Ավտովարկավորում

Առցանց դիմում Հաշվիչ Վարկունակության հաշվիչ


Ավտո-Ունիվերսալ
Առաջնային շուկայից Ավտովարկավորման պայմաններ և սակագներ   
Վարկի պարամետրեր
ՎարկառուիՀամավարկառուի  
եկամուտների 
հաստատում

1) Առաջնային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 100% 
երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 60% 
Վարկառուն/ Համավարկառուն կարող են չունենալ առաջնային եկամուտներ, այլ միայն երկրորդային եկամուտներ և հակառակը (բացառությամբ դրամական փոխանցումներից եկամտի` այդ դեպքում անհրաժեշտ է նաև առաջնային եկամտի առկայություն):
2) 40% և ավել կանխավճարի դեպքում` հաստատվում է միայն եկամտի առկայության փաստը  (մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) գումարի վարկի դեպքում 1-ին խմբի համար):


ԱրժույթՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ¹
12%-14%
Sարեկան փաստացի տոկոսադրույք 18%-24%
Տոկոսագումարի հաշվարկման և
վճարման կարգը
Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ
Նվազագույն կանխավճար20%
 Առավելագույն ժամկետ 5 տարի
Նվազագույն ժամկետ1 տարի
Մարման եղանակ 1. Հավասարաչափ ամսական (անուիտետային) վճարումներ
2. Մնացորդային վճարում. մայր գումարի 70% մարվում է ամսական անուիտետային ժամանակացույցով մինչև ժամկետի վերջ, մայր գումարի 30% մնում է մարման համար ժամկետի վերջում:
Վարկի առավելագույն գումար կախված
 տ/մ խմբից
Խումբ 1 (Գերմանիայի, Ճապոնիա, ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չեխիա երկրների արտադրության մեքենաներ, այդ թվում նաև КIA և HYUNDAI մակնիշի ավտոմեքենաներ - 28,000,000 ՀՀ դրամ
Խումբ 2 (այլ երկրների արտադրության մեքենաներ) - 7,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար1,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակՄիանվագ, անկանխիկ
Վարկի վաղաժամկետ մարման արգելքԱռանց սահմանափակման
Վարկի որոշման կայացման և 
հաճախորդին տեղեկացման  
ժամկետ

5 (հինգ) աշխատանքային ժամ
Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետՀամապատասխան պայմանագրերը կնքելուց և պետական լիազոր մարմիններում համապատասխան ձևակերպումներ իրականացնելուց հետո
Բանկի միջնորդավճարներ
Ամենամսյա միջնորդավճար վարկային 
հաշվի սպասարկման համար
Հայտի ձևակերպման պահին գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 0.23%:
Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճարՉի նախատեսվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարՎարկի գումարի 2%, բայց ոչ ավել, քան 70,000 AMD
Գրավից ազատում (պարտադիր)1 000 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ
Բանկային հաշիվների բացումվարումՀամաձայն Բանկի սակագների
Վարկառուի կողմից պարատավորությունների 
չկատարման դեպքում տույժեր
0.09% չափով տույժ ժամկետանց վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ` ամեն ժամկետանց օրվա համար  

Գումարի կանխիկացումՀամաձայն հաշվի սպասարկման սակագների
Գրավի գնահատում
Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 
գնահատում
Ավտոսրահի կողմից տրամադրված տեղեկանքում նշված ավտոմեքենայի արժեքի հիման վրա
Ապահովագրություն

Ապահովագրումն իրականացվում է ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում  մեկ տարի ժամկետով Բանկի հետ համագործակցող  ապահովագրական ընկերություններում գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով: Ամեն հաջորդող տարում իրականացվում է վերաապահովագրում ևս մեկ տարով նախորդ տարում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքից հանած 10% արժեքի չափով: Վերջին տարվա համար ապահովագրումն իրականացվում է վարկի մնացած ժամկետի համար:

