Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր

` Առցանց դիմում Հաշվիչ Վարկունակության հաշվիչՈսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր առավել շահավետ պայմաններով

Ոսկի+10%" պայմաններ և սակագներ
Ոսկի+30%/50%" պայմաններ և սակագներ

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկավորման պայմաններ ու սակագներ

Ընդհանուր նկարագրություն
Վարկի ձևակերպման վայր                                                                        Բանկի մասնաճյուղ  
Նպատակային նշանակություն
ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ սպառողական վարկ
Ծառայության պարամետրեր
Մարման եղանակ  Մինչև 90 օրվա տոկոսագումարները
 վճարվում են վարկի տրամադրման
 պահին, իսկ մնացած
տոկոսագումարները` ժամկետի
 ավարտին` հիմնական
գումարի հետ միասին:
 Տոկոսագումարը
հաշվարկվում է միայն
 օգտագործված
օրերի համար:(Տարբերակ 1)
    Վարկի ամբողջ ժամկետի համար տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս, իսկ վարկի հիմնական գումարը` ժամկետի ավարտին: (Տարբերակ 2)  Անուիտետային վճարումներ 
(Տարբերակ 3) 
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ (AMD)
ԱՄՆ դոլար (USD)  
 ՀՀ դրամ (AMD)
Վարկի դիմաց վճարվող տոկոսների արժույթ ՀՀ դրամ (AMD)  
Վարկի տրամադրման եղանակը ՀՀ դրամի դեպքում` կանխիկ, ԱՄՆ դոլարի դեպքում` գործող կամ նոր դեբետային քարտին (այն դեպքում, եթե վարկի ձևակերպման պահին հաճախորդն ունի գործող դեբետային քարտ, ապա վարկը տրամադրվում է վերջինիս վրա, իսկ եթե չունի գորոծող դեբետային քարտ, ապա մինչև վարկի ձևակերպումը բացվում է նոր քարտ և վարկը տրամադրվում է քարտային հաշվին, սակայն քանի որ քարտը դեռ ձևավորված չէ, ապա վարկի գումարը տրամադրվում է դրամարկղի միջոցով` ավտոմատ դեբետագրվելով նոր քարտային հաշվից առանց քարտի կիրառման)      Կանխիկ
Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկավորման պայմաններ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*  LTV=100%-ի դեպքում`
      AMD` 16%
USD` 9%
LTV=90%-ի դեպքում`
AMD` 15%
USD` 8% 
      LTV=100%-ի դեպքում`
                  AMD` 14%
             USD 8%
      LTV=90%-ի դեպքում`
                AMD` 13%
              USD` 7%
16%
 Վարկի առավելագույն ժամկետ*** 180 օր   730 օր   1800 օր  
Զեղչ տարեկան անվանական տոկոսադրույքից դժբախտ դեպքերից կամավոր ապահովագրության դեպքում      

Տոկոսադրույքից զեղչը սահմանվում է կախված վարկի գումարից:
- մինչև 200,000 ՀՀ դրամ/500 ԱՄՆ դոլար  (ներառյալ) վարկի դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1.5%
- 200,000 ՀՀ դրամ/500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրոյք հանած 1%

Վարկի նվազագույն ժամկետ 80 օր 731 օր
Վարկառուի գծով առավելագույն սահմանաչափ 3 000 000 ՀՀ դրամ(կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարով` հաշվարկված վարկի ձևակերպման պահին Բանկում սահմանված արժույթի առքի անկանխիկ փոխարժեքով)
Վարկի նվազագույն գումար
30 000 ՀՀ դրամ/100 ԱՄՆ դոլար
Վարկի վաղաժամկետ մարում տույժեր նախատեսված չեն
 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար**   ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում   ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում 2.9% վարկի գումարից
              
 • մինչև 100,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2,000 ՀՀ դրամ,
 • 100,001-ից 200,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 4,000 ՀՀ դրամ,
 • 200,001 ՀՀ դրամ գումարից ավելի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 6,000 ՀՀ դրամ       
        1.75% վարկի գումարից    


        
   ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում  ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում
          
 • մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 1,000 ՀՀ դրամ,
 • 1,001-ից 2,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 2,000 ՀՀ դրամ,
 • 2,00 1-ից 3,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 2,500 ՀՀ դրամ,
 •  3,00 1-ից 5,000 ԱՄՆ դոլար գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 4,000 ՀՀ դրամ     
 2.8% վարկի գումարից  
Վարկային հաշվի սպասարկման ամենամսյա վճար
Առանց կամավոր ապահովագրության - տրամադրված գումարի 0,4% տրամադրված գումարի 0,4%
Կամավոր ապահովագրությունով

(կախված վարկի գումարից)`

 • մինչև 200,000 ՀՀ դրամ/500 ԱՄՆ դոլար  (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,
 • 200,000 ՀՀ դրամ/500 ԱՄՆ դոլար  վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%:

