Private Banking

Որոնում

Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

+374 (10) 58-59-85


Visa Infinite քարտի սպասարկում

   Visa Infinite/ World Black Edition Քարտի սպասարկում /այսուհետ`Քարտ/ թողարկում և սպասարկում
  Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)
1 Թողարկում
1.1 Քարտի թողարկում1 Անվճար
1.2 Հավելյալ քարտի թողարկում2
2 Սպասարկում   
2.1 Քարտի սպասարկում Անվճար
2.2 Հավելյալ քարտի սպասարկում 
3 Չնվազող մնացորդ3 -
4 Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1 AMD/USD/EUR/RUB 0.01%
5 Քարտային հաշվի համալրում
5.1 Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերում  AMD, USD արժույթների համար`  անվճար
EUR արժույթի համար` մինչև 7,000 Եվրո անվճար;
7,001 Եվրո և ավելիի դեպքում 0.2%
RUB - Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված ամենօրյա սակագնի, սակայն 1%-ից ոչ ավել
 (բացառությամբ վարկային գծի օգտագործված մասի մարման նպատակով կատարված մուտքերի, որի դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում)
5.2 Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում վճարային տերմինալների միջոցով4 Telcell/Easy Pay տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում տեղադրված Թել-Սել վճարային տերմինալներով` 100 ՀՀ դրամ
5.3 Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային/միջբանկային փոխանցման միջոցով Անվճար
5.4 Քարտային հաշվին մուտքագրում Բանկի Cash-in բանկոմատների միջոցով  Անվճար
6 Քարտով կանխիկ գործարքների իրականացում
6.1 Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում`   
6.1.1 "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում և POS-տերմինալներում
1%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ, 4 ԱՄՆ դոլար/ 4 Եվրո /250 ՌԴ ռուբլի
6.1.2 ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում5  
6.1.3 Այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում6 1.5%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ, 4 ԱՄՆ դոլար/ 4 Եվրո /250 ՌԴ ռուբլի
7 Քարտով անկանխիկ գործարքների իրականացում  
7.1 Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում 0%
7.2 Quasi cash գործարքներ7 3%
8 Կանխիկացում քարտային հաշվից` առանց քարտի կիրառման8
8.1 Հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին      
8.1.1 Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  AMD, USD, EUR, RUR- անվճար
8.1.2 Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  AMD - անվճար
USD, EUR, RUR- 0.3%

8.2 Հաճախորդին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին      
8.2.1 Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  AMD, USD, EUR, RUR-  1%, min 2,000 AMD, 4 AMD/EUR/250 RUR

