՀՀ դրամ

13. Հաշվի փակում

Անվճար

14. Գործառնական օրվա երկարացման համար միջնորդավճար (գանձվում է միանվագ, հաճախորդի գրավոր` “Բանկ-հաճախորդ” համակարգով ուղարկված և իրավասու անձի կողմից հաստատված հայտի հիման վրա, որը ուղարկվել է ոչ ուշ քան երևանյան ժամանակով 14:00, կախված երկարացված ժամերի քանակից և վերադարձման ենթակա չէ, նույնիսկ ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում):

 

 

 

 

 

 

-

 

 

1 ժամ (երևանյան ժամանակով 18:00-ից մինչև 19:00)- 2 500 000 ՀՀ դրամ

2 ժամ (երևանյան ժամանակով 18:00-ից մինչև 20:00)- 5 000 000 ՀՀ դրամ

3 ժամ (երևանյան ժամանակով 18:00-ից մինչև 21:00)- 7 500 000 ՀՀ դրամ

 

*տվյալ փաստաթղթի մեջ չներառված ծառայությունների սակագները համաձայն Բանկում գործող ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ կողմից ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, նաև անհատ ձեռնարկատերերին, հիմնարկներին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին  մատուցվող ծառայությունների  սակագների:

Գործող պայմաններ՝ 10.08.2022-02.01.2023

Գործող պայմաններ՝ 23.02.2022-02.01.2023

Գործող պայմաններ՝ 03.01.2023-27.01.2023

Թարմացվել է առ՝ 12-03-2024թ., 02:52:38

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