Ավանդ «Էքսպրես+»

«Էքսպրես+» ավանդ` ժամկետի սկզբում տոկոսների վճարմամբ
Ячейка մինչև 30 օր 31 - 90 օր 91 - 180 օր 181 - 270 օր 271 - 365 օր
AMD      4.73        5.23        5.74        6.24        6.74  
USD      1.00         1.08        1.15        1.23        1.30  
EUR      0.06      0.07      0.08        0.09      0.10  
RUB          0.75        1.00        1.25         1.49          1.74

Հիմնական պայմաններ
Ավանդի տեսակը Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև ավանդի գումարի 40 մլն. (քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ, 100 000 (մեկ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլար, 80 000 (ութսուն հազար) ներառյալ գումար լրանալը։
Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո
Ավանդի ժամկետը Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների
Ավանդի նվազագույն չափը
  • ՀՀ դրամով` 200 000
  • ԱՄՆ դոլարով` 500
  • Եվրո` 400
  • ՌԴ ռոբլով` 20 000
Տոկոսների վճարում Ժամկետի սկզբում` Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով
Լրացուցիչ մուտքագրում Ավանդատուի կողմից վերջին մուտքագրումը Ավանդին կարող է կատարվել Պայմանագրով նախատեսված ավանդի վերադարձման օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օր առաջ (ներառյալ Ավանդի վերադարձման օրը)։
Ավանդի վերադարձ Ավանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը` Հաճախորդի Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։
Վաղաժամկետ մարում Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։ Վճարված տոկոսների և վերահաշվարկված տոկոսների տարբերությունը պահվում է Ավանդի գումարից:



Թարմացվել է առ 03.06.2016թ., 13:10