Սակագներ

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, բացառությամբ ՙԱ՚ կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ/ՙԱ՚ կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ 4
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական և Իրավաբանական անձինք ՀՀ բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ   ՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդեր
         
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում անվճար      
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 5 0,05 % տարեկան
min 1'000 ՀՀ դրամ 
0,03 % տարեկան, min 1'000 ՀՀ դրամ    0,02 % տարեկան, min 1'000 ՀՀ դրամ 
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում   1'000 ՀՀ դրամ*        անվճար
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցում անվճար      
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) անվճար      
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) 1'000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)     անվճար
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններ Պայմանագրային      
ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՙԱ՚ կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ/ՙԱ՚ կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ 4
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք Իրավաբանական անձինք ՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ  
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում 50'000 ՀՀ դրամ 70'000 ՀՀ դրամ    
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 5 0,5 % տարեկան, min 5'000 ՀՀ դրամ  0,5 % տարեկան, min 7'000 ՀՀ դրամ     
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում   2'000 ՀՀ դրամ*      
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցում անվճար      
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) անվճար      
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) 2'000 ՀՀ դրամ* (մեկ հանձնարարականի համար)      
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններ Պայմանագրային