Վարկային/դեբետային քարտին տրամադրվող վարկային գիծ

Առցանց դիմում Հաշվիչ Վարկունակության հաշվիչ

«Վարկային գիծ վարկային քարտին վճարման արտոնյալ ժամանակաշրջանով» պայմաններ և սակագներ

Սահմանաչափեր 
և նպատակային 
խմբեր
 
1. Բանկի աշխատավարձային նախագծերի /հավատարմագրված կազմակերպությունների/ աշխատակիցներ  2. Ֆիզիկական անձինք, ովքեր ունեն «ՎՏԲ-Հայաստան
Բանկ» ՓԲԸ հաշիվներով
3 ամսից ոչ պակաս շրջանառվող
աշխատավարձ,
 կանոնավոր եկամուտ* (համաձայնագրերի, պայմանագրերի
և այլնի վրա հիմնված)
3. Ֆիզիկական անձինք, ովքեր ունեն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվներով  չշրջանառվող աշխատավարձ, կանոնավոր եկամուտ* (համաձայնագրերի, պայմանագրերի և այլնի վրա հիմնված)
 
 
Նպատակային 
խմբե
րի 
ս
ահմանաչափեր** (վարկի առավելագույն գումար)
Հարկումից հետո աշխատավարձի մինչև 6-պատիկի չափովԲանկի հաշիվներով շրջանառվող ամսական եկամտի մինչև 4-պատիկի չափով
Հարկումից հետո հաստատված ամսական եկամտի մինչև 3-պատիկի չափով (կախված վարկային պատմությունից)
 Վարկի նվազագույն գումար 30,000 AMD/100 USD/100 EUR/4000 RUR
 
Վարկի ձևակերպման վայր Բանկի մասնաճյուղ 
Հաճախորդի  
նկատմամբ  
պահանջներ
 1. ՀՀ ռեզիդենտ, որը ունի անձնագրում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե***
 2. Վարկառուի տարիքը պետք է լինի նվազագույնը 21, իսկ վարկի մարման պահին չպետք է գերազանցի վարկառուի թոշակի անցնելու տարիքը
 3. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում
 Աշխատանքային ստաժՖիզ անձիք, ովքեր ունեն "ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հաշիվներում չշրջանառվող կանոնավոր աշխատավարձ, եկամուտ նպատակային խմբի և Կորպորատիվ ուղղվածության սեգմենտ ունեցող կազմակերպության աշխատակիցների (բացի Կորպորատիվ ուղղվածության սեգմենտի աշխատակիցներից, որոնք ունեն "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ի հաշիվներով շրջանառվող կայուն աշխատավարձ առնվազն վերջին 3 ամիսների ընթացքում) համար՝ անընդմեջ աշխատանքային ստաժ վերջին աշխատանքային վայրում 4 ամիսների ընթացքում: 
ԱպահովությունԱշխատավարձի/եկամտի և հաճախորդի հաշվին դրամական մուտքերի ստացման իրավունք
ԵրկարաձգումՄոնիթորինգի դրական վարկային պատմության պարագայում (ուշացումների բացակայություն և այլն) երկարաձգումը կատարվում է ավտոմատայլ դեպքերում ` հայտի հիման վրա:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ  տեղեկանք
 3. Եկամուտների մասին տեղեկանք  կամ այլ եկամուտները հավաստիացնող  փաստաթղթերի պատճեներ ****   (բացառությամբ այն դեպքի, երբ ստանում են աշխատավարձ/եկամուտ Բանկում)

Ժամկետներ
Վարկի առավելագույն 
ժամկետ

24 ամիս (ինչպես նոր վարկային գծերի, այնպես էլ գործող վարկային գծերի երկարաձգումների դեպքում)


 Վարկի նվազագույն ժամկետ  6 ամիս  
Հաստատման ժամկետՄինչև 1.5 (մեկ ու կես) աշխատանքային օր 
Վարկային գծի տրամադրման մասին դրական որոշման գործողության առավելագույն ժամկետ 30 օրացույցային օր` վարկային գծի տրամադրման մասին դրական որոշման կայացման օրվանից
Դրույքներ և միջնորդավճարներ
Արժույթը և տարեկան տոկոսադրույքը դեբետային (բացասական) 
մնացորդի վրա (Հաճախորդի կողմից Բանկում աշխատավարձ ստանալու դեպքում գործում են լրացուցիչ զեղչեր)

AMD 11-19.5%

USD 11-18.5%

RUR 10-17.5%

EUR 10-17.5%
      Դժբախտ դեպքերից կամավոր ապահովագրության դեպքում տոկոսադրույքից զեղչ` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1%:
Վարկային գծերի երկարաձգման դեպքում տարեկան տոկոսադրույք