Հաճախորդի կյանքի ապահովագրություն վարկի ողջ ժամկետի համարՎարկի մնացորդի չափով` եկամուտներին համապատասխան: Ապահովագրվում է դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության կորուստը /ապահովագրվում է Վարկառուն/համավարկառուն և այն անձինք, որոնք կրում են համապարտ /հաճախորդին հավասար/ պատասխանատվություն բանկի առջև վարկի մարման համար/ եկամուտներին համապատասխան/ վարկի մնացորդի չափով
Ապահովություն
Գրավի առարկաՁեռք բերվող ավտոմեքենա
ՎարկառուինՀամավարկառուին ներկայացվող պահանջներ
Կարգավիճակ
 1. ՀՀ ռեզիդենտ, ով ունի անձնագրում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե**
 2. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում
ՀամավարկառուՖիզիկական անձ, ով հանդիսանում է Վարկառուի կինը/ ամուսինը կամ գտնվում է Վարկառուի հետ ազգակցական կապի մեջ (ծնողներ, չափահաս երեխաներ, եղբայր/ քույր, եղբոր/քրոջ կին/ամուսին, կնոջ/ամուսնու եղբայր/քույր, կնոջ/ամուսնու ծնողներ, հորաքույր/մորաքույր, հորեղբայր/մորեղբայր, տատիկներ, պապիկներ): Համավարկառուների քանակը չպետք է գերազանցի 2:
Վարկային պատմությանը ներկայացվող 
պահանջներ
Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն
Աշխատանքային փորձ
1) Նվազագույնը 4 ամիս չընդհատված աշխատանքային փորձ վերջին աշխատանքային վայրում:
2)  Այն դեպքում, երբ հաստատվում է միայն աշխատանքի փաստը` միայն մշտական աշխատանքային վայրի նկատմամբ պահանջ: Այն դեպքում, եթե հաճախորդը չի աշխատում, ապա նա պետք է ունենա երկրորդային եկամուտներ:        
ՏարիքՎարկառուի տարիքը վարկը ստանալու պահին պետք է լինի 21 տարեկանից ոչ պակաս, վարկի մարման պահին վարկառուի տարիքը չպետք է գերազանցի թոշակի անցնելու տարիքը:

Վճարունակության գնահատում`

1) Բոլոր պարտքերի մարման ամենամսյա ծախսերի (այլ վարկեր, ալիմենտներ և այլն) և հաճախորդի (առկայության դեպքում նաև Համավարկառուի) ամենամսյա հարկումից հետո եկամուտների հարաբերակցությունը չպետք է գերազանցի 50%:
2) Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վճարում է 40% կանխավճար, ապա ստուգվում է միայն հաճախորդի աշխատանքի փաստի առկայությունը:

Լրացուցիչ պայմաններ

Առաջնային եկամտի տակ հասկացվում է՝

 • աշխատանքի վայրից ներկայացված տեղեկանքով հաստատագրված եկամուտը,
 • պարբերական բնույթ կրող (առնվազն եռամսյակը մեկ) պարգևատրումները, որոնք տրվել են վերջին տարվա ընթացքում,
 • երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ (Ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, Քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմիների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն):
Եկամուտների բոլոր մյուս աղբյուրները համարվում են երկրորդային՝

 • եկամուտներ վարձակալությունից`

          - գույքի սեփականության վկայական և հետևյալ պահանջներից մեկը`

           1. օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագիր (հասատատված նոտարի և/կամ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից), առնվազն մեկ ամիս առաջ մինչև վարկի հայտի տրման պահը:

           2. վարձակալության վճարներ, որոնք մուտքագրվում են հաճախորդի "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հաշիվներին, ընդ որում` մուտքեր պետք է լինեն առնվազն վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

 • դրամական փոխանցումները,
 • այլ թոշակներ (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի, կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակի և երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի),

** Ոչ ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում գրանցում չունեցող ՀՀ քաղաքացու համար` անձը հաստատող փաստաթղթում փաստացի բնակության մասին նշումի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվառման կամ փաստացի բնակության հասցեի նշումով ոչ պակաս, քան 183 օր վաղեմության ժամկետով կացության քարտի կամ ՀՀ Ոստիկանությունից գրանցման մասին տեղեկանքի առկայություն: Վերջիններիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը, որի գործողության ժամկետը գերազանցում է պահանջվող վարկի վերջնաժամկետը, ընդ որում աշխատանքի վերջին վայրում անդադար ստաժը պետք է լինի առնվազն 4 ամիս:

Ուժային կառույցների աշխատակիցների համար փաստացի բնակության պահանջին բավարարող փաստաթուղթ է հանդիսանում հետևյալ փաստաթղթերից մեկը.

