Ավանդներ

Առցանց դիմում
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից:
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդի ժամկետ` 30 -ից մինչև 730 օր:
  • Ավանդն առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է:
  • Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի ժամկետի ավարտին կամ ամսական¹ պարբերականությամբ (բացառությամբ 30 օր ժամկետով ներդրվող ավանդների): 
  • Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում տոկոսագումարների մասնակի պահպանման հնարավորություն:
  • Նվեր` VISA Int./MasterCard վճարային համակարգի պլաստիկ քարտ:
  • Ավանդի գրավով սպառողական վարկ

Նվազագույն գումար/
ժամկետ
30
օր
60
օր
90
օր
120
օր
150
օր
180
օր
270
օր
365
օր
540
օր
730
օր

100 000 ՀՀ դրամից

4.60%

4.85%

6.60%

7.60%

8.10%

8.60%

8.85%

9.10%

9.35%

9.60%

500 000 ՀՀ դրամից

4.85%

5.10%

6.85%

7.85%

8.35%

8.85%

9.10%

9.35%

9.60%

9.85%

3 000 000 ՀՀ դրամից

5.00%

5.25%

7.00%

8.00%

8.50%

9.00%

9.25%

9.50%

9.75%

10.00%

 ¹ Ամսական պարբերականությամբ  տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում “Շահավետ” ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.75%), ԱՄՆ դոլար` (-0.1%), Եվրո` (-0.05%), Ռուսական ռուբլի` (-0.5%): 

Պայմաններ                 
Տեղեկատվական ամփոփագիր
Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների, կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները


Ավանդը երաշխավորված է Ավանդների 
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»         


Թարմացված է առ 08.09.2017թ., 09:00


Այցելեք նաև: Պահատուփերի վարձակալում
Վարկավորում