Հաշվի բացում և սպասարկում

  
Հաշվի բացման և սպասարկման պայմաններ
Ծառայության անվանումը Սակագներ 
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների)*անվճար
Հաշվի տարեկան սպասարկում (Բացառությամբ ժամկետային ավանդային և վարկային  հաշիվների) 
Իրավաբանական անձանց (բացառությամբ 1.2.2 կետում նշվածների) և
անհատ ձեռնարկատերերի հաշվի տարեկան սպասարկում**
5 000 ՀՀ դրամ ***5 000 ՀՀ դրամ ***
Պետական հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների  
հաշվի տարեկան սպասարկում
անվճար
Հաշվի անհատական սպասարկում****պայմանագրային
Ֆինանսական  ոչ բանկային կազմակերպությունների  մինչև  91 օր մարման ժամկետով`  պետական
պարտատոմսերի գրավադրման ապահովվածությամբ վարկային հաշիվների սպասարկում *****
անվճար
Հաշվի նվազագույն մնացորդչի պահանջվում
 Հաշվի փակումանվճար
Հաշիվները բացվում են այն արժույթներով (ՀՀ դրամ, արտարժույթ), որոնց համար Բանկը հրապարակում է  փոխարժեքներ:  
** Հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը  գանձվում է միանվագ` յուրաքանչյուր տարվա համար: Հաշվի սպասարկման գումարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշիվը բացելու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը անակցեպտ կարգով և ենթակա չէ վերադարձման: Հաշվի մնացորդը 1.2.1 կետում նշված գումարից պակաս լինելու դեպքում հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է հաճախորդի բանկում առկա այլ հաշիվներից`  արտարժույթը փոխարկելով ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա դրությամբ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:  
*** Մի քանի հաշիվ ունենալու դեպքում  սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար:
**** Անհատական սպասարկումը ենթադրում է հաճախորդի արտահերթ սպասարկում, անվճար խորհրդատվություն և այլն: 
***** Գումարը գանձվում է միանվագ վարկի պայմանագրային գումարից: Ծրագրային վարկավորման դեպքում` պայմանագրային:  
Հաշվի օրական մնացորդի/ ցպահանջ ավանդի վրա կիրառվող տարեկան  տոկոսադրույքի չափը
Մինչև 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.000 ԱՄՆ դոլար / 35.000 եվրո / 1.500.000 ՌԴ ռուբլի   0.01%0.01%
20.000.001 -  50.000.000 ՀՀ դրամ կամ 50.001-130.000 ԱՄՆ դոլար / 35.001-90.000 Եվրո / 1.500.001-4.000.000 ՌԴ ռուբլի1.0%0.05%
50.000.001 ՀՀ դրամ կամ 130.001 ԱՄՆ դոլար / 90.001 Եվրո / 4.000.001 ՌԴ ռուբլի և ավելի  պայմանագրային (պայմանագրի բացակայության դեպքում գործում է 1.7.2 կետը)
Տեղեկատվական ծառայություններ ¹
Բանկային հաշվի քաղվածքի և համանման վճարային փաստաթղթի տրամադրում
(ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվները) 
անվճար
Swift հաղորդակցության պատճենի տրամադրում1 000 ՀՀ դրամ*
Հաճախորդի պահանջով բանկային հաշվի քաղվածքի և համանման վճարային փաստթղթի պատճենի, կրկնօրինակի տրամադրում
ըստ վաղեմության ժամկետների`(ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվները) 
Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում
(յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
2 000 ՀՀ դրամ*
1 տարուց  մինչև 3 տարի վաղեմություն ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում
(յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
3 000 ՀՀ դրամ*
3 տարուց ավել վաղեմություն  ունեցող ժամանակահատվածի դեպքում 
(յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)
5 000 ՀՀ դրամ*
Հաշվետիրոջ պահանջի հիման վրա բանկային հաշվի քաղվածքների պատճեների տրամադրում 1 փաթեթով կապի տարբեր միջոցներով (ֆաքսով, էլեկտրոնային փոստով) 10 000 ՀՀ դրամ*
Բոլոր տեսակի այլ (1.9.1-ից  1.9.4 կետերում չնշված) տեղեկանքների տրամադրում (յուրաքանչյուր
հաշվի յուրաքանչյուր  տեղեկանքի համար
) ²
3 000 ՀՀ դրամ*
Տեղեկանքի տրամադրում ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով5 000 ՀՀ դրամ*
Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում10 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր պաշտոնական հարցման համար*
¹ Քաղվածքների և տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթերի տրամադրում ՀՀ տարածքից դուրս` լրացուցիչ 1.000 ՀՀ դրամ + փոստային ծախսեր:
² "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում 10.000.000  ՀՀ դրամ/կամ համարժեք արտարժույթ/ և ավելի •ումարի ժամկետային ավանդ  ունեցող կազմակերպությունների համար ավանդի առկայությունը հաստատող տեղեկանքը տրամադրվում է անվճար:
* Ներառյալ ԱԱՀ
Մետաղադրամների ընդունում
Մինչև 100.000 ՀՀ դրամի մետաղադրամների ընդունում անվճարմիայն հատուկ պայմանագրի առկայության դեպքում
100.010 ՀՀ դրամ և ավելի մետաղադրամի ընդունումգումարի 0.5%միայն հատուկ պայմանագրի առկայության դեպքումԹարմացվել է առ 04.03.2015թ., 17:11