 1. ՀՀ-ում զորամասի կողմից տրամադրված կոնկրետ հասցեում կամ զորամասի տարածքում բնակության իսկության վերաբերյալ տեղեկանքը` բնակության ժամանակահատվածի նշումով, կամ
 2. եկամուտների մասին տեղեկանքը` ՀՀ-ում ծառայության սկզբի ամսաթվի նշումով, կամ
 3. զինվորական գրքույկը զինվորական հաշվառման կանգնելու ամսաթվի նշումով և պայմանով, որ զինվորական մասը գտնվում է ՀՀ տարածքում:

Վերջինների բացակայության դեպքում ուժային կառույցների աշխատակիցների համար հիմք է հանդիսանում վերջին տարում ոչ պակաս, քան 183 օր ՀՀ տարածքում գտնվելու փաստը (հաստատման համար կցվում են վիզաների նշումների առկայությամբ անձնագրի համապատասխան էջերի սքան-պատճենները): 

¹ Հաճախորդի կողմից Բանկում աշխատավարձ ստանալու դեպքում գործում են լրացուցիչ զեղչեր

 

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. Վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն`  վարկի տոկոաագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոաադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Զգուշացում՝պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Զգուշացում՝ ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝ ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

 
Առաջնային շուկայից ավտովարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 
Գնահատող և ապահովագրական կազմակերպություններ

Օգտվելով տվյալ վարկատեսակից Դուք հնարավորություն եք ստանում վարկին զուգահեռ ձեռք բերել նաև վարկային քարտ (Companion Cards) առանց հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու: Պայմանները` այստեղ 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ» 


Թարմացված է առ 16.08.2019Երկրորդային շուկայից ավտովարկավորման պայմաններ և սակագներ
Վարկի պարամետրեր
Վարկի նպատակայնություն Անձնական/ընտանեկան օգտագործման նպատակով մարդատար ավտոմեքենայի ձեռքբերման համար վարկ (վարկավորվում է նաև ՀՀ ներմուծված ավտոմեքենայի ձեռքբերումը, եթե այն ՀՀ տարածք է ներմուծվել ոչ ավել, քան վարկային հայտ ներկայացնելուց 30 օր առաջ)
ՎարկառուիՀամավարկառուի եկամուտների
 
հաստատում
1) Առաջնային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 100% 

Երկրորդային եկամուտներ* (ոչ պարտադիր)- հաշվի է առնվում 60%  
Վարկառուն/ Համավարկառուն կարող են չունենալ առաջնային եկամուտներ, այլ միայն երկրորդային եկամուտներ և հակառակը (բացառությամբ դրամական փոխանցումներից եկամտի` այդ դեպքում անհրաժեշտ է նաև առաջնային եկամտի առկայություն): 
2) 50% և ավել կանխավճարի դեպքում` հաստատվում է միայն եկամտի առկայության փաստը: 

Արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ¹ 12,5%-14,5%
Sարեկան փաստացի տոկոսադրույք 18,5%-24% 
Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ
Նվազագոյն նախնական կանխավճար
Խումբ 1
20%
Նվազագոյն նախնական կանխավճար
Խումբ 2
20% 30%
Վարկի րամադրման պահին մեքենայի առավելագույն շահագործման ժամկետ
Վարկի տրամադրման պահին տրանսպորտային միջոցի-ավտոմեքենայի առավելագույն շահագործման ժամկետ Խումբ 1 - Գերմանիայի, Ճապոնիա, ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չեխիա երկրների արտադրության մեքենաներ, այդ թվում նաև КIA և HYUNDAI մակնիշի ավտոմեքենաներ Մինչև 10 տարի (ներառյալ)
Խումբ 2` այլ երկրների արտադրության մեքենաներ Մինչև 8 տարի (ներառյալ) 9-10 տարի (ներառյալ)
Առավելագույն ժամկետ 5 տարի 
Նվազագույն ժամկետ 1 տարի
Մարման եղանակ 1. Հավասարաչափ ամսական (անուիտետային) վճարումներ
2. Մնացորդային վճարում. մայր գումարի 80% մարվում է ամսական անուիտետային ժամանակացույցով մինչև ժամկետի վերջ, մայր գումարի 20% մնում է մարման համար ժամկետի վերջում:
Վարկի առավելագույն գումար կախված տ/մ խմբից Խումբ 1` 16,000,000 ՀՀ դրամ
Խումբ 2 `5,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար  500,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ Միանվագ, անկանխիկ
Վարկի վաղաժամկետ մարման արգելք Առանց սահմանափակման
Վարկի նախնական որոշման կայացման և
հաճախորդին տեղեկացման  ժամկետ
2 (երկու) աշխատանքային օր
Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ Համապատասխան պայմանագրերը կնքելուց և պետական լիազոր մարմիններում համապատասխան ձևակերպումներ իրականացնելուց հետո
Բանկի միջնորդավճարներ
Ամենամսյա միջնորդավճար վարկային հաշվի 
սպասարկման համար
Հայտի ձևակերպման պահին գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 0.23%։
Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճար Չի նախատեսվում
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Վարկի գումարի 2%, բայց ոչ ավել, քան 75,000 AMD
Գրավից ազատում (պարտադիր) 1 000 ՀՀդրամ
Այլ պայմաններ
Բանկային հաշիվների բացումվարում Համաձայն Բանկի սակագների
Վարկառուի կողմից պարատավորությունների 
չկատարման դեպքում տույժեր
0.09% չափով տույժ ժամկետանց վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ` ամեն ժամկետանց օրվա համար
Գումարի կանխիկացում Համաձայն հաշվի սպասարկման սակագների
Գրավի գնահատում
Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատում Գնահատումը իրականացվում է Բանկի կողմից` անվճար
Ապահովագրություն

Ապահովագրումն իրականացվում է ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում մեկ տարի ժամկետով Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերություններում գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով: Ամեն հաջորդող տարում իրականացվում է վերաապահովագրում ևս մեկ տարով նախորդ տարում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքից հանած 10% արժեքի չափով: Վերջին տարվա համար ապահովագրումն իրականացվում է վարկի մնացած ժամկետի համար:

Հաճախորդի կյանքի ապահովագրություն վարկի ողջ ժամկետի համար Ապահովագրվում է դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության կորուստը /ապահովագրվում է Վարկառուն/համավարկառուն և այն անձինք, որոնք կրում են համապարտ /հաճախորդին հավասար/ պատասխանատվություն բանկի առջև վարկի մարման համար/ եկամուտներին համապատասխան/ վարկի մնացորդի չափով
Ապահովություն
Գրավի առարկա Ձեռք բերվող ավտոմեքենա
ՎարկառուինՀամավարկառուին ներկայացվող պահանջներ
Կարգավիճակ
 1. ՀՀ ռեզիդենտ, որը ունի անձնագրում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե**
 2. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում
Համավարկառու Ֆիզիկական անձ , ով հանդիսանում է Վարկառուի կինը/ ամուսինը կամ գտնվում է Վարկառուի հետ ազգակցական կապի մեջ (ծնողներ, չափահաս երեխաներ, եղբայր/ քույր, եղբոր/քրոջ կին/ամուսին, կնոջ/ամուսնու եղբայր/քույր, կնոջ/ամուսնու ծնողներ, հորաքույր/մորաքույր, հորեղբայր/մորեղբայր, տատիկներ, պապիկներ): Համավարկառուների քանակը չպետք է գերազանցի 2:
Վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ  Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն
Աշխատանքային փորձ 1) Նվազագույնը 4 ամիս չընդհատված աշխատանքային փորձ վերջին աշխատանքային վայրում:
2) Այն դեպքում, երբ հաստատվում է միայն աշխատանքի փաստը` միայն մշտական աշխատանքային վայրի նկատմամբ պահանջ: Այն դեպքում, եթե հաճախորդը չի աշխատում, ապա նա պետք է ունենա երկրորդային եկամուտներ:
Տարիք Վարկառուի տարիքը վարկը ստանալու պահին պետք է լինի 21 տարեկանից ոչ պակաս, վարկի մարման պահին վարկառուի տարիքը չպետք է գերազանցի թոշակի անցնելու տարիքը:
 
