VTB-BANK

«Հարմարավետ բիզնես» ավանդ

 • Ավանդի արժույթ

  AMD, EUR, RUB

 • Ավանդի ժամկետը

  30 օրից մինչև 365 օր

 • Ավանդի գումարը

  սկսած 200.000 ՀՀ դր.

 • Որոշման վերջնաժամկետը

  1-3 րոպե


Արտարժույթ/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

AMD

5.62%

6.07%

6.94%

7.20%

7.53%

8.15%

8.40%

8.60%

8.73%

8.88%

USD

​​​​​​​​​​​​​​


EUR

0.29%

0.27%

0.07%

0.06%

0.05%

0.05%

0.10%

0.01%

0.18%

RUB

3.93%

4.00%

4.14%

4.07%

4.15%

4.23%

4.19%

4.24%

4.52%

4.71%

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)

 ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ *

Արժույթ /

ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր
AMD5.76%6.22%7.13%7.38%7.69%8.32%8.49%8.60%8.56%8.52%
USD          
EUR0.29%0.27%0.07%0.06%0.05%0.05%0.10%0.01%0.18% 
RUB4.00%4.07%4.20%4.13%4.20%4.28%4.21%4.24%4.48%4.61%

 

Ավանդ անսահմանափակ քանակով մուտքագրումներով* և ելքագրումների

 

Ավանդի տեսակը

Ժամկետային ավանդ

Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև ներառյալ գումար (նաև համարժեք ՀՀ դրամ Եվրո, ռուբլի ՌՖ) և ելքագրումներ ավանդից։

Ավանդի արժույթըՀՀ դրամ/ռուբլի ՌԴ/Եվրո
Ավանդի ժամկետըԱվանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների
Ավանդի նվազագույն չափըՀՀ դրամով – 200.000
ԵՎՐՈ - 400
ՌԴ ռուբլով - 20.000
Ավանդի ելքագրումԹույլատրվում է Ավանդից կատարել ելքագրումներ սկսած Ավանդի ձևակերպման հաջորդ օրվանից, մինչև Ավանդի ժամկետի ավարտման նախորդ օրը։ Ավանդից ելքագրման ենթակա գումարի չնվազող մնացորդը կազմում է տվյալ պահին Ավանդի 50%, Ավանդի ողջ ժամկետի ընթացքում չնվազող մնացորդն ունի ավելացման բնույթ (կուտակման արդյունքում)։ Ելքագրման դեպքում չնվազող մնացորդը չի նվազում։
Տոկոսների վճարումԺամկետի ավարտի վերջում
Լրացուցիչ մուտքագրումԱվանդատուի կողմից վերջին մուտքագրումը Ավանդին կարող է կատարվել Պայմանագրով նախատեսված ավանդի վերադարձման օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օր առաջ (ներառյալ Ավանդի վերադարձման օրը)։
Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձԱվանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից, եթե Ավանդատուն գերազանցել է 5-րդ կետով նախատեսված նվազագույն մնացորդը։

 

 

«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք»-ի հաշվարկման օրինակ`

Ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսների հաշվարկման օրինակ`

(200 000 ՀՀ դրամ) * 8.47% = 16 940 ՀՀ դրամ` 365 օրվա  համար:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)`

«APY-Էյ-Փի-Ուայ (այսուհետ` APY)»՝ տվյալ ավանդատեսակի համար հաշվարկված ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը: APY ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը հաճախորդի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ստացված տոկոսագումարները մայր գումարին ավելացնելու (կապիտալացման) արդյունքում:

APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման օրինակ`

(200 000 ՀՀ դրամ) * 8.47% = 16 940 ՀՀ դրամ` 365 օրվա  համար:

Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի ներառյալ ՝ 80.000 Եվրո, 15 մլն. ՌԴ ռուբլի չափին հասնելը (ՀՀ դրամով ներգրավման ծավալային սահմանափակումը հանված է)
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով
 

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանաք դուք՝ ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում:

 

Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև 
Անհատ ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև

 

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2021-31.03.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2021-30.06.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2021-30.09.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2021-31.12.2021   

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2022-31.03.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2022-30.06.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2022-30.09.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2022-17.11.2022

Գործող պայմաններ՝ 18.11.2022-31.12.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2023-31.03.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2023-30.06.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2023-30.09.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2023-31.12.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2024-31.03.2024

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2024-30.06.2024

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2024-30.09.2024

Թարմացվել է առ՝ 18-07-2024թ., 11:09:08

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