Ավանդ «Դասական բիզնես»

«Դասական բիզնես» ավանդ` ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ

մինչև 30 օր 31 - 90 օր 91 - 180 օր 181 - 270 օր  271  - 365 օր
AMD     4.75    6.85    8.75      9.35       9.75
USD      1.00        1.30        1.95       2.20        2.70  
EUR      0.06        0.10        0.10        0.47        0.75  
RUB          0.75        1.75         2.95           3.75           4.25
«Դասական բիզնես» ավանդ` ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ

մինչև 30 օր 31 - 90 օր 91- 180 օր 181 - 270 օր 271 - 365 օր
AMD       4.75       6.70       8.45        8.98       9.34      
USD      1.00        1.29        1.55          2.18        2.67  
EUR      0.06        0.10        0.10      0.47   0.74
 RUB         0.75        1.74         2.91           3.69         4.17

Հիմնական պայմաններ
Ավանդի տեսակը Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ
Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո
Ավանդի ժամկետը Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների
Ավանդի նվազագույն չափը
  • ՀՀ դրամով` 200 000
  • ԱՄՆ դոլարով` 500
  • Եվրո` 400
  • ՌԴ ռուբլով` 20 000
Տոկոսների վճարում Ժամկետի ավարտի վերջում կամ ամենամսյա
Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։
Վաղաժամկետ մարում Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից:

Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև
Անհատ ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձևԹարմացվել է առ 03.06.2016թ., 13:01