Վարկ «Հիմա»

 «Հիմա» վարկատեսակի շրջանակներում անհատ-ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք կարող են ստանալ վարկ 1 օրում: Վարկային հայտի պատասխանը այժմ Դուք կարող եք ստանալ 8 ժամվա ընթացքում: Գումարը ստանալու համար Ձեզ բավական է ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը, լրացնել վարկային դիմում-հայտ, որտեղ նշված կլինեն Ձեր գործող բիզնեսի վերաբերյալ տվյալներ: 

Վարկի ստացման On-line դիմում

Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձնաց տրամադրվող «Հիմա» վարկատեսակի պայմաններն ու սակագները  
                                                                            Վարկատեսակի ընդհանուր նկարագիրը  
                                                                               «Հիմա»
  Վարկատեսակ  Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց  բիզնեսի եկամուտների հիման վրա տրամադրվող վարկ
  Նպատակ   Հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցների համալրում, տարբեր բիզնես խնդիրների

Արժույթ
                                                             AMD                                                      AMD
Վարկի գումար 300 000 - 3 000 000 3 000 001 - 5 000 000
Վարկի առավելագույն ժամկետ (ամիս) 36 48
Տարեկան տոկոսադրույք 22% 22%
Վարկի տրամադրման համար գանձվող վարկի գումարի նկատմամբ միանվագ կոմիսիոն 2.5%
Մարման կարգը անուիտետային մարումներ, ճկուն գրաֆիկ կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից
Վաղաժամկետ մարման տույժ 0%
Վարկի տրման  եղանակը  անկանխիկ
Վարկի օգտագործման եղանակը կանխիկ/անկանխիկ
Ապահովություն Նվազագույնը 2 անձի երաշխավորություն (Իրավաբ. անձանց դեպքում 1-ին անձ` տնօրեն/հիմնադիր,իսկ ԱՁ-ի դեպքում` 3-րդ անձի երաշխավորություն /ընտանիքի անդամ, առկայության և Բանկի պահանջներին բավարարման դեպքում/, 2-րդ անձ` ֆինանսական երաշխավոր, ով ունի աշխատավարձ/շահույթ)
Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում Համաձայն Բանկում գործող սակագների
  ժամկետանց հիմնական պարտավորության   նկատմամբ կիրառվող տույժ   0.2% օրական
  ժամկետանց  տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ   0.2% օրական
                                                                                                                 Հայտատուի նկատմամբ պահանջներ
  Հայտատուի տարիք     23-65 տարեկան
  Բիզնեսի գործողության նվազագույն ժամկետ   6 ամիս
  Հայտատուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ   Համաձայն Բանկի պահանջների
                                                                                                                 Վճարունակության նկատմամբ պահանջներ
Վճարունակության գնահատում
Առանց  գործունեության  ֆինանսատնտեսական վերլուծության իրականացման.
Գործունեության  ֆինանսատնտեսական վերլուծության իրականացմամբ
Թարմացված է առ 17.02.2016թ., 09:05