Բանկային երաշխիքներ "Փոքր+"

Բանկային երաշխիքների տրամադրման պայմաններն ու սակագները

Երաշխիքի արժույթ

AMD

USD

EUR

Երաշխիքի նվազագույն գումար

80.000.001

200.001

400.001

Երաշխիքի առավելագույն գումար

-

-

-

Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար

0.5% եռամսյակի համար* (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)

Միջազգային երաշխիքներ

պայմանագրային

Գրավի ապահովագրություն

Բանկի ընթացակարգերի համաձայն

Երաշխիքի դադարում (վաղաժամկետ մարում)

-

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի   
ավելացումից ու ժամկետի երկարացումից), չեղյալ հայտարարաում

25.000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի գծով վճարում

վճարման ենթակա գումարի 0.3%, նվազագույնը` 45.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 100.000 ՀՀ դրամ

Ապահովություն

 1. Երաշխավորություն -ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց և

2.  Գրավային ապահովվածություն.

• անշարժ գույք                                                                                           

• շարժական գույք

Ժամկետանց հիմնական պարտավորության   նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական

*Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ: ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ:

**Երաշխիքի գումարի ավելացման և/կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում գանձվում է երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար ավելացված գումարի/ժամկետի չափով:Թարմացվել է առ 17.05.2014թ., 15:32