Սպառողական վարկեր


Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկերի մարում` Telcell տերմինալների միջոցով


Առցանց դիմում Հաշվիչ Վարկունակության հաշվիչ 
Վարկ “Ունիվերսալ”` առանց գույքի գրավադրման սպառողական վարկ
Պայմաններ և սակագներ
Պրոդուկտի ընդհանուր նկարագրություն
   
Վարկի ձևակերպման վայր       Բանկի մասնաճյուղ
Հաճախորդի հանդեպ պահանջներ Բանկի նվազագույն պահանջներին բավարարող ֆիզիկական անձինք Բանկում աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում ապասարկվող աշխատակիցներ (հավատարմագրված կազմակերպություններ),որոնք բավարարում են Բանկի նվազագույն պահանջներին (1 ամիս աշխատավարձ ստանալու պատմության առկայության դեպքում)      
Պրոդուկտի պարամետրեր
Վարկառուի/ Համավարկառուի  
եկամուտների հաստատում
Վարկառուի/համավարկառուի առաջնային եկամուտները* (պարտադիր չեն) հաշվի են առնվում 100%,  
Վարկառուի/Համավարկառուի երկրորդային եկամուտները (պարտադիր չեն) հաշվի են առնվում 60%, 
Վարկառուն/Համավարկառուն կարող է չունենալ առաջնային եկամուտներ` ունենալով երկրորդային եկամուտներ
Ապահովությունը Պայմանագրային պարտավորություններով եկամտի ստացման իրավունք
Արժույթ AMD
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք¹  22.50% 18.50% 19.50%
Զեղչ տարեկան անվանական տոկոսադրույքից դժբախտ դեպքերից կամավոր ապահովագրության դեպքում      

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1%

Տոկոսադրույքի ֆիքսում Տոկոսադրույքը ֆիքսվում է վարկի ամբողջ ժամկետի համար
Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ
Առավելագույն ժամկետ 2 տարի  5 տարի      5 տարի
Մարման եղանակ

Անուիտետային վճարումներ, կամ եռամսյակային մարումներ:

Եռամսյակային մարումների ընտրության հնարավորություն նախատեսված է զին.ծառայողների համար:

Վարկի առավելագույն գումար Եկամուտների (հարկումից հետո) եռապատիկը, սակայն 3,000,000 AMD-ից ոչ ավել Եկամուտների  (հարկումից հետո) վեցապատիկը, սակայն 3,000,000 AMD-ից ոչ ավել Եկամուտների (հարկումից հետո) 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավել 4,000,000 ՀՀ դրամից
Վարկի նվազագույն գումար 100,000 AMD
Վարկի  ավելացվող մասի նվազագույն գումար (նոր վարկի տրամադրման միջոցով գործող վարկի գումարի ավելացման դեպքում


30,000 AMD 

Վարկի տրամադրման եղանակ Միանվագ, անկանխիկ եղանակով
Վարկի վաղաժամկետ մարում Սահմանափակումներ չկան
Վարկի որոշման կայացման  
և հաճախորդին տեղեկացման  
առավելագույն ժամկետ
1.5  (մեկ ու կես)աշխատանքային օր 
Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման գործողության առավելագույն ժամկետ  30 օրացույցային օր` վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման կայացման օրվանից
Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկի որոշման կայացումից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Բանկի միջնորդավճար
Ամենամսյա միջնորդավճար վարկային  
հաշվի սպասարկման համար
Առանց կամավոր ապահովագրության` 700 AMD Առանց կամավոր ապահովագրության` 900 AMD
Կամավոր ապահովագրության դեպքում (կախված վարկի գումարից).

 • մինչև 500,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,
 • 500,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%
Կամավոր ապահովագրության դեպքում (կախված վարկի գումարից). 

