Բանկային երաշխիքներ "Ստանդարտ"Բանկային երաշխիքների տրամադրման պայմաններն ու սակագները

Երաշխիքի արժույթ

AMD

USD

EUR

Երաշխիքի առավելագույն գումար

20.000.000

40.000

35.000

Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար

0.75% եռամսյակի համար*, նվազագույնը` 15.000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)

Միջազգային երաշխիքներ

պայմանագրային

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացի գումարի ավելացումից և ժամկետի երկարաձգումից)

25.000 ՀՀ դրամ

Գրավի ապահովագրություն

Բանկի ընթացակարգերի համաձայն

Երաշխիքի դադարում (վաղաժամկետ մարում)

-

Երաշխիքի գծով վճարում

վճարման ենթակա գումարի 0.3% նվազագույնը 45 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100 000 ՀՀ դրամ

Ապահովություն

1. Մինչև 3 000 000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) երաշխիքները տրամադրվում են նվազագույնը 1 անձի երաշխավորությամբ (ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց) առանց գրավային ապահովվածություն

2. 3 000 000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) ավել երաշխիքները տրամադրվում են.

2.1 Երաշխավորություն -ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց և

2.2  Գրավային ապահովվածություն.

• անշարժ գույք                                                                                           

• շարժական գույք

Ժամկետանց հիմնական պարտավորության   նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական

*Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ: ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ:

**Երաշխիքի գումարի ավելացման և/կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում գանձվում է երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար ավելացված գումարի/ժամկետի չափով:


Թարմացվել է առ 22.01.2018թ., 14:36