Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր

` Առցանց դիմում Հաշվիչ Վարկունակության հաշվիչՈսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր առավել շահավետ պայմաններով

Ոսկի+10%" պայմաններ և սակագներ
Ոսկի+30%/50%" պայմաններ և սակագներ
Ցածր %-ով ոսկու գրավով վարկ


Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկավորման պայմաններ ու սակագներ

Ընդհանուր նկարագրություն

Վարկի ձևակերպման վայր

                                                                       Բանկի մասնաճյուղ  

Նպատակային նշանակություն

ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ սպառողական վարկ

Ծառայության պարամետրեր

Մարման եղանակ

Մինչև 90 օրվա տոկոսագումարները
 վճարվում են վարկի տրամադրման
 պահին, իսկ մնացած
տոկոսագումարները` ժամկետի
 ավարտին` հիմնական 
գումարի հետ միասին:
 Տոկոսագումարը 
հաշվարկվում է միայն
 օգտագործված 
օրերի համար:

  • Վարկի ամբողջ ժամկետի համար տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս, իսկ վարկի հիմնական գումարը` ժամկետի ավարտին: 
  • Անուիտետային վճարումներ 

Անուիտետային վճարումներ  
    

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ (AMD)
ԱՄՆ դոլար (USD)  

ՀՀ դրամ (AMD)

Վարկի դիմաց վճարվող տոկոսների արժույթ

ՀՀ դրամ (AMD)  

Վարկի տրամադրման եղանակը

ՀՀ դրամի դեպքում` կանխիկ, ԱՄՆ դոլարի դեպքում` գործող կամ նոր դեբետային քարտին (այն դեպքում, եթե վարկի ձևակերպման պահին հաճախորդն ունի գործող դեբետային քարտ, ապա վարկը տրամադրվում է վերջինիս վրա, իսկ եթե չունի գորոծող դեբետային քարտ, ապա մինչև վարկի ձևակերպումը բացվում է նոր քարտ և վարկը տրամադրվում է քարտային հաշվին, սակայն քանի որ քարտը դեռ ձևավորված չէ, ապա վարկի գումարը տրամադրվում է դրամարկղի միջոցով` ավտոմատ դեբետագրվելով նոր քարտային հաշվից առանց քարտի կիրառման)

     Կանխիկ

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկավորման պայմաններ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

LTV=100%-ի դեպքում`
      AMD` 13% 
USD` 9%
LTV=90%-ի դեպքում`
AMD` 12%
USD` 8% 

      LTV=100%-ի դեպքում`
                  AMD` 13% 
             USD 8%
      LTV=90%-ի դեպքում`
                AMD` 12%
              USD` 7%

13%

Sարեկան փաստացի տոկոսադրույք       16,5%-24%

Վարկի առավելագույն ժամկետ**

180 օր  

730 օր  

1800 օր  

Վարկային հաշվի հավելյալ * սպասարկմամբ վարկի ստացման ընտրության դեպքում անվանական տոկոսադրույքից զեղչ

     

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրոյք հանած 1%:

ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում` կախված վարկի գումարից.

- մինչև 500 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) վարկի դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1.5%

- 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1%

Վարկի նվազագույն ժամկետ

                   80 օր                                                    181օր

731 օր

Վարկառուի գծով առավելագույն սահմանաչափ

3 000 000 ՀՀ դրամ(կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարով` հաշվարկված վարկի ձևակերպման պահին Բանկում սահմանված արժույթի առքի անկանխիկ փոխարժեքով)

Վարկի նվազագույն գումար

30 000 ՀՀ դրամ/100 ԱՄՆ դոլար

Վարկի վաղաժամկետ մարում

տույժեր նախատեսված չեն

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար     

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում (կախված վարկի ժամկետից)

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում

Միջնորդավճար նախատեսված չէ

              

• մինչև 120 օր (ներառյալ) ժամկետի դեպքում` 1.5% վարկի գումարից

• 121-ից 180 օր (ներառյալ) ժամկետի դեպքում` 2% վարկի գումարից, բայց ոչ ավել քան 70,000 AMD          

Միջնորդավճար նախատեսված չէ

        

 

ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում

ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում

 

·     մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 1,000 ՀՀ դրամ,

·     1,001-ից 2,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 2,000 ՀՀ դրամ,

·     2,00 1-ից 3,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 2,500 ՀՀ դրամ,

·      3,00 1-ից 5,000 ԱՄՆ դոլար գումարի դեպքում` 2.7% վարկի գումարից + 4,000 ՀՀ դրամ     

 2.8% վարկի գումարից, բայց ոչ ավել քան 70,000 AMD-ին համարժեքը USD-ով`  հաշվարկված վարկի ձևակերպման պահին Բանկում սահմանված արժույթի առքի անկանխիկ փոխարժեքով

 

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր)

 Միջնորդավճար նախատեսված չէ                           Տրամադրված վարկի գումարի 0.4%

Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ամսական միջնորդավճար (կամավոր)

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում 

Վերոնշյալ միջնորդավճարին գումարվում է նաև (կախված վարկի գումարից)`

- մինչև 200,000 AMD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,

- 200,001-900,000 AMD (ներառյալ) վարկի գումարի  դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 1,100 AMD, 

- 900,001-1,500,000 (ներառյալ) AMD վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 1,300 AMD,

- 1,500,000 AMD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 2,200 AMD 

ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում 

Վերոնշյալ միջնորդավճարին գումարվում է նաև (կախված վարկի գումարից)`

-  մինչև 400 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,

-  401-1,800 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 1,100  AMD,

- 1,801-3,100 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 1,300 AMD,

- 3,100 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%, բայց ոչ ավել, քան 2,200 AMD