-Վարկային գծի միայն երկարաձգման դեպքում` երկարաձգվող վարկային գծի  գործող տոկոսադրույքին հավասար:
-Վարկային գծի սահմանաչափի ավելացման դեպքում (վարկային գծի երկարաձգման հետ մեկտեղ կամ առանց) վարկային գծի տոկսադրույքը սահմանվում է “Արժույթ և տարեկան տոկոսադրույք” կետի համաձայն:

Տարեկան փաստացի տոկոսոադրույք11%-24% 
 
Հայտի դիտարկման   
միջնորդավճար 
-
Միանվագ միջնորդավճար վարկի
տրամադրման համար******
Վարկի գումարի 2.9%, բայց ոչ ավել 50,000 AMD:
Միջնորդավճարը գանձվում է ինչպես նոր վարկային գծի տրամադրման, այնպես էլ վարկային գծի երկարաձգման և սահմանաչափի ավելացման***** դեպքերում:
Սուպեր Քարտի դեպքում – սահմանված չէ:
Արտոնյալ ժամանակա-
հատված, օրեր (քաղվածքի 
ձևավորման օրվանից)
Visa Classic/MasterCard Standard- 15
Visa Gold/MasterCard Gold - 20
Վճարման սահմանաչափը գերազանցելու
 դեպքում կիրառվում է տույժ գերազանցող գումարի նկատմամբ (տույժ սահմանաչափը գերազանցելու համար) 
Visa Classic/MasterCard Standard-20% նվազ. 500 ՀՀ դրամ, առավ. 10 000 ՀՀ դրամ 
Visa Gold/MasterCard Gold- 20% նվազ. 500 ՀՀ դրամ, առավ. 20 000 ՀՀ դրամ 
Հիմնական պարտքի 
 
չափը  նվազագույն  
մնացորդի  
հաշվարկի համար
10%
Վարկային սահմանաչափի մարման մաս (հաճախորդի ընտրությամբ) Քարտային հաշվին մուտքագրված յուրաքանչյուր գումարի 20% չափով
Տոկոսագումարի  
հաշվարկման և  
վճարման կարգը
Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի գումարի օգտագործված մասի նկատմամբ օգտագործման օրվանից օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ:
ՏուգանքներՄինչև արտոնյալ ժամանակահատվածի վերջին օրը ներառյալ վարկի օգտագործված մասի 10 %-ի չմարման դեպքում գանձվում է տուգանք` 
Visa Classic/MasterCard Standard- 5000 ՀՀ դրամ
Visa Gold/MasterCard Gold-10 000 ՀՀ դրամ 
Ժամկետանցում /տույժերՎարկային գծի ժամկետանցման դեպքում, ինչպես նաև վարկի մարման վերջնաժամկետը լրանալու հաջորդ օրը դադարում է գործել պայմանագրում նշված տոկոսադրույքը և օգտագործված վարկային գծի և հաշվեգրված տոկոսագումարների նկատմամբ մինչև փաստացի մարումը կիրառվում է տույժ օրեկան 0.1 %-ի չափով:
Պահանջներ  
վարկառուի
երաշխավորի  
վարկային   
պատմության  
նկատմամբ

Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն


-
Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր)
Սահմանված չէ   
 Վարկային հաշվի հավելյալ******* սպասարկման ամսական միջնորդավճար (կամավոր) Կախված վարկի գումարից`
- մինչև 300,000 ՀՀ դրամ/700 USD/700 EUR/30,000 RUR (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.32%
- 300,000 ՀՀ դրամ/ 700 USD/700 EUR/30,000 RUR վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.22%
Վարկային գծի սահմանաչափի հաշվարկը և տոկոսագումարների մարումը կատարվում `է ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով, վարկային գծի այլ գործարքները ` Բանկի փոխարժեքներով:
Բանկի ցանկացած պրոդուկտի գծով մերժում ստանալու օրվանից 15 օրվա ընթացքում հայտ ներկայացնելու դեպքում տեղի է ունենում մերժում:


Առաջնային եկամտի տակ հասկացվում է՝

 • աշխատանքի վայրից ներկայացված տեղեկանքով հաստատագրված եկամուտը,
 • պարբերական բնույթ կրող (առնվազն եռամսյակը մեկ) պարգևատրումները, որոնք տրվել են վերջին տարվա ընթացքում
 • երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ (Ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, Քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմիների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն):
Եկամուտների բոլոր մյուս աղբյուրները համարվում են երկրորդային՝

 • եկամուտներ վարձակալությունից`

          - գույքի սեփականության վկայական և հետևյալ պահանջներից մեկը`

           1. օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագիր (հասատատված նոտարի և/կամ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից), 

           2. վարձակալության վճարներ, որոնք մուտքագրվում են հաճախորդի "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հաշիվներին, ընդ որում` մուտքեր պետք է լինեն առնվազն վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