8.2.2 Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 
9 Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում`առանց քարտի կիրառման8
9.1 Փոխանցում քարտային հաշվից`   
9.1.1 Ներբանկային փոխանցում
1% min 2,000 AMD
9.1.2 Միջբանկային փոխանցում 
9.1.3 Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT)  Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի 
9.1.4 Ժամկետային ավանդի ձևակերպում 1% min 2,000 AMD
9.1.5 Ժամկետային ավանդի համալրում
9.1.6 Վարկի մարում Անվճար
9.1.7 Կոմունալ վճարումների իրականցում
10 Ինտերնետ/Մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում
10.1 Փոխանցում քարտային հաշվից`   
10.1.1 Ներբանկային փոխանցում 1% min 2,000 AMD
10.1.2 Միջբանկային փոխանցում 
10.1.3 Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT)9 Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի 
10.1.4 Ժամկետային ավանդի ձևակերպում9 1% min 2,000 AMD
10.1.5 Ժամկետային ավանդի համալրում
10.1.6 Վարկի մարում Անվճար
10.1.7 Կոմունալ վճարումների իրականցում
11 Բանկոմատի միջոցով կոմունալ վճարումների իրականացում10 Անվճար
12 Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր11
12.1 Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար 10,000,000 AMD/20,000 USD/20,000 EUR/1,000,000 RUR
12.2 Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ 10
13 Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառման/ անկանխիկ գործարքների իրականացման սահմանաչափեր 
13.1 Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն գումար Անսահմանափակ
13.2 Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ
14 Այլ պայմաններ
14.1 Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո)
Անվճար
14.2 Քարտի վերաթողարկում
 (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)
10,000
14.3 Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում  Անվճար
14.4 Քարտային հաշվի լրացուցիչ այդ թվում նաև այլ պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում Անվճար
15 Քարտի արգելափակում
15.1 Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով Visa/Mastercard-ի մեկ տարածաշրջանում) 15,000
15.2 Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկ Անվճար
15.3 Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկից
15.4 Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից 
16 SMS-բանկինգ
16.1 "SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացում Անվճար
16.2 "SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար12
17 Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով) 5
18 Քարտին վարկային գծի տրամադրում    
18.1 Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման համար արտոնյալ ժամանակահատված Մինչև 25 օր
18.2 Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտին օգտագործված վարկային սահմանաչափից պարտադիր մարման ենթակա նվազագույն վճար 10%
18.3 Օրական ժամկետանցի տույժ13 0.1%
18.4 Պարտադիր նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում հաշվարկվող տուգանք 20,000
18.5 Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ /օրական ժամկետանց գումարի նկատմամբ/ 20% min 5000 AMD, max 20,000 AMD
18.6 Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք Համաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
19 Մնացորդի հարցում բանկոմատի միջոցով14      
19.1 "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում  Անվճար
19.2 ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում 10 ՀՀ դրամ
19.3 Այլ բանկերի բանկոմատներում 250 ՀՀ դրամ
Ծանոթություն
¹ Քարտը թողարկվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:Հավելյալ քարտերով կանխիկացումները մասնաճյուղի տարածքում հնարավոր է իրականացնել միայն սպասարկման սրահներում տեղադրված POS-տերմինալների միջոցով: Հիմնական քարտապանի անունով տրամադրվում է միայն մեկ հավելյալ քարտ, ընդ որում տարբերվող հիմնական քարտի վճարահաշվարկային համակարգից, այսինքն` եթե հիմնական քարտը Visa տեսակի է, ապա հավելյալ քարտը պետք է լինի MasterCard տեսակի և հակառակը:
3 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 
4 Քարտային հաշվի համալրման մեկ գործարքի առավելագույն գումարը Թել-Սելլ/Իզի Փեյ  ընկերության ցանցում կազմում է 60,300 ՀՀ դրամ, իսկ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի տերմինալային ցանցում` 100,300 ՀՀ դրամ: Ընդ որում, քարտային հաշվի համալրման գործարքների գծով չկա սահմանափակում: 
5 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
6 ՀՀ-ում և արտասահմանում գործող բանկեր, այդ թվում ՎՏԲ Խմբի POS տերմինալներում:
7վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
8Իրականացվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` մասնաճյուղի կառավարչի հատուկ թույլտվությամբ:
9 Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում հնարավորության առկայության դեպքում: 
10 Կոմունալ վճարումներն ընդունվում են շուրջօրյա հետևյալ օպերատորների օգտին` «Յուքոմ-Մոբայլ», «Բիլայն» (ֆիքսված և բջջային կապ), «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր», «ՀայՌուսԳազԱրդ», «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ ջրմուղկոյուղի», «Լոռի ջրմուղկոյուղի», «Արմավիր ջրմուղկոյուղի»,«Յուքոմ»,«Իդրամ», «Viva Cell-MTS», «Ռոստելեկոմ» :
11 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
12 Ամսական միջնորդավճար քարտի շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ քանակությամբ SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:
13 Կիրառվում է վարկային սահմանաչափի մարման վերջնաժամկետի ավարտից 15 օրացուցային օրվա ընթացքում վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասը չմարելու դեպքում: Տույժը կիրառվում է վարկային սահմանաչափի ժամկետանց գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ: 
14 Յուրաքանչյուր դիտման համար:

Թարմացվել է` 19.07.2019 09:14:46

All rights reserved © 2019 VTB

Developed by Articul Media


Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.