 • մինչև 200,000 ՀՀ դրամ/500 ԱՄՆ դոլար  (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.69%,
 • 200,000 ՀՀ/500 ԱՄՆ դոլար  դրամ վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.5%
 • մինչև 200,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.79%,
 • 200,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.6%:
Ապահովում Որպես գրավ ընդունվում են ոսկյա իրեր: Գրավի գնահատման ժամանակ հաշվի չեն առնվում նրա գեղարվեստական արժեքը, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը` այսինքն գնահատվում է բացառապես ոսկին: Եթե զարդը մի քանի մետաղների և հարգի տարասեռ համաձուլվածք է, ապա գնահատման ենթակա չէ:
Վարկի առավելագույն հարաբերակցությունը գրավի գնահատված արժեքի նկատմամբ 90-100 % (անկախ վարկի ժամկետից)      100%
 Նոր վարկ ձևակերպել ցանկացող հաճախորդների նկատմամբ նվազագույն պահանջը Վարկի ձևակերպման պահին Բանկի ԱԲՀ-ի տվյալներով տվյալ հաճախորդի անունով չպետք է լինեն ժամկետանց և/կամ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով դասակարգված գործող վարկեր:
Վարկի գումարը/ ժամկետը փոխել ցանկացող հաճախորդների նկատմամբ նվազագույն պահանջները (վարկի գումարի ավելացնելու կամ պակասեցնելու ուղղությամբ հնարավոր ճշգրտմամբ` կախված գործարքի ամսաթվի դրությամբ գրավի գնահատված արժեքից) 1) Վարկի երկարաձգման (գործող վարկի գումարի/ժամկետի փոփոխման) պահին տվյալ վարկը չպետք է լինի ժամկետանցված, սակայն բացառապես Հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին տվյալ վարկի գծով բոլոր ժամկետանց պարտավորությունները մարելու դեպքում ԱԲՀ-ում հնարավոր կլինի իրականացնել երկարաձգումը:
2) Այն դեպքում, եթե վարկի երկարաձգման (գործող վարկի գումարի/ժամկետի փոփոխման) պահին Բանկի ԱԲՀ-ի տվյալներով տվյալ հաճախորդի անունով առկա են գործող այլ վարկեր, որոնք դասակարգված են սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով, ապա ԱԲՀ-ում երկարաձգումը հնարավոր կլինի իրականացնել միայն 3 ամիս ժամկետով և անուիտետային մարման եղանակից տարբերվող վարկի մարման եղանակով, որը սահմանված է սույն պայմանների և սակագների համաձայն:
Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ Կախված գրավադրվող ոսկու քանակից` առավելագույնը մինչև 1 աշխատանքային ժամ
Այլ պայմաններ
Տույժ վարկառուի պարտավորությունների չկատարման դեպքում (յուրաքանչյուր ժամեկտանց օրացուցային օրվա համար) 0,09% ժամկետանց գումարից և հաշվարկված տոկոսներից
Լիազորագրի ձևակերպում Բանկի ներսում
                                     3 900 ՀՀ դրամ
 Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում   “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն  
Գրավի գնահատում
Գրավի արժեքի գնահատում

Ոսկյա իրերի գրավի գնահատման արժեքի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: Տարբեր հարգերի 1գ. ոսկու գնահատման արժեքը ներկայացված է Բանկի ինտերնետային կայքում http://ru.vtb.am/

Լրացուցիչ պայմաններ
* Տոկոսադրույքների մասով արտոնություններ առանձին մասնաճյուղերի համար նախատեսված չեն:
** Տարբերակ 1 մարման եղանակով ՀՀ դրամով ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկերի դեպքում բացառություն են հանդիսանում հետևյալ մասնաճյուղերը, որտեղ վարկի տրամադրման միանվագ վճարը կազմում է`


Սևան մասնաճյուղում.

 • մինչև 100 000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 500 AMD;
 • 100 001-ից 200 000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1500 AMD;
 • 200 001 AMD-ից ավել վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2000 AMD:

Եղեգնաձոր մասնաճյուղում.

 • մինչև 400 000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1000 AMD;
 • 400 001 AMD-ից ավել վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2000 AMD:

Մարտունի, Աշտարակ, Դիլիջան մասնաճյուղերում.

 • մինչև 100 000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 500 AMD;
 • 100 001-ից 200 000 դրամ վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1500 դրամ;
 • 200 001 AMD-ից ավել վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2500 AMD:

Մեղրի, Սպիտակ մասնաճյուղերում.

 • մինչև 100 000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1000 AMD;
 • 100 001-ից 200 000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1500 AMD;
 • 200 001 AMD-ից ավել վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2000 AMD:

Իջևան, Աբովյան, Հրազդան, թիվ 76 և Կամո մասնաճյուղերում.

 • մինչև 100 000 AMD գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1000 AMD;
 • 100 001-ից 200 000 AMD գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2000 AMD;
 • 200 001 AMD-ից ավելի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 4000 AMD:

Արթիկ մասնաճյուղում.

 • մինչև 100 000 AMD գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1000 AMD;
 • 100 001-ից 200 000 AMD գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 2000 AMD;
 • 200 001 AMD-ից ավելի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 3000 դրամ:

  Ծաղկահովիտ մասնաճյուղում.

 • մինչև 100,000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1,000 AMD;
 • 100,001-ից 200,000 AMD վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից + 1,500 AMD;

 • 200,001 AMD-ից ավել վարկի գումարի դեպքում – 1.8% վարկի գումարից +3,500 AMD:                        

*** Վարկի ժամկետի ավելացման պահին գանձվում է ավելացումն իրականացնելու օրվա դրությամբ գործող վարկավորման միջնորդավճարները:
   Եթե վարկի մարման օրը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, վարկի մարման օր է հանդիսանում հաջորդ աշխատանքային օրը:
 Նոր դեբետային քարտի պայմանները, որի վրա տրամադրվում է ԱՄՆ դոլարով վարկ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ փոխարինող փաստաթուղթ:

Ուշադրություն` Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոuադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Զգուշացում՝ Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝ Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»
   

Սպառողական վարկի և վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ընդհանրական թերթիկներ

Թարմացված է առ 14.04.2017թ., 10:55


Ուշադրություն`
Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի: