Կանխիկով կատարվող գործառնություններ

  
Կանխիկով կատարվող գործառնությունների պայմաններ
Ծառայության անվանումը Սակագներ 
ՀՀ դրամ Արտարժույթ
"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում հաճախորդի հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում (բացառությամբ ժամկետային
ավանդային հաշիվների)
անվճար         ԱՄՆ դոլար` անվճար
 Այլ արտարժույթ` ըստ տվյալ օրվա Բանկի կողմից սահմանած սակագնի      
ժամկետային ավանդային հաշիվներին կանխիկ միջոցների մուտքագրում  անվճար
Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում ¹ անվճար
Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում ¹ 0.2% Ըստ տվյալ օրվա Բանկի կողմից սահմանած սակագնի, բայց ոչ ավել, քան գումարի 0.5%
Թղթադրամի մանրացում և խոշորացում անվճար 0.5%
Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում անվճար 3%
Չեկային գրքույկների տրամադրում (յուրաքանչյուր 25 թերթի համար) 3 000 ՀՀ դրամ*
Մեկանգամյա օգտաործման չեկերի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակի համար) 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Թղթադրամի իսկության ստուգում, փաթեթավորում  գումարի 0,1%
min 1.000 ՀՀ դրամ,
max 10.000 ՀՀ դրամ
   Վճարային տերմինալների միջոցով կատարվող գործառնություններ
 Քարտային, բանկային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում, ավանդի համալրում, վարկի մարում վճարային տերմինալների միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով  ՙԹելՍել՚ ՓԲԸ և ՙԻզի Փեյ՚ ՍՊԸ սեփական տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ
 ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում տեղադրված ՙԹելՍել՚ ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով` 100 ՀՀ դրամ ¹ Մեկ գործառնական օրվա ընթացքում 3.000.000 ՀՀ դրամից ( կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ գումար ստանալու համար, պետք է ներկայացնել համապատասխան հայտը "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ  մինչև նախորդ օրվա ժամը 13.00: 
* Ներառյալ ԱԱՀ: 

Թարմացվել է առ 04.03.2015թ., 17:01