Վճարունակությանը ներկայացվող պահանջներ


Վճարունակության գնահատում`

1) Բոլոր պարտքերի մարման ամենամսյա ծախսերի (այլ վարկեր, ալիմենտներ և այլն) և հաճախորդի (առկայության դեպքում նաև Համավարկառուի) ամենամսյա հարկումից հետո եկամուտների հարաբերակցությունը չպետք է գերազանցի 50%:
2) Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վճարում է 50% կանխավճար, ապա ստուգվում է միայն հաճախորդի աշխատանքի փաստի առկայությունը:

Լրացուցիչ պայմաններ

Առաջնային եկամտի տակ հասկացվում է՝

 • աշխատանքի վայրից ներկայացված տեղեկանքով հաստատագրված եկամուտը,
 • պարբերական բնույթ կրող (առնվազն եռամսյակը մեկ) պարգևատրումները, որոնք տրվել են վերջին տարվա ընթացքում,
 • երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ (Ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, Քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմիների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն):
Եկամուտների բոլոր մյուս աղբյուրները համարվում են երկրորդային՝

 • եկամուտներ վարձակալությունից`

          - գույքի սեփականության վկայական և հետևյալ պահանջներից մեկը`

           1. օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագիր (հասատատված նոտարի և/կամ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից) առնվազն մեկ ամիս առաջ մինչև վարկի հայտի տրման պահը, 

           2. վարձակալության վճարներ, որոնք մուտքագրվում են հաճախորդի "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հաշիվներին, ընդ որում` մուտքեր պետք է լինեն առնվազն վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

 • դրամական փոխանցումները,
 • այլ թոշակներ (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի, կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակի և երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի),

** Ոչ ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում գրանցում չունեցող ՀՀ քաղաքացու համար` անձը հաստատող փաստաթղթում փաստացի բնակության մասին նշումի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվառման կամ փաստացի բնակության հասցեի նշումով ոչ պակաս, քան 183 օր վաղեմության ժամկետով կացության քարտի կամ ՀՀ Ոստիկանությունից գրանցման մասին տեղեկանքի առկայություն: Վերջիններիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը, որի գործողության ժամկետը գերազանցում է պահանջվող վարկի վերջնաժամկետը, ընդ որում աշխատանքի վերջին վայրում անդադար ստաժը պետք է լինի առնվազն 4 ամիս:

Ուժային կառույցների աշխատակիցների համար փաստացի բնակության պահանջին բավարարող փաստաթուղթ է հանդիսանում հետևյալ փաստաթղթերից մեկը.

 1. ՀՀ-ում զորամասի կողմից տրամադրված կոնկրետ հասցեում կամ զորամասի տարածքում բնակության իսկության վերաբերյալ տեղեկանքը` բնակության ժամանակահատվածի նշումով, կամ
 2. եկամուտների մասին տեղեկանքը` ՀՀ-ում ծառայության սկզբի ամսաթվի նշումով, կամ
 3. զինվորական գրքույկը զինվորական հաշվառման կանգնելու ամսաթվի նշումով և պայմանով, որ զինվորական մասը գտնվում է ՀՀ տարածքում:

Վերջինների բացակայության դեպքում ուժային կառույցների աշխատակիցների համար հիմք է հանդիսանում վերջին տարում ոչ պակաս, քան 183 օր ՀՀ տարածքում գտնվելու փաստը (հաստատման համար կցվում են վիզաների նշումների առկայությամբ անձնագրի համապատասխան էջերի սքան-պատճենները): 

¹ Հաճախորդի կողմից Բանկում աշխատավարձ ստանալու դեպքում գործում են լրացուցիչ զեղչեր:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2.  Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. Վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իս տարեկան փաստացի տոկոuադրույքը ցույց է տալիսu, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

Զգուշացում՝ պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Զգուշացում՝ ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝ ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Երկրորդային շուկայից ավտովարկավորման համար Վարկառուի/ Համավարկառուի և Երաշխավորի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

Օգտվելով տվյալ վարկատեսակից Դուք հնարավորություն եք ստանում վարկին զուգահեռ ձեռք բերել նաև վարկային քարտ (Companion Cards) առանց հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու: Պայմանները` այստեղ 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»        

Սպառողական վարկի և վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ընդհանրական թերթիկներ