2014թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն


Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվություն 

Համապարփակ արդյունքների մասին ամփոփ հաշվետվություն   

Ֆինանասական արդյունքների մասին ամփոփ հաշվետվություն   

Դրամական միջոցների մասին ամփոփ հաշվետվություն   

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին ամփոփ հաշվետվություն   

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի եզրակացությունը 2014թ-ի ընթացքում “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ ներքին հսկողության համակարգի ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ներքին հսկողության նվազագույն պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ 

Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար Անկախ աուդիտորական եզրակացության հետ միասին

2014 թվականի "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ -ի ֆինանսական վերլուծությունը և գործունեության ամփոփումը

Բանկի Խորհրդի հավաստիացումը

Բանկի ղեկավարության հայտարարությունը


Թարմացվել է առ 30.04.2015թ., 16;40