Բիզնես վարկ «Ստարտ-ապ»

Բիզնես վարկ հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրման համար: Տրամադրվում է ինչպես գործող, այնպես էլ նոր Հաճախորդներին:

Առավելությունը – վարկը տրամադրվում է նախագծի ֆինանսավորման համար: Սկզբնական փուլում բիզնեսի զարգացման, հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրման, բիզնեսի հետ կապված խնդիրների լուծման համար:

  Վարկի ստացման On-line դիմում

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող 
«Ստարտ-ափ
» 
բիզնես վարկի պայմաններն ու սակագները

 Վարկի արժույթ

USD

 Վարկի նվազագույն գումար

5.000 USD

 Վարկի առավելագույն գումար

50.000 USD

 Տարեկան տոկոսադրույք

17% տարեկան

 Վարկի առավելագույն ժամկետ

5 տարի

 Վարկի տրամադրման համար գանձվող 
  միանվագ վճար

1%

 Հաշվների բացում և վարում

Բանկում գործող սակագների համաձայն

 Վարկի մարման կարգ

Անուիտետային կամ փոփոխական կախված բիզնեսի 
առանձնահատկություններից

 Տոկոսագումարների մարման կարգ

Ամենամսյա

 Վարկի ժամկետանց մասի նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսադրույք

0.2 % օրական

 Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ 
 կիրառվող տույժ

0.2 % օրական

 Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում 
 կիրառվող տույժ

Վաղաժամկետ մարվող գումարի 2% չափով

 Ապահովվածություն

անշարժ/շարժական գույք, սարքավորումներ

 Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատում

Անվճար: Իրականացվում է Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից:

 Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է համաձայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում 
գործող փոքր բիզնեսի վարկավորման ընթացակարգի: 


Լրացուցիչ պայմաններ

Ծառայության անվանումը

Ծառայության վճար

Փոքր բիզնեսի հաճախորդին տրամադրված վարկի
ապահովման միջոց հանդիսացող որևէ գույք/գույքեր 
այլբանկում հաջորդող գրավի սկզբունքով գրավադրման
համաձայնություն

Պարտավորության մնացորդի 1% չափով,
սակայն 500,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել

Վարկային պարտավորության ապահովման 
միջոցհանդիսացող որևէ գույք/գույքերի փոքր 
բիզնեսիհաճախորդի պահանջով այլ ապահովման
միջոց/միջոցներով փոխարինում

Յուրաքանչյուր միավորի համար – 30,000 ՀՀ դրամ

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում
պայմանագրի ապահովման միջոցների կազմից փոքր
բիզնեսի հաճախորդի պահանջով որևէ գույքի/գույքերի
գրավից ազատում

Յուրաքանչյուր միավորի համար – 50,000 ՀՀ դրամ
Թարմացված է առ 17.02.2016թ., 09:05