 • դրամական փոխանցումները,
 • չհարկվող պարգևատրումներ (ոչ պաշտոնական),
 • այլ թոշակներ (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի, կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակի և երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի):

** Մեկ վարկառուի առավելագույն սահմանաչափը առանց գույքային ապահովման վարկերի գծով (դեբետային քարտին վարկային գիծ + Քարտ Ունիվերսալ + Վարկ Ունիվերսալ + վարկային քարտին վարկային գիծ արտոնյալ ժամանակահատվածով + վարկային քարտին վարկային գիծ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի) կազմում է`
1) 1-ին և 2-րդ նպատակային խմբերի մասով – Վարկառուի աշխատավարձի (հարկումից հետո եկամտի) 6-պատիկի չափ,
2) 3-րդ նպատակային խմբի մասով – համապատասխան նպատակային խմբի սահմանաչափի չափ, որը նշված է “Նպատակային խմբերի սահմանաչափեր” տողում:
Ընդ որում, եթե Վարկառուն ներկայացնում է միայն երկրորդային եկամուտ, մեկ վարկառուի գծով առավելագույն սահմանաչափը վարկային գծի յուրաքանչյուր տեսակի համար ((դեբետային քարտին վարկային գիծ, վարկային քարտին վարկային գիծ արտոնյալ ժամանակահատվածով, վարկային քարտին վարկային գիծ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի) չի կարող գերազանցել 3 մլն. ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ):

*** Ոչ ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում գրանցում չունեցող ՀՀ քաղաքացու համար` անձը հաստատող փաստաթղթում փաստացի բնակության մասին նշումի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվառման կամ փաստացի բնակության հասցեի նշումով ոչ պակաս, քան 183 օր վաղեմության ժամկետով կացության քարտի կամ ՀՀ Ոստիկանությունից գրանցման մասին տեղեկանքի առկայություն: Վերջիններիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը, որի գործողության ժամկետը գերազանցում է պահանջվող վարկի վերջնաժամկետը, ընդ որում աշխատանքի վերջին վայրում անդադար ստաժը պետք է լինի առնվազն 4 ամիս:

Ուժային կառույցների աշխատակիցների համար փաստացի բնակության պահանջին բավարարող փաստաթուղթ է հանդիսանում հետևյալ փաստաթղթերից մեկը.

 1. ՀՀ-ում զորամասի կողմից տրամադրված կոնկրետ հասցեում կամ զորամասի տարածքում բնակության իսկության վերաբերյալ տեղեկանքը` բնակության ժամանակահատվածի նշումով, կամ
 2. եկամուտների մասին տեղեկանքը` ՀՀ-ում ծառայության սկզբի ամսաթվի նշումով, կամ
 3. զինվորական գրքույկը զինվորական հաշվառման կանգնելու ամսաթվի նշումով և պայմանով, որ զինվորական մասը գտնվում է ՀՀ տարածքում:

Վերջինների բացակայության դեպքում ուժային կառույցների աշխատակիցների համար հիմք է հանդիսանում վերջին տարում ոչ պակաս, քան 183 օր ՀՀ տարածքում գտնվելու փաստը (հաստատման համար կցվում են վիզաների նշումների առկայությամբ անձնագրի համապատասխան էջերի սքան-պատճենները):

**** Հաճախորդի կողմից եկամուտները հաստատող փաստաթղթի պատճենը տրամադրվում է միայն այն դեպքում, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում հաճախորդը ձևակերպել է այլ վարկ Բանկում, որի ժամանակ տրամադրվել է եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանքի օրիգինալը, ընդ որում փաստաթղթի պատճենի վրա պարտադիր պետք է առկա լինի մասնաճյուղի աշխատակցի կողմից գրառում այն մասին, թե որ վարկային փաթեթում է գտնվում փաստաթղթի օրիգինալը (վարկային պայմանագրի համարի նշումով):

***** Սահմանաչափի ավելացման դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է վարկային սահմանաչափի ավելացված մասի վրա, սակայն սահմանաչափի ավելացման հետ միասին վարկային գծի երկարաձգում կատարելու դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է ամբողջ վարկային սահմանաչափից (գործող գումարած ավելացվող):

****** Նոր վարկային գծի տրամադրման դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է քարտով առաջին գործարքի կատարումից հետո:

******* Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկումը ներառում է հետևյալ ծառայությունները`
- Բանկում գործող և Վարկառուին հասանելի ծառայությունների շրջանակներում Վարկառուի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն:
- Ֆինանսական խորհրդատվություն (ներառյալ ԱՔՌԱ հարցում:
- Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի/մնացորդի չափով Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ժամանակահատվածում:Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և  այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Ուշադրություն` արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում` փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Զգուշացում՝ ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները: 
Զգուշացում՝ ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:


«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»