Ավանդ «Բազմարժութային+»

«Բազմարժութային+» ավանդ` ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ

մինչև 30 օր 31 - 90 օր 91 - 180 օր 181 - 270 օր 271 - 365 օր
ՀՀ դրամ     2.15     2.55     2.95    3.35     3.75 
ԱՄՆ դոլար      0.20     0.25     0.30     0.35      0.40 
Եվրո     0.06     0.06
    0.06     0.05      0.05 

Հիմնական պայմաններ
Ավանդի տեսակը Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև գումարի 40.000.000 ՀՀ դրամ, 100.000 ԱՄՆ դոլար, 80.000 եվրո լրանալը: Ավանդի կուտակումների առավելագույն սահմանաչափը կիրառվում է միայն մինչ 40.000.000 ՀՀ դրամ, 100.000 ԱՄՆ դոլար, 80.000 եվրո ներգրավվող Ավանդների համար: Ավանդը բազմարժութային է և հնարավորություն ունի ավանդի արժույթի բազմակի փոփոխության (ավանդի ամբողջ գումարի չափով) ավանդի գործման ողջ ընթացքում: Ավանդի գումարի արժույթի փոփոխությունը կատարվում է Բանկում տվյալ պահին գործող տվյալ արժույթի փոխարժեքով և սահմանվում է Բանկում տվյալ ավանդատեսակի համար գործող տարեկան տոկոսադրույքը:
Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո
Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

Ավանդի նվազագույն չափը
  • ՀՀ դրամով` 200 000 
  • ԱՄՆ դոլարով` 500
  • Եվրո` 400
  • ՌԴ ռուբլով` 20 000
Տոկոսների վճարում Ժամկետի վերջում` Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով
Ավանդի վերադարձ Ավանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով:
Վաղաժամկետ մարում Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից:
Այլ Պայմաններ Եթե Ավանդը հանդիսանում է վարկի ապահովման միջոց, Ավանդի արժույթի փոփոխությունը Վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածում հնարավոր չէ:


Թարմացվել է առ 03.06.2016թ., 13:16