 • մինչև 500,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.41%
 • 500,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.31%
Միանվագ միջնորդավճար հայտի դիտարկման համար 0
Միանվագ միջնորդավճար վարկի  
տրամադրման համար (կախված վարկի գումարից)
-մինչև 200.000 ՀՀ դրամ`վարկի գումարի 2.7%,
 - 200,001 ՀՀ դրամից սկսած` վարկի գումարի 2.7% նվազագույնը 13,000, առավելագույնը 70,000 ՀՀ դրամ
-մինչև 200.000 ՀՀ դրամ`վարկի գումարի 1.8%,
- 200,001 ՀՀ դրամից սկսած` վարկի գումարի 1.8% նվազագույնը 10,000, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
    -մինչև 200.000 ՀՀ դրամ`վարկի գումարի 2.5%,
  - 200,001 ՀՀ դրամից սկսած` վարկի գումարի 2.5% նվազագույնը 13,000, առավելագույնը 70,000 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ
Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում Բանկի սակագներին համաձայն
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների 
չկատարման դեպքում տույժեր
1) Տույժ ժամկետանց վարկի նկամամբ`0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացուցային օրվա համար 
2) Տույժ ժամկետանց տոկոսային գումարի նկատմամբ` 0.3% -ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացուցային օրվա համար
Վարկային միջոցների կանխիկացում Բանկի սակագներին համաձայն
Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն 
Ապահովագրություն
Անձնական ապահովագրություն վարկի 
ամբողջ ժամկետի համար (կամավոր)
Իրականացվում է վարկի գումարի չափով
Վարկառուի/Համավարկառուի նկատմամբ պահանջներ
Կարգավիճակ 1. ՀՀ ռեզիդենտ, որը ունի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե**  
2. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում
Տարիքը Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի/համավարկառուի տարիքը պետք է լինի նվազագույնը 23 տարեկան, իսկ վարկի մարման պահին չպետք է գերազանցի վարկառուի թոշակի անցնելու տարիքը
Համավարկառու
Համավարկառու` ցանկացած ֆիզիկական անձ
Համավարկառուների քանակը` 2-ից ոչ ավել
Համավարկառուների նկատմամբ պահանջները համանման են վարկառուների նկառմամբ պահանջներին
Վարկառուի վարկային պատմության 
հանդեպ պահանջներ
Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն
Աշխատանքային ստաժ

1. Աշխատանքի մշտական վայր
2. Անընդմեջ ստաժ աշխատանքի վերջին վայրում 4 ամիսների ընթացքում, եթե հաճախորդն ունի աշխատանքի մշտական վայր:  

Վճարունակության հանդեպ պահանջներ
Վճարունակության գնահատում Վարկի գծով ամենամսյա վճարումների (վարկի գումար, տոկոսներ, ապահովագրություն) հարաբերակցությունը ամենամսյա եկամուտներին <= 50%:
Բոլոր պարտավորությունների մարման համար ամենամսյա ծախսերի (այլ վարկեր, ալիմենտներ և այլն) և ամենամսյա եկամուտների հարաբերակցություն <= 50%:

Վարկի գծով ամենամսյա վճարումների (վարկի գումար, տոկոսներ, ապահովագրություն) հարաբերակցությունը ամենամսյա եկամուտներին <= 50%:
Բոլոր պարտավորությունների մարման համար ամենամսյա ծախսերի (այլ վարկեր, ալիմենտներ և այլն) և ամենամսյա եկամուտների հարաբերակցություն <= 60%:

Առանց Գույքի ապահովման վարկերի գծով (վարկային գիծ դեբետային քարտին + Քարտ Ունիվերսալ + Վարկ Ունիվերսալ + վարկային գիծ վարկային քարտին արտոնյալ ժամանակահատվածով + վարկային գիծ վարկային քարտին առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի) 1 վարկառուի առավելագույն սահմանաչափը չպետք է գերազանցի աշխատավարձի (եկամտի) 6-ապատիկը (աշխատավարձային նախագծերի աշխատակիցների/կորպորատիվ ուղղվածության աշխատակիցների դեպքում 1 վարկառուի առավելագույն սահմանաչափը չպետք է գերազանցի աշխատավարձի (եկամտի) 8-ապատիկը): Ընդ որում,` եթե Վարկառուն ներկայացնում է միայն երկրորդային եկամուտներ, ապա 1 վարկառուի գծով առավելագույն սահմանաչափը վարկ “Ունիվերսալ” և քարտ “Ունիվերսալ” յուրաքանչյուր պրոդուկտի մասով չի կարող գերազանցել 4 մլն. ՀՀ դրամը:

Լրացուցիչ պայմաններ
Առաջնային եկամտի տակ հասկացվում է՝

 • աշխատանքի վայրից ներկայացված տեղեկանքով հաստատագրված եկամուտը,
 • պարբերական բնույթ կրող (առնվազն եռամսյակը մեկ) պարգևատրումները, որոնք տրվել են վերջին տարվա ընթացքում,
 • երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ (Ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, Քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմիների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն):
Եկամուտների բոլոր մյուս աղբյուրները համարվում են երկրորդային՝

 • եկամուտներ վարձակալությունից`

          - գույքի սեփականության վկայական և հետևյալ պահանջներից մեկը`

           1. օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագիր (հասատատված նոտարի և/կամ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից), 

           2. վարձակալության վճարներ, որոնք մուտքագրվում են հաճախորդի "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հաշիվներին, ընդ որում` մուտքեր պետք է լինեն առնվազն վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

 • դրամական փոխանցումները,
 • չհարկվող պարգևատրումներ (ոչ պաշտոնական),
 • այլ թոշակներ (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի, կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակի և երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի)
** Ոչ ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում գրանցում չունեցող ՀՀ քաղաքացու համար` անձը հաստատող փաստաթղթում փաստացի բնակության մասին նշումի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվառման կամ փաստացի բնակության հասցեի նշումով ոչ պակաս, քան 183 օր վաղեմության ժամկետով կացության քարտի կամ ՀՀ Ոստիկանությունից գրանցման մասին տեղեկանքի առկայություն: Վերջիններիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը, որի գործողության ժամկետը գերազանցում է պահանջվող վարկի վերջնաժամկետը, ընդ որում աշխատանքի վերջին վայրում անդադար ստաժը պետք է լինի առնվազն 4 ամիս:

Ուժային կառույցների աշխատակիցների համար փաստացի բնակության պահանջին բավարարող փաստաթուղթ է հանդիսանում հետևյալ փաստաթղթերից մեկը.  

 1. ՀՀ-ում զորամասի կողմից տրամադրված կոնկրետ հասցեում կամ զորամասի տարածքում բնակության իսկության վերաբերյալ տեղեկանքը` բնակության ժամանակահատվածի նշումով, կամ
 2. եկամուտների մասին տեղեկանքը` ՀՀ-ում ծառայության սկզբի ամսաթվի նշումով, կամ
 3. զինվորական գրքույկը զինվորական հաշվառման կանգնելու ամսաթվի նշումով և պայմանով, որ զինվորական մասը գտնվում է ՀՀ տարածքում:

Վերջինների բացակայության դեպքում ուժային կառույցների աշխատակիցների համար հիմք է հանդիսանում վերջին տարում ոչ պակաս, քան 183 օր ՀՀ տարածքում գտնվելու փաստը (հաստատման համար կցվում են վիզաների նշումների առկայությամբ անձնագրի համապատասխան էջերի սքան-պատճենները):
Կրկնակի դիմելու սահմանափակում -30 օր վարկի տրամադրման բացասական որոշման կայացման օրվանից սկսած (Բանկի բոլոր վարկային պրոդուկտների համար):
Վարկային ծառայությունից օգտվելու համար հաճախորդը պետք է Բանկում ունենա բանկային հաշիվ:


¹ Հաճախորդի կողմից Բանկում աշխատավարձ ստանալու դեպքում գործում են լրացուցիչ զեղչեր:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` վարկի տոկոզագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոզադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Զգուշացում՝ ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները: 
Զգուշացում՝ ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Օգտվելով տվյալ վարկատեսակից Դուք հնարավորություն եք ստանում վարկին զուգահեռ ձեռք բերել նաև վարկային քարտ (Companion Cards) առանց հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու: Պայմանները` այստեղ 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  “Վարկ Ունիվերսալ”  առանց գույքային ապահովման 


Թարմացվել է առ 18.07.2016թ., 09:00

Ուշադրություն`
Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Սպառողական վարկի և վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ընդհանրական թերթիկներ
«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»