Ավանդ «Հարմարավետ բիզնես»

«Հարմարավետ բիզնես» ավանդ` ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ

մինչև 30 օր 31 - 90 օր 91 - 180 օր 181 - 270 օր 271 - 365 օր
AMD    4.75    5.19    5.63      6.07     6.51
USD      1.00       1.06     1.12      1.18        1.24  
EUR      0.06        0.07      0.08      0.09        0.09  
RUB           0.75          0.98          1.21           1.43           1.66

Հիմնական պայմաններ 
Ավանդի տեսակը Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև 100 000 (մեկ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը ներառյալ գումար (նաև համարժեք ՀՀ դրամ Եվրո, ռուբլի ՌԴ) և ելքագրումներ ավանդից։
Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո
Ավանդի ժամկետը Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների
Ավանդի նվազագույն չափը
  • ՀՀ դրամով` 200.000 
  • ԱՄՆ դոլարով` 500 
  • ԵՎՐՈ` 400 
  • ՌԴ ռուբլով` 20.000
Ավանդի ելքագրում Թույլատրվում է Ավանդից կատարել ելքագրումներ սկսած Ավանդի ձևակերպման հաջորդ օրվանից, մինչև Ավանդի ժամկետի ավարտման նախորդ օրը։ Ավանդից ելքագրման ենթակա գումարի չնվազող մնացորդը կազմում է տվյալ պահին Ավանդի 50%, Ավանդի ողջ ժամկետի ընթացքում չնվազող մնացորդն ունի ավելացման բնույթ (կուտակման արդյունքում)։ Ելքագրման դեպքում չնվազող մնացորդը չի նվազում։
Տոկոսների վճարում Ժամկետի ավարտի վերջում
Լրացուցիչ մուտքագրում Ավանդատուի կողմից վերջին մուտքագրումը Ավանդին կարող է կատարվել Պայմանագրով նախատեսված ավանդի վերադարձման օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օր առաջ (ներառյալ Ավանդի վերադարձման օրը)։
Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։
Վաղաժամկետ մարում Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից, եթե Ավանդատուն գերազանցել է 5-րդ կետով նախատեսված նվազագույն մնացորդը։