Բանկային երաշխիքներ "Փոքր"


Բանկային երաշխիքների տրամադրման պայմաններն ու սակագները

Երաշխիքի արժույթ

AMD

USD

EUR

Երաշխիքի նվազագույն գումար

16.000.001

40.001

35.001

Երաշխիքի առավելագույն գումար

80.000.000

200.000

160.000

Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար

0.5% եռամսյակի համար* (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)

Միջազգային երաշխիքներ

պայմանագրային

Գրավի ապահովագրություն

Բանկի ընթացակարգերի համաձայն

Երաշխիքի դադարում (վաղաժամկետ մարում)

-

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից ու ժամկետի երկարացումից), 
չեղյալ հայտարարում

25.000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի գծով վճարում

վճարման ենթակա գումարի 0.3%, նվազագույնը` 45.000 ՀՀ դրամ, 
առավելագույնը` 100.000 ՀՀ դրամ

Ապահովություն

1. Երաշխավորություն -ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց և

2.  Գրավային ապահովվածություն.

• անշարժ գույք                                                                                           

• շարժական գույք

Ժամկետանց հիմնական պարտավորության   նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական

*Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ: ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ:

**Երաշխիքի գումարի ավելացման և/կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում գանձվում է երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար ավելացված գումարի/ժամկետի չափով:


Թարմացվել է առ 19.05.2015թ., 15:39