Գյուղատնտեսական վարկ

Առցանց դիմում Հաշվիչ Վարկունակության հաշվիչ
Գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ միկրովարկեր առավել շահավետ պայմաններով

Ոսկի+10% գյուղատնտեսներին" պայմաններ և սակագներ
Ոսկի+30%/50% գյուղատնտեսներին" պայմաններ և սակագներ

Գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ միկրովարկերի տրամադրման պայմաններ ու սակագներ

Ընդհանուր նկարագրություն
Վարկի ձևակերպման վայր                                                               Բանկի մասնաճյուղ  
Նպատակային նշանակություն ՀՀ ռեզիդենտ գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ միկրովարկ*
Ծառայության պարամետրեր
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի դիմաց վճարվող տոկոսների արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ
Գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ միկրովարկերի պայմաններ
Մարման եղանակ  Մինչև 90 օրվա տոկոսագումարները
վճարվում են վարկի տրամադրման պահին, իսկ մնացած տոկոսագումարները` ժամկետի
 ավարտին` հիմնական գումարի հետ միասին: Տոկոսագումարը հաշվարկվում է միայն օգտագործված օրերի համար (Տարբերակ 1):
 Վարկի ամբողջ ժամկետի համար տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս, իսկ վարկի հիմնական գումարը` ժամկետի ավարտին: (Տարբերակ 2) Անուիտետային վճարումեր (Տարբերակ 3)
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք LTV=100%-ի դեպքում`
    9%**
LTV=90%-ի դեպքում`8%**
LTV=100%-ի դեպքում`
      8%
LTV=90%-ի դեպքում`
   7%
Զեղչ տարեկան անվանական տոկոսադրույքից դժբախտ դեպքերից կամավոր ապահովագրության դեպքում  

 Կախված վարկի գումարից`
- մինչև 500 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1,5%,
- 500 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1%

Վարկի առավելագույն  ժամկետ 180 օր 730 օր
Վարկի նվազագույն ժամկետ 80 օր
Վարկառուի գծով առավելագույն սահմանաչափ 7,400 USD
Վարկի նվազագույն գումար
80 USD
Վարկի վաղաժամկետ մարում տույժեր նախատեսված չեն
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

 • մինչև 1,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում – 2.7% վարկի գումարից + 1 000 AMD
 • 1,001-ից 2,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում - 2.7% վարկի գումարից + 2 000 AMD
 • 2,001-ից 3,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում - 2.7% վարկի գումարից + 2 500 AMD
 • 3,001-ից 5,000 USD (ներառյալ) վարկի գումարի դեպքում - 2.7% վարկի գումարից + 4,000 AMD
2.8% վարկի գումարից
Վարկային հաշվի սպասարկման ամենամսյա վճար
Առանց կամավոր ապահովագրության - տրամադրված գումարի 0.3%
Կամավոր ապահովագրությունով

(կախված վարկի գումարից)`

 • մինչև 500 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.39%,
 • 500 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.29%

 • մինչև 500 USD (ներառյալ) վարկի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.79%,
 • 500 USD վարկի գումարի գերազանցման դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.6%

Ապահովում Որպես գրավ ընդունվում են ոսկյա իրեր: Գրավի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում նրա գեղարվեստական արժեքը, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը` այսինքն գնահատվում է բացառապես ոսկին: Եթե զարդը մի քանի մետաղների և հարգի տարասեռ համաձուլվածք է, ապա գնահատման ենթակա չէ:
Վարկի առավելագույն հարաբերակցությունը
գրավի գնահատված արժեքի նկատմամբ
90-100% (անկախ վարկի ժամկետից)
Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ Կախված գրավադրվող ոսկու քանակից` առավելագույնը մինչև 1 աշխատանքային ժամ
Այլ պայմաններ
Տույժ վարկառուի պարտավորությունների
չկատարման դեպքում (յուրաքանչյուր ժամկետանց
օրացուցային օրվա համար)
0,09% ժամկետանց գումարից և հաշվարկված տոկոսներից
Լիազորագրի ձևակերպում Բանկի ներսում
                                           3 900 ՀՀ դրամ
Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում   “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն  
Գրավի գնահատում
Գրավի արժեքի գնահատում

Ոսկյա իրերի գրավի գնահատման արժեքի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: Տարբեր հարգերի 1գ. ոսկու գնահատման արժեքը ներկայացված է Բանկի ինտերնետային կայքում http://ru.vtb.am/

Լրացուցիչ պայմաններ
*Վարկը տրամադրվում է Հաճախորդի գրանցման վայրով, մարզի սահմաններում, այսինքն մարզի սահմաններում գրանցված Հաճախորդները կարող են ստանալ վարկը միայն այդ մարզում գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ մասնաճյուղերի կողմից: 
**Տարբերակ 1 մարման եղանակի դեպքում բացառություն են կազմում Արթիկ և Թալին մասնաճյուղերը, որտեղ տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կազմում է`
 • 6%` LTV=90%-ի դեպքում:
 • 5%` LTV=90%-ի դեպքում:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ հաշվառման հասցեն պետք է լինի գյուղական համայնքում, հակառակ դեպքում` գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածությունը հաստատող հետևյալ փաստաթղթերից որևէ մեկը`

 • գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքի սեփականության վկայական (առկայության դեպքում),
 • համապատասխան մարմնի կողմից (գյուղվարչություն) գրանցված գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի անձնագիր (առկայության դեպքում),
 • գյուղի ադմինիստրացիայի կողմից տրված տնտեսությունում անասունների քանակը հավաստող տեղեկանք:

  2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ փոխարինող փաստաթուղթ:


  Ուշադրություն` Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:
  Ուշադրություն` արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում` փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Զգուշացում՝ պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Զգուշացում՝ ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝ ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

   
«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»

   

Սպառողական վարկի և վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ընդհանրական թերթիկներ

Ուշադրություն`

Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

      Թարմացված է առ 18.07.2016թ., 09:01
#BXPHP_2#