Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ


  

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը» հանդիսանում է «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի» օպերատոր, և կատարում է Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի Մասնակիցների սպասարկում:

Եթե Դուք համաձայն
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի հանդիսանում եք Մասնակից, ապա`

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում կարող եք կատարել հետևյալ գործառնությունները`

 • Ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ,
 • Կատարել անձնական տվյալների փոփոխում,
 • Կատարել կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակում,
 • Ստանալ տարեկան և ընթացիկ հաշվետվություններ կենսաթոշակային հաշվի/ հաշվի մնացորդի վերաբերյալ,

Այլ գործառնություններ, այդ թվում`

 • Կենսաթոշակային հաշվին առկա միջոցների միանվագ վճարի ձևով ստացում` նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը,
 • Կենսաթոշակային հաշվի միջոցների փոխանցում օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին,
 • Կենսաթոշակի ստացման տեսակի ընտրություն,
 • Ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ստացում,
 • Կենսաթոշակային հաշվով գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանքի ստացում,
 • Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում` կենսաթոշակի տեսակի ընտրության համար:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում ֆոնդ և ֆոնդի կառավարչի ընտրություն կատարելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է`

 • Մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ Գլխամասային գրասենյակ,
 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հայտնել հանրային ծառայությունների համարանիշի/ սոց. քարտի համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (թղթային կամ բանավոր),
 • ինքնուրույն կամ Բանկի պատասխանատու աշխատակցի միջոցով լրացնել «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի և կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ընտրության» դիմումը,
 • Մինչև դիմումի ստորագրելը ուշադիր և մանրամասն կարդալ դիմումում լրացված յուրաքանչյուր տվյալը:

Ուշադրություն՝ Բանկի աշխատակիցը չի մատուցում խորհրդատվություն կամ որևէ կերպ չի ուղղորդում Ձեզ ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ կամ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ:

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչներին և կենսաթոշակային ֆոնդերին կարող եք ծանոթանալ ինչպես ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում (տեղեկատվական թերթիկների միջոցով), այնպես էլ ներքոնշյալ հղումներով`

1. «ԱՄՈՒՆԴԻ- ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ

2. «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄՊԵԳԱԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ

Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունների ստանալու համար`

 • կարող եք այցելել www.abcfinance.am կամ www.epension.am կայքեր,
 • զանգահարել թեժ գիծ` 114 (մարզերից` 0 800 114) անվճար հեռախոսահամարով,
 • զանգահարել ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հեռախոսային կենտրոն` 87-87 կարճ հեռախոսահամարով:

Սակագներ

Դիմումների տիպային օրինակներ`Թարմացվել է առ 29.08.2016թ., 17:22