Վերոնշյալ միջնորդավճարին գումարվում է նաև (կախված վարկի գումարից)`  

-  մինչև 400 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,

-  401-1,800 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.2%, բայց ոչ ավել, քան 1,100  AMD,

- 1,801-3,100 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.2%, բայց ոչ ավել, քան 1,300 AMD,

- 3,100 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.2%, բայց ոչ ավել, քան 2,200 AMD


Ապահովում

Որպես գրավ ընդունվում են ոսկյա իրեր: Գրավի գնահատման ժամանակ հաշվի չեն առնվում նրա գեղարվեստական արժեքը, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը` այսինքն գնահատվում է բացառապես ոսկին: Եթե զարդը մի քանի մետաղների և հարգի տարասեռ համաձուլվածք է, ապա գնահատման ենթակա չէ:

Վարկի առավելագույն հարաբերակցությունը գրավի գնահատված արժեքի նկատմամբ

90-100 % (անկախ վարկի ժամկետից)

     100%

Նոր վարկ ձևակերպել ցանկացող հաճախորդների նկատմամբ նվազագույն պահանջը

Վարկի ձևակերպման պահին Բանկի ԱԲՀ-ի տվյալներով տվյալ հաճախորդի անունով չպետք է լինեն ժամկետանց և/կամ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով դասակարգված գործող վարկեր:

Վարկի գումարը/ ժամկետը փոխել ցանկացող հաճախորդների նկատմամբ նվազագույն պահանջները (վարկի գումարի ավելացնելու կամ պակասեցնելու ուղղությամբ հնարավոր ճշգրտմամբ` կախված գործարքի ամսաթվի դրությամբ գրավի գնահատված արժեքից)

1) Վարկի երկարաձգման (գործող վարկի գումարի/ժամկետի փոփոխման) պահին տվյալ վարկը չպետք է լինի ժամկետանցված, սակայն բացառապես Հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին տվյալ վարկի գծով բոլոր ժամկետանց պարտավորությունները մարելու դեպքում ԱԲՀ-ում հնարավոր կլինի իրականացնել երկարաձգումը: 
2) Այն դեպքում, եթե վարկի երկարաձգման (գործող վարկի գումարի/ժամկետի փոփոխման) պահին Բանկի ԱԲՀ-ի տվյալներով տվյալ հաճախորդի անունով առկա են գործող այլ վարկեր, որոնք դասակարգված են սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով, ապա ԱԲՀ-ում երկարաձգումը հնարավոր կլինի իրականացնել միայն 3 ամիս ժամկետով և անուիտետային մարման եղանակից տարբերվող վարկի մարման եղանակով, որը սահմանված է սույն պայմանների և սակագների համաձայն:

Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ

Կախված գրավադրվող ոսկու քանակից` առավելագույնը մինչև 1 աշխատանքային ժամ

Այլ պայմաններ

Տույժ վարկառուի պարտավորությունների չկատարման դեպքում (յուրաքանչյուր ժամեկտանց օրացուցային օրվա համար)

0,09% ժամկետանց գումարից և հաշվարկված տոկոսներից

Լիազորագրի ձևակերպում Բանկի ներսում

                                     3 900 ՀՀ դրամ

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

  “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն  

 Առանց գրավի ազատման վարկը մարելու դեպքում գրավի պահպանության միջնորդավճար  Վարկը առանց գրավի ազատման մարելու դեպքում, երբ գրավը մնում է Բանկում` այն ձևակերպվում է որպես ի պահ ընդունված արժեք և վարկը մարելուց հետո 16-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած հետագայում հաճախորդից գանձվում է արժեքների պահպանության միջնորդավճար` յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար գրավի գնահատված արժեքի 0,01%-ի չափով:*

* Վարկառուի մահվան դեպքում գրավի ստացման համար ժառանգի(ների) կողմից ժառանգության վկայականը ներկայացնելու դեպքում գրավի պահպանության միջնորդավճար չի գանձվում:

Գրավի գնահատում

Գրավի արժեքի գնահատում

Ոսկյա իրերի գրավի գնահատման արժեքի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: Տարբեր հարգերի 1գ. ոսկու գնահատման արժեքը ներկայացված է Բանկի ինտերնետային կայքում http://ru.vtb.am/

Լրացուցիչ պայմաններ

* Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկումը իր մեջ ներառում է հետևյալ ծառայությունները.

- Բանկում գործող և Վարկառուին հասանելի ծառայությունների շրջանակներում Վարկառուի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն,

- ֆինանսական խորհրդատվություն (ներառյալ ԱՔՌԱ հարցում),

- դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն` վարկի գումարի/մնացորդի չափով Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ժամանակահատվածում:

** Վարկի ժամկետի ավելացման պահին գանձվում է ավելացումն իրականացնելու օրվա դրությամբ գործող վարկավորման միջնորդավճարները: 
   Եթե վարկի մարման օրը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, վարկի մարման օր է հանդիսանում հաջորդ աշխատանքային օրը:

Նոր դեբետային քարտի պայմանները, որի վրա տրամադրվում է ԱՄՆ դոլարով վարկ


Լրացուցիչ տեղեկություն


Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

  1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
  2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
  3. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`

  1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ փոխարինող փաստաթուղթ:

Ուշադրություն` Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոuադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Զգուշացում՝ Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝ Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»   
   


Թարմացված է առ 16.